Kandidaatstellen voor commissies en besturen

Tijdens Congres 117 stemmen we over de invulling van verschillende vacatures voor commissies en besturen. Je kunt je kandideren tussen vrijdag 17 maart en vrijdag 14 april, 12.00 uur. Op deze pagina vind je alle informatie over de kandidaatstellingsprocedure en de openstaande vacatures op Congres 117.

Op het aankomende congres zijn er 11 vacatures voor 7 functies.

Penningmeester van het Landelijk Bestuur

De Penningmeester van het Landelijk Bestuur bewaakt de gezonde financiële positie van onze partij. Je hebt cijfermatig inzicht en bent scherp op integriteit. Je hebt ook vertrouwen in de kracht van degenen die, vrijwillig of (deels) betaald, de vereniging ondersteunen.

Lid Landelijke Verkiezingscommissie
Drie vacatures

De Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) zorgt voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen op landelijk en Europees niveau. De commissie is belast met de controle van de informatie over kandidaten aan leden en zorgt voor de indiening van de kandidatenlijst bij de Kiesraad.

Voorzitter Besluitvormingscommissie

Als voorzitter van de Besluitvormingscommissie draag je bij aan ordentelijke interne democratie binnen onze partij. Je geeft leiding aan de commissie en bent het eerste aanspreekpunt richting het Landelijk Bestuur en het Landelijk Bureau. Daarnaast bespreek je de congressen voor met de congresvoorzitters en partijvoorzitter.

Lid Besluitvormingscommissie
Eén vacature

De Besluitvormingscommissie ziet er tijdens congressen op toe dat besluitvorming verloopt volgens de procedures zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement. Voorafgaand aan het congres besluit zij over al dan niet acceptatie van ingediende moties en amendementen.

Lid Financiële Commissie
Eén vacature

De Financiële commissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het financieel beheer van het Landelijk Bestuur. Verder adviseert zij de ledenvergadering over de goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening.

Voorzitter Geschillencollege

De voorzitter van het Geschillencollege is het aanspreekpunt richting het Landelijk Bestuur en zit de vergadering van het College voor. Je oordeelt bij ontvangst van een beroep of deze in behandeling genomen dient te worden. Het Geschillencollege komt in beeld, juist als het lastig wordt. Je maakt een inschatting of het ondernemen van een bemiddelingspoging soelaas kan bieden. 

Lid Geschillencollege
Vier vacatures

Het Geschillencollege komt in beeld, juist als het lastig wordt. Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een besluit van een partijorgaan geschaad wordt. 

Je kunt je als lid kandidaatstellen vanaf 17 maart 2023. Je stelt je kandidaat via MijnD66. De kandidaatstellingsperiode sluit op vrijdag 14 april om 12.00 uur. 
 
Om je te mogen kandideren, moet je:

 • lang genoeg lid zijn (ten minste 1 jaar);
 • voldaan hebben aan je contributieverplichting;
 • de maximale zittingstermijn niet hebben overschreden;
 • de Code voor goed gedrag hebben ondertekend; en
 • (indien van toepassing) voldoende ondersteuningsverklaringen overleggen.

De maximale zittingstermijn is 6 jaar, met uitzondering van functies in het Geschillencollege. Voor die functies geldt een maximale zittingstermijn van 9 jaar.

Voor functies in het Landelijk Bestuur moet jouw kandidaatstelling vergezeld gaan door ten minste 50 ondersteuningsverklaringen. Deze worden eveneens verzameld via MijnD66. 

Dispensatie aanvragen

Indien je niet voldoet aan één van de eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt – en je wilt je kandideren – dan kan je hiervoor dispensatie aanvragen. Dat doe je door een schriftelijk en gemotiveerd verzoek te sturen aan het Landelijk Bestuur via [email protected]. Dit verzoek moet uiterlijk 10 werkdagen vóór sluiting binnen zijn bij het Landelijk Bestuur. 

Acceptatie door de Landelijke Verkiezingscommissie

Nadat de kandidaatstellingsperiode is gesloten, beoordeelt de Landelijke Verkiezingscommissie alle binnengekomen kandidaatstellingen op basis van de formele eisen die het Huishoudelijk Reglement stelt. 

De LVC controleert in ieder geval of:

 • de aspirant-kandidaat lang genoeg lid is;
 • (indien van toepassing) de aspirant-kandidaat voldoende ondersteuningsverklaringen heeft verzameld; en of
 • de aspirant-kandidaat heeft voldaan aan de contributieverplichting en andere verplichtingen die uit het Huishoudelijk Reglement volgen.

Gesprekken met kandidaten

Na acceptatie door de Landelijke Verkiezingscommissie, worden er met de kandidaten voor de volgende functies gesprekken gevoerd:

Na acceptatie door de Landelijke Verkiezingscommissie, worden er gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten voor de volgende functies:

 • Lid Geschillencollege
 • Voorzitter Geschillencollege
 • Penningmeester van het Landelijk Bestuur
 • Voorzitter Besluitvormingscommissie

Op basis van de hierboven genoemde gesprekken brengt de Landelijke Talentencommissie een advies uit:

 • Voldoet aan het profiel
 • Voldoet in mindere mate aan het profiel
 • Voldoet in geringe mate aan het profiel

Integriteitsgesprekken

Na acceptatie worden er tevens integriteitsgesprekken ingepland met verschillende kandidaten. De kandidaten voor de volgende functies worden uitgenodigd voor een integriteitsgesprek:

 • Lid Geschillencollege
 • Voorzitter Geschillencollege
 • Penningmeester van het Landelijk Bestuur
 • Voorzitter Besluitvormingscommissie

Onderdeel van het kandidaatstellingsformulier is het beantwoorden van integriteitsvragen. Op basis van de antwoorden op deze vragen, kunnen ook kandidaten voor andere functies dan de hier bovenstaande uitgenodigd worden voor een integriteitsgesprek.

Stemmen op het Congres

We stemmen over de nieuwe leden van de verschillende commissies en besturen op het Congres. Aan het einde van het Congres wordt de uitslag bekendgemaakt. 

Jouw gegevens

Jouw kandidaatstellingsformulier is inzichtelijk voor de leden van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) en diens ondersteuning op het Landelijk Bureau. Het Landelijk Bestuur kan tussentijds op de hoogte worden gesteld van de leden die zich gekandideerd hebben. Het kandidaatstellingsformulier wordt tussentijds niet gedeeld met het Landelijk Bestuur, noch met anderen buiten de LVC en diens ondersteuning.

Kandidaatstellingsformulieren worden gearchiveerd door de LVC indien je daadwerkelijk op de kandidatenlijst komt te staan. De LVC houdt de formulieren in archief totdat de zittingsperiode voorbij is. Daarna worden de kandidaatstellingsformulieren verwijderd. Word je niet verkozen, dan verwijdert de LVC jouw kandidaatstellingsformulier direct na het congres. Je kunt wel altijd jouw kandidaatstellingsformulier inzien via deze pagina

Hier lees je hoe D66 in het algemeen omgaat met jouw gegevens.

Vrijdag 17 maart 2023

Dit is tevens de uiterste datum dat de openstaande vacatures inclusief bijbehorende profielen worden bekendgemaakt.

13 mei 2023

Vragen?

Heb je vragen over het proces van kandidaatstellen, het kandidaatstellingsformulier of het moment van acceptatie? Stuur een mail naar de Landelijke Verkiezingscommissie!