Werkgroep interne democratie

Op Congres 108 (oktober 2018) is de resolutie ‘Democratie van Nu‘ aangenomen met daarin het voornemen te investeren in de interne democratie van D66. Hiertoe heeft het Landelijk Bestuur de Werkgroep Interne Democratie ingesteld. Deze werkgroep heeft als opdracht de bestaande statuten, reglementen, instanties en procedures rondom de besluitvorming binnen D66 te evalueren.

De werkgroep heeft als doelstelling om met aanbevelingen te komen om de interne democratie te versterken. Hiertoe zullen de bestaande structuren getoetst worden op de toegankelijkheid, helderheid en betrouwbaarheid. Bij haar werkzaamheden zal de werkgroep ook zelf handelen in openheid en toegankelijkheid voor leden uit alle lagen van de vereniging. Op congres 110 zullen de tussentijdse resultaten van het onderzoek, namelijk enkele hoofdsporen, gepresenteerd worden. Deze hoofdsporen zullen richting geven aan uitgewerkte voorstellen die op Congres 111 (voorjaar 2020) worden voorgelegd. Mocht je ideeën willen inbrengen dan kun je contact opnemen met de werkgroepvoorzitter Jelmer Schreuder.

In dit document hebben wij de bestaande partijdemocratie uitgewerkt. Hierin zijn de principes en gebruiken zoals we die nu kennen terug te vinden, en hoe deze verankerd zijn in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Met dit document willen we het voor iedereen toegankelijk maken om mee te denken en te doen, met een gedeelde basiskennis van de bestaande interne democratie.

De werkgroep bestaat nu uit een kerngroep bestaande uit Jelmer Schreuder (voorzitter), Ayla Schneiders en Robert Zuidbroek. Deze kerngroep kan nog worden uitgebreid en wij willen op specifieke (deel)projecten meer mensen betrekken op basis van expertise en betrokkenheid. Daarnaast zullen wij het voor iedereen mogelijk maken in te schrijven op een mailinglijst waarop wij ideeën zullen delen om regelmatig tussentijds te toetsen met een bredere groep.