Besluitvorming

Op deze pagina vind je de congresstukken voor Congres 118, de tijdlijn richting Congres 118 en enkele genomen besluiten.

Meestemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Beeld: Jeroen Mooijman

Conceptprogramma TK2023

Tijdens het aankomende partijcongres stellen we het Verkiezingsprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing vast.

Financiële stukken

De begroting 2024 ligt ter vaststelling voor op het aankomende congres. Dat betekent dat leden vanaf 1 oktober 2023 tot 11 oktober 2023, 12.00 uur, moties of amendementen in kunnen dienen op de begroting.
Het indienen van een motie of amendement verloopt via MijnD66. Onderaan deze pagina vind je meer informatie over het indienen van een amendement of motie.

De jaarrekening 2022 ligt voor ter goedkeuring van het congres. Het Congres wordt gevraagd om decharge te verlenen aan het Landelijk Bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2022.

De Financiële Commissie heeft een advies geschreven over de begroting voor 2024 en het verlenen van decharge over het gevoerde financiële beleid over 2022.

Vrijdag 22 september 2023

Vanaf dit moment kan je ook amendementen en Algemeen Organisatorische Moties indienen. Indienen van amendementen en Algemeen Organisatorische Moties – en het verzamelen van ondersteuningsverklaringen – gebeurt via MijnD66.

Zaterdag 21 oktober 2023

Besluitenlijst

In aanloop naar Congres 118 zijn er enkele besluiten genomen en is het congresreglement vastgesteld.

Handleiding

Hieronder vind je de handleiding ‘Amendement of motie schrijven’.