Weer stappen gezet richting een duurzamere polde

De Duurzame Polder krijgt steeds meer vorm. De Duurzame Polder is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Oss om in de Rosmalense Polder windturbines te realiseren. D66-raadslid Geert Verbruggen deelt de laatste stand van zaken en duidt de ontwikkelingen.

Aan de zijde van Rosmalen/’s-Hertogenbosch wordt gewerkt aan het realiseren van 16 windturbines voor 2023. Deze windturbines worden minimaal 1 km vanaf de woonkernen geplaatst. Daarnaast komt er naast de Groote Wielen een klimaatbos.

In de commissie Bedrijvigheid zijn deze week diverse denkbeelden en varianten besproken over hoe de windturbines in de polder geplaatst zouden kunnen worden en welke elementen de diverse politieke partijen belangrijk vinden. Hierbij kwam de opstelling van de windmolens ter sprake (van lijnen tot groeperingen in clusters) en de samenhangende ontwikkelingen in de polder.

De inbreng van de diverse partijen wordt samen met de inbreng van andere belanghebbenden (zoals omwonenden en natuurorganisaties) meegenomen in het proces, zodat er uiteindelijk een voorkeursvariant ontstaat. De milieueffectrapportage (MER) is een belangrijk onderdeel van dit proces. Tijdens de MER worden diverse varianten op een onafhankelijke wijze getoetst aan de hand van diverse milieuthema’s.

Raadslid Geert Verbruggen: “Op deze wijze krijgt de oplossing van dit ruimtelijke vraagstuk op een zorgvuldige wijze vorm. Want, zoals we weten, niet alles kan overal. En toch denken wij dat er veel mogelijk is. D66 vindt het belangrijk dat de nieuwe energiefunctie iets toevoegt aan de polder. Die meerwaarde zit volgens ons onder meer in het slim combineren van bestaande functies en het creëren van nieuwe kansen, waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het landschap wordt verbeterd.”

Geert vervolgt: “D66 ziet kansen om met de windturbines bij boerenbedrijven de landbouw te innoveren met extensieve landbouwvormen, zoals kringlooplandbouw, en eventueel andere kleinschalige bedrijvigheid. Windturbines kunnen zo als een vliegwiel fungeren in de landbouwtransitie. Natuur krijgt hierdoor ook meer ruimte. Woonkernen blijven op afstand. De opwaardering van de natuurwaarden vind D66 enorm belangrijk, want dit is in de polder positief voor meer biodiversiteit en het verbeteren van de waterhuishouding. Hiermee wordt de polder ook aantrekkelijker voor recreatie (zoals fietsers en vogelspotters).”