Versnelling verduurzamingsopgave mogelijk maken

Versnelling van de verduurzamingsopgave is voor onze fractie een speerpunt. In het bestuursakkoord is dan ook opgenomen dat ’s-Hertogenbosch in 2045 klimaatneutraal is (in plaats van 2050). Wat onze fractie betreft zetten we daar de onlangs door minister Jetten ter beschikking gestelde rijksmiddelen (de Tijdelijke Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) voor in.

In het bestuursakkoord is opgenomen dat onze gemeente actief en concreet werkt aan de overgang (transitie) van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Daarmee levert ze een bijdrage aan het zoveel mogelijk voorkomen van klimaatverandering. Want hoe langer we wachten, hoe groter de negatieve gevolgen voor ons worden. Bovendien is de energietransitie ook een kans voor nieuw ondernemerschap. We blijven daarom inzetten op innovatie, maar schuiven zaken niet voor ons uit.

We versnellen onze ambitie van klimaatneutraliteit in uiterlijk 2050 naar uiterlijk 2045. Dit klinkt ver weg, maar dat betekent dat we al voor 2030 extra aan de slag gaan met schone energieopwekking en vooral energiebesparing. Denk daarbij o.a. aan de grootschalige energieopwekking in de Duurzame Polder met windmolens.

De regeling van minister Jetten (3,1 miljoen euro) is bestemd om te investeren in personeelskosten om klimaat- en energiebeleid te realiseren. Hierdoor kunnen budgetten van reeds geplande projecten gedeeltelijk worden gedekt en de daardoor vrijgekomen dekkingen worden gebruikt als investering voor andere duurzame projecten. Op deze manier wordt zowel op de korte als lange termijn de uitvoering van de benodigde acties mogelijk gemaakt.

Raadslid Geert Verbruggen betoogde in de commissie Bedrijvigheid van 19 juni: “De middelen die minister Jetten beschikbaar stelt maken het mogelijk dat er in het kader van de energietransitie meer geïnvesteerd kan worden op ambtelijke capaciteit en dat daarmee op korte termijn ook dekkingen vrijkomen die ingezet kunnen worden als dekking voor klimaatneutraal maken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en het klimaatneutraal maken van de gemeentelijke organisatie. Er ontstaat dus een impuls met een brede impact richting klimaatneutraal in 2045.”