Besluitvorming

Op deze pagina vind je de congresstukken voor Congres 119, hoe je moties en amendementen in kunt dienen, de tijdlijn richting Congres 119 en enkele genomen besluiten.

Meestemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Beeld: Jeroen Mooijman

Conceptprogramma EP2024

Tijdens het aankomende partijcongres stellen we het Verkiezingsprogramma voor de aankomende Europese verkiezingen vast.

Overige congresstukken

De begroting 2024 is op Congres 118 vastgesteld op basis van het toenmalig zeteltal. Daarbij zijn scenario’s opgesteld voor verschillende uitkomsten van de verkiezingen. Dit is destijds toegelicht door de Penningmeester en de Financiële Commissie.
Bijgevoegd vind je de actuele begroting op basis van het nieuwe zetelaantal. Deze ligt voor ter kennisname vergezeld door de appreciatie van de Financiële Commissie.

Je ziet hier 3 kolommen, de witte kolom is de realisatie van vorig jaar, de lichtgroene is op congres 118 aangenomen en de donkergroene is de actuele begroting.

Motie indienen en behandelen

Moties kunnen ingediend worden met 30 individuele leden of via een ledenvergadering.

Je kunt Politieke Moties en Algemeen Organisatorische Moties indienen van 7 februari tot 28 februari 2024, 12.00 uur. 

Politieke Moties en Algemeen Organisatorische moties worden in beginsel op het congres behandeld.

Je kan een Actueel Politieke Motie indienen van 26 februari tot 19 maart, 12.00 uur. 
 
Een Actueel Politieke Motie is een motie betreffende een politiek feit dat zich afspeelt tussen de in het congresreglement bepaalde tijdstippen en waarvan de behandeling niet kan wachten tot het volgende congres. De indiener moet de argumentatie voor beide punten aandragen in de overwegingen of constateringen van de motie.

Actueel Politieke Moties worden op het congres behandeld.

Wat is een Politieke Motie

Politieke Moties (PM) behandelen politieke onderwerpen. Bijvoorbeeld de Tweede of Eerste Kamerfractie, en de delegatie in het Europees Parlement worden opgeroepen een bepaald standpunt in te nemen. Het Landelijk Bestuur kan ook worden opgeroepen om een visie of standpunt uit te werken. Een motie kan ook het Landelijk Bestuur oproepen de Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS, de sociaal-liberale denktank van D66) te verzoeken een visie of sociaal-liberaal uitgangspunt uit te werken.

Wat is een Algemeen Organisatorische Motie

Organisatorische moties zijn moties met betrekking tot algemene huishoudelijke aangelegenheden van de Partij. In een organisatorische motie roep je een partijorgaan op om iets te doen of een bepaald standpunt in te nemen. 

Wat is een Actueel Politieke Motie

Een Actueel Politieke Motie is een motie betreffende een politiek feit dat zich afspeelt tussen de in het congresreglement bepaalde tijdstippen (tussen 26 februari & 19 maart, 12.00 uur) en waarvan de behandeling niet kan wachten tot het volgende congres. De indiener moet de argumentatie voor beide punten aandragen in de overwegingen of constateringen van de motie.

Hoe dien ik een amendement of motie in?

Dat kan via MijnD66. Je komt op de juiste pagina via onderstaande knop.

Zaterdag 20 januari 2024

Vanaf dit moment kan je ook amendementen en Algemeen Organisatorische Moties indienen. Indienen van amendementen en Algemeen Organisatorische Moties – en het verzamelen van ondersteuningsverklaringen – gebeurt via MijnD66.

Woensdag 7 februari 2024

Start indiening Algemeen Organisatorische Moties, Politieke Moties en amendementen op congresstukken die ter vaststelling voorliggen.

Dinsdag 20 februari 2024, 12.00 uur

Zaterdag 6 april 2024

Handleiding

Hieronder vind je de handleiding ‘Amendement of motie schrijven’.