Indienen amendementen op het conceptprogramma

De Verkiezingsprogrammacommissie heeft een conceptprogramma geschreven. Leden van D66 bepalen uiteindelijk hoe het definitieve programma eruit komt te zien. Op deze pagina lees je hoe dit werkt.

Conceptprogramma

Op 20 januari 2024 heeft de verkiezingsprogrammacommissie het Conceptprogramma gepubliceerd. Je kan de versie met regelnummers hieronder vinden.  

Amendement
indienen

Leden kunnen amendementen indienen op het conceptprogramma. Deze amendementen kunnen worden ingediend op regels met regelnummers. Amendementen worden ingediend via MijnD66. Je kan een amendement indienen samen met 30 individuele leden, of via een ledenvergadering. In het onderstaande bestand vind je hierover meer informatie, waaronder over de minimale opkomst bij ledenvergaderingen.

Je kan een amendement op het verkiezingsprogramma indienen van 20 januari tot 20 februari 2024, 12.00 uur. Je kan enkel op regels met regelnummers een amendement indienen. 

Behandelen van amendementen op het congres

Geaccepteerde amendementen worden door de Besluitvormingscommissie, conform artikel 3.12 lid 3, ingedeeld in drie categorieën:

  • Categorie a: Amendementen die alleen tekstueel van aard zijn.
  • Categorie b: Amendementen op punten die zeer bepalend zijn voor de Partij, dan wel de koers van het programma ingrijpend wijzigen.
  • Categorie c: Amendementen die inhoudelijk zijn van aard, maar niet op punten die zeer bepalend zijn voor de Partij, dan wel de koers van het programma ingrijpend wijzigen.

De Besluitvormingscommissie heeft de taak deze onderverdeling te maken. In het beleidskader van de Besluitvormingscommissie lees je hoe de commissie deze categorieën interpreteert.

De categorie waarin het amendement geplaatst wordt, heeft impact op het verdere vervolg. 

  • Categorie a: De amendementen die alleen tekstueel van aard zijn worden aan de programmacommissie aangeboden. De programmacommissie verwerkt deze amendementen. 
  • Categorie b: Amendementen op punten die zeer bepalend zijn voor de Partij, dan wel de koers van het programma ingrijpend wijzigen, worden in beginsel ter behandeling aan het congres voorgelegd.
  • Categorie c: Amendementen die in deze categorie vallen, worden via een e-voting aan de leden voorgelegd. Stemgerechtigde leden krijgen de gelegenheid te stemmen over de digitaal voorgelegde amendementen in de in het congresreglement bepaalde periode. 

Motie indienen en behandelen

Moties kunnen ingediend worden met 30 individuele leden of via een ledenvergadering.

Je kunt Politieke Moties en Algemeen Organisatorische Moties indienen van 7 februari tot 28 februari 2024, 12.00 uur. 

Politieke Moties en Algemeen Organisatorische moties worden in beginsel op het congres behandeld.

Je kan een Actueel Politieke Motie indienen van 26 februari tot 19 maart, 12.00 uur. 
 
Een Actueel Politieke Motie is een motie betreffende een politiek feit dat zich afspeelt tussen de in het congresreglement bepaalde tijdstippen en waarvan de behandeling niet kan wachten tot het volgende congres. De indiener moet de argumentatie voor beide punten aandragen in de overwegingen of constateringen van de motie.

Actueel Politieke Moties worden op het congres behandeld.

Wat is een amendement

Een amendement is een wijziging die je voorstelt op een voorstel. Wil je bijvoorbeeld iets toevoegen aan het of verwijderen uit het voorstel, dan dien je een amendement in. Je kan ook een stuk tekst wijzigen.
 
Een amendement bestaat uit een titel, die kort de inhoud van het amendement weergeeft. Verder geef je aan om welk type wijziging het gaat. Tot slot geef je aan wat de wijziging precies is die je voorstelt (‘huidige tekst’ en/of ‘voorgestelde tekst’) en licht je jouw wijziging in maximaal 100 woorden toe in de toelichting.

Wat is een politieke motie

Politieke Moties (PM) behandelen politieke onderwerpen. Bijvoorbeeld de Tweede of Eerste Kamerfractie, en de delegatie in het Europees Parlement worden opgeroepen een bepaald standpunt in te nemen. Het Landelijk Bestuur kan ook worden opgeroepen om een visie of standpunt uit te werken. Een motie kan ook het Landelijk Bestuur oproepen de Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS, de sociaal-liberale denktank van D66) te verzoeken een visie of sociaal-liberaal uitgangspunt uit te werken.

Wat is een organisatorische motie

Organisatorische moties zijn moties met betrekking tot algemene huishoudelijke aangelegenheden van de Partij. In een organisatorische motie roep je een partijorgaan op om iets te doen of een bepaald standpunt in te nemen. 

Wat is een Actueel Politieke Motie

Een Actueel Politieke Motie is een motie betreffende een politiek feit dat zich afspeelt tussen de in het congresreglement bepaalde tijdstippen (tussen 26 februari & 19 maart, 12.00 uur) en waarvan de behandeling niet kan wachten tot het volgende congres. De indiener moet de argumentatie voor beide punten aandragen in de overwegingen of constateringen van de motie.

Hoe dien ik een amendement of motie in?

Dat kan via MijnD66. Je komt op de juiste pagina via onderstaande knop.

Zaterdag 20 januari 2024

Vanaf dit moment kan je ook amendementen en Algemeen Organisatorische Moties indienen. Indienen van amendementen en Algemeen Organisatorische Moties – en het verzamelen van ondersteuningsverklaringen – gebeurt via MijnD66.

Dinsdag 20 februari 2024 | 12.00 uur

Zaterdag 6 april 2024