Verdere versterking van buurtinitiatieven warmtetransitie

Deze week heeft de gemeenteraad verdere stappen gezet in de warmtetransitie (van het aardgas afgaan). De D66-fractie ziet mogelijkheden om buurtinitiatieven te versterken en heeft daarvoor samen met andere partijen een voorstel gedaan voor een platform voor buurtinitiatieven.

De gemeente zet stappen richting aardgasvrije wijken. In het nationaal klimaatakkoord staat namelijk dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af moeten. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zelf de ambitie om in 2045 al klimaatneutraal te zijn. Dat is een hele grote opgave. In 2021 is daarvoor een transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. Op basis van deze visie is de gemeente samen met buurtinitiatieven concrete alternatieven aan het verkennen voor de huidige wijze van aardgasgebruik in huishoudens. Buurten waar dergelijke initiatieven zijn worden ‘onderzoeksbuurten’ genoemd. Voor buurten waarin een alternatief voor het aardgasnetwerk haalbaar wordt geacht worden uitvoeringsplannen opgesteld. Dit zijn de ‘startbuurten’.

Op dit moment is er één startbuurt en zijn er drie onderzoeksbuurten. In het bestuursakkoord 2022-2026 van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt gewerkt aan de ambitie om hieraan nog één startbuurt en vier onderzoeksbuurten (waaronder een bedrijventerrein) toe te voegen. Een belangrijk criterium dat hier wordt meegenomen is dat er in een buurt bovengemiddelde energiearmoede heerst.

Platforms om elkaar te versterken
Het raadsvoorstel Bouwstenen voor Transitievisie Warmte 2.0 zorgt voor duidelijkheid aan buurtinitiatieven over de rol (van een regierol tot een lichte rol) van de gemeente in buurten waar een collectief warmtenet haalbaar lijkt te zijn (onderzoeksbuurten) of haalbaar is (startbuurten). D66 is van mening dat buurtinitiatieven een grote bijdrage kunnen leveren in de transitie naar haalbare alternatieven voor het aardgasgebruik in buurten. Om deze initiatieven van vrijwilligers verder te ondersteunen en opgedane kennis en ervaring te borgen heeft D66, samen met andere partijen, in een motie een voorstel voor een platform gedaan.

Raadslid Geert Verbruggen: “Buurtinitiatieven weten elkaar wel vaak te vinden, maar pas in een later stadium. D66 ziet mogelijkheden om deze initiatieven te versterken met een platform waarin kennis, ervaring en ondersteunende contacten met elkaar gedeeld kunnen worden. Op deze manier kunnen buurtinitiatieven van elkaar leren en misschien sneller stappen zetten in deze complexe verandering.”

Het raadsvoorstel en de motie zijn op dinsdag 4 oktober jl. aangenomen door de gemeenteraad.