Congress 116 | Last update today at 13:28 hour

AOM116.02 – Sociaal-liberale visie op digitalisering

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Ledenvergadering thema-afdeling Digitaal66
Woordvoerder: Mark Hopman

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• digitalisering onze samenleving op vele terreinen ingrijpend heeft veranderd en dat ook in de
komende jaren nog verder zal toenemen;
• de ontwikkelingen op dit gebied in grote mate worden bepaald door een beperkt aantal
mondiale commerciële partijen;
• Europese, nationale en lokale overheden in beperkte mate sturing geven aan dit
maatschappelijk proces;

overwegende dat:
• digitalisering enorme kansen biedt voor de samenleving maar tegelijkertijd vraagt om
bescherming van belangen en waarden van organisaties en individuele burgers;
• digitalisering gevolgen heeft voor vrijwel alle sectoren en beleidsterreinen;
• D66 nog geen duidelijke visie heeft op het gebied van digitalisering;
• er binnen de partij veel kennis van dit domein aanwezig is en de thema-afdeling Digitaal66 heeft
aangegeven hier invulling aan te willen geven;

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• een integrale, samenhangende sociaal-liberale visie te ontwikkelen op het gebied van
digitalisering in de samenleving en hiertoe de samenwerking tussen de verschillende themaafdelingen en Digitaal66 actief aan te jagen;

en gaat over tot de orde van de dag.