Congres 116 | Last update today at 13:28 hour

AOM116.01 – Nieuw sociaal-liberaal verhaal over groene groei

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Has Bakker e.a.
Woordvoerder: Has Bakker

Het D66 Congres op zaterdag 19 november 2022 bijeen te Rotterdam,

constaterende dat:
• we te maken hebben met een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis;
• Nederland de doelstelling heeft van een circulaire economie in 2050 en 50% circulaire economie
in 2030;
• er een trend is om ‘groei’ in een breder perspectief te plaatsen dan via de stijging van het Bruto
Binnenlands Product alleen, bijvoorbeeld via ‘Brede Welvaart’ (CBS) of de ‘Donuteconomie’
(Raworth);

overwegende dat:
• D66 het adagium van ‘groene groei’ aanhangt;
• sinds de Club van Rome – en 50 jaar na dato actueler dan ooit – grote vraagtekens worden gezet
bij de vraag of groene groei realistisch is omdat we steeds meer en steeds duidelijker tegen de
grenzen en capaciteit van onze planeet aanlopen (klimaat, biodiversiteit, grondstoffen,
mensenrechten;
• we ons economische systeem echt anders moeten gaan inrichten om wel binnen deze
planetaire grenen en capaciteit te blijven;
• we niet blindelings kunnen vertrouwen op technische innovaties die de bovengenoemde crises
gaan oplossen;
• ‘groen’ en ‘groei’ hiermee in toenemende mate op gespannen voet staan en dit vraagt om een
fundamentele herziening van de visie van D66 hierop;
• een opkomende stroming zelfs spreekt van de noodzaak tot ontgroeien (degrowth);

verzoekt het Landelijk Bestuur:
• in voorbereiding op het volgende landelijke Tweede Kamer-verkiezingsprogramma aan de
Permanente Programmacommissie het verzoek te doen om een nieuw sociaal-liberaal verhaal te
ontwikkelen over (de wenselijkheid van) groene groei, ons economisch systeem en de grenzen
en capaciteit van onze planeet;
• dit in het licht te plaatsen van mensenrechten, het streven naar brede welvaart en een circulaire
economie, en het tegengaan van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis;
• hierin op te trekken met de Van Mierlo Stichting, thema-afdelingen en politieke
vertegenwoordigers van de partij, en dit voor eind 2023 af te ronden;

en gaat over tot de orde van de dag.