Besluitvorming

Overige besluitvorming | Congres 112

Voor het Congres kun je naast amendementen op het verkiezingsprogramma ook moties indienen. Hieronder vind je alle informatie over hoe je jouw motie kunt indienen.

Het congres staat in het teken van het verkiezingsprogramma. Wij verwachten een flink aantal amendementen op het concept-verkiezingsprogramma. Bovendien zal het congres en de aanloop daar naartoe anders zijn dan normaal in verband met actuele coronamaatregelen.

Daarom vragen we om terughoudend te zijn in het indienen van moties voor dit congres. Waar mogelijk brengen we moties zo veel mogelijk in stemming op het congres eind februari 2021. Als een ingediende motie nu toch in stemming dient te komen, dan gaat deze zonder behandeling in de digitale stemming. Alle stemgerechtigde leden krijgen wel de mogelijkheid over de moties te stemmen via MijnD66.

Motie indienen

Je kunt drie typen moties indienen voor het congres: Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Politieke Moties (PM) en Actuele Politieke Moties (APM). Ook kun je een motie indienen op overige congresstukken.

Voor het Congres kun je een Algemeen Organisatorische Motie (AOM) en een Politieke Motie (PM) indienen tot en met vrijdag 23 oktober, 10.00 uur. Je kunt Actueel Politieke Moties (APM) en moties op overige congresvoorstellen indienen van woensdag 21 oktober tot en met donderdag 19 november, 10.00 uur.

Het indienen van de motie kun je doen namens de ledenvergadering van een regio (ARV), een afdeling of een thema-afdeling (AAV). Ook kun je namens 25 individuele leden van D66 een motie indienen. Jouw motie dient in dat geval bij de sluiting van de indiening ondersteund te zijn door minimaal 25 individuele leden.

De indiening en ondersteuning loopt via MijnD66. In MijnD66 kun je een link naar de te ondersteuning motie delen en kun je zien hoeveel leden jouw motie hebben ondersteund. Een motie indienen kan door in MijnD66 te klikken op ‘motie indienen’. Je selecteert dan vervolgens ‘Congres 112 – Moties’. Voor het indienen van een motie op de begroting klik je in MijnD66 op ‘Motie indienen’. Je selecteert vervolgens ‘Congres 112 – Overige congresstukken’. Vervolgens selecteer je het congresstuk waar je een motie op wilt indienen.

Amendement indienen

Als lid kan je een amendement indienen op de wijzigingsvoorstellen op het Huishoudelijk Reglement en de begroting 2021. Hieronder vind je alle informatie over hoe je jouw motie of amendement kunt indienen.

Het indienen van een amendement kun je doen namens de ledenvergadering van een regio (ARV), een afdeling of een thema-afdeling (AAV). Ook kun je namens 25 individuele leden van D66 een amendement indienen. Jouw amendement dient in dat geval bij de sluiting van de indiening ondersteund te zijn door minimaal 25 individuele leden.

De indiening en ondersteuning loopt via MijnD66. In MijnD66 kun je een link naar het te ondersteuning amendement delen en kun je zien hoeveel leden jouw amendement hebben ondersteund. Een amendement indienen kan door in MijnD66 te klikken op ‘amendement indienen’. Je selecteert dan vervolgens ‘Congres 112 – Overige congresstukken’. Daarna selecteer je het voorstel waar jij een amendement op wilt indienen.

25.09.2020

Algemeen Organisatorische Moties (AOM) en
Politieke Moties (PM)

21.10.2020

Actueel Politieke Moties (APM) en moties op overige congresstukken

23.10.2020 | 10.00 uur

Opstellen van een motie

Een motie is opgebouwd uit drie onderdelen: de constateringen, de overwegingen en het dictum. Onder de constateringen geef je de feiten weer; onder de overwegingen je redeneringen gebaseerd op deze feiten. Het dictum is het belangrijkste deel van de motie: hierin formuleer je het verzoek aan een orgaan. Zorg er voor dat het dictum helder, leesbaar en bondig is.

Je kunt in je motie alleen een verzoek doen aan landelijke organen, zoals Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie, Delegatie in het Europees Parlement of Landelijk Bestuur. Je kunt geen verzoek doen aan regionale of lokale fracties. Deze fracties kunnen zich namelijk niet verantwoorden op het congres. Daarvoor zul je een motie moeten indienen op een regio- of afdelingsvergadering. Ook kun je geen moties indienen die een verzoek doen aan bewindspersonen.

In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat een motietekst niet meer dan 300 woorden mag omvatten. Indien de tekst meer dan 300 woorden bevat, worden de eerste 300 woorden overgenomen.

Ondersteuningsverklaringen

De Besluitvormingscommissie dient vrijdag 23 oktober om 10.00 uur je motie ontvangen te hebben, samen met de digitale ondersteuning van tenminste 25 stemgerechtigde leden. Actueel Politieke Moties dienen door minimaal 15 leden te worden ondersteund. De ondersteuning loopt via MijnD66. In MijnD66 kun je een link vinden naar de te ondersteuning motie om deze te delen binnen jouw netwerk en kun je zien hoeveel leden jouw motie hebben ondersteund.
Dien je de motie in namens een ledenvergadering, dan dient een bestuurslid de motie in via MijnD66.

Indienen Actuele Politieke Moties (APM)

Een Actuele Politieke Motie wordt in het Huishoudelijk Reglement gedefinieerd als ‘een politieke motie betreffende een zaak, waarbij zich tussen twee dagen voor sluiting van de gewone politieke moties en de dag van indiening van de actuele politieke moties, zoals bepaald in het congresreglement, een politiek feit heeft voorgedaan en waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot het volgende congres.’

Uit je motie moet blijken dat aan beide criteria wordt voldaan. Dit kun je doen door in de constateringen en/of overwegingen de bewijslast voor de actualiteit op te nemen. De Besluitvormingscommissie toetst aan deze eisen van het Huishoudelijk Reglement. Voldoet de motie er niet aan, dan neemt zij binnen 24 uur na sluiting van de indieningstermijn contact met je op.

Het indienen van Actuele Politieke Moties kan van woensdag 21 oktober tot donderdag 19 november, 10:00 uur.

Contact

Heb je vragen over het indienen van een motie? Neem dan contact op met de Besluitvormingscommissie via [email protected].