Congres 116 | Last update today at 13:28 hour

AOM116.06 – Motie voor samenwerking met Water Natuurlijk tijdens de PS-campagne

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Rotterdam
Woordvoerder: Mark Hopman

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• de waterschapsverkiezingen van 2023 samenvallen met de verkiezingen voor de Provinciale
Staten;
• D66 niet op eigen titel meedoet aan de waterschapsverkiezingen, maar sinds de oprichting van
Water Natuurlijk steun betuigt aan die laatste;

overwegende dat:
• een goede bondgenoot in de waterschappen goud waard is voor de provincie;
• Water Natuurlijk in lijn handelt met de duurzame- en progressieve waarden van D66;
• de burger misschien geen duidelijk beeld heeft van Water Natuurlijk, maar wel van D66;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• samen op te trekken met Water Natuurlijk bij de campagne voor de Provinciale Staten;
• zo veel mogelijk de campagne-evenementen te coördineren met Water Natuurlijk om daar
invulling aan te kunnen geven;

en gaat over tot de orde van de dag.