Congres 116 | Last update today at 13:28 hour

AOM116.04 – Veilige werkcultuur D66

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Indra Kamphof e.a.
Woordvoerder: Indra Kamphof

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• op zondag 15 mei kwamen zo’n 250 leden bij elkaar in ’s-Hertogenbosch om met elkaar in
gesprek gegaan over integriteit.;
• “inclusie” het kernbegrip is in het Strategisch plan “Landelijk Bestuur D66 voor de periode 2022-
2026 (Plan2026)”.,;
• er een onafhankelijke evaluatie over de “meldstructuur” in de planning staat voor najaar 2022;
• wij als partij staan voor diversiteit inclusie en veiligheid;
• een veilige werkomgeving essentieel is voor continuïteit van D66 en sociale veiligheid
onlosmakelijk verbonden is met diversiteit en inclusie;

overwegende dat:
• evaluatie in het belang is van de diversiteit, inclusie en veiligheid binnen D66;
• D66 zich moet blijven ontwikkelen in diversiteit, inclusie en veiligheid;
• de laagdrempeligheid van de “meldstructuur” essentieel is;
• een veilige werkomgeving onder druk staat in het huidige politieke klimaat;
• D66 adequaat en grondig moet handelen bij meldingen van ongewenst gedrag;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• concrete stappen en doelstellingen te formuleren voor de periode van 2023 tot 2026 om een
veilige werkomgeving verder te ontwikkelen voor werknemers, vrijwilligers en leden, deze toe te
voegen aan het Strategische plan en de leden te informeren;
• het stuk van het Team verantwoord gedrag (TVG) ”Grondslagen van Goed Gedrag” uitgebracht
op 5 november 2021 te herzien en hierbij definities van grensoverschrijdend gedrag toe te
voegen met als doel: adequaat handelen zonder grijs gebied. Zo kan iedereen
verantwoordelijkheid nemen voor gedrag en weet iedereen welk gedrag ongewenst en welk
gedrag gewenst is;
• niet te wachten op de onafhankelijke evaluatie over de “meldstructuur” maar het melden van
grensoverschrijdend gedrag makkelijker en toegankelijker te maken op de website in “Mijn
D66’’;

en gaat over tot de orde van de dag.