Participatieproces opbrengst windmolens van start

In het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken in te zetten op het realiseren van 16 windmolens in de Duurzame Polder. D66 snapt dat dit een ingrijpende verandering is voor omwonenden. Financiële participatie kan dan het verschil maken. Samen met de coalitiepartijen dienden we daarom de motie ‘De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen’ in. Vorige week stelde het college alvast de uitgangspunten vast voor financiële participatie. Nu deze kaders er zijn, kunnen inwoners binnenkort hun mening geven over een eerlijke verdeling van de opbrengsten van het windpark. 

Hoe verdelen we op een eerlijke manier de inkomsten van het toekomstige windmolenpark in de Duurzame Polder? Dit is de hoofdvraag die inwoners van ‘s-Hertogenbosch krijgen voorgelegd de komende periode. Het gemeentebestuur zet met de windmolens in op het opwekken van duurzame energie. Een eerlijke verdeling van de opbrengsten is een belangrijk uitgangspunt. Ook voor D66. Wij vinden namelijk dat financiële participatie het verschil kan maken in het meenemen van omwonenden in deze ingrijpende verandering in hun omgeving.

Wethouder Mike van der Geld: “De energietransitie kan alleen maar slagen als iedereen hier zo veel mogelijk aan mee doet. Dat kan door je mening te geven, maar ook door te investeren in een windpark. Wij willen graag weten hoe inwoners in onze gemeente hier tegen aan kijken.”

De energietransitie is een ontwikkeling die we willen realiseren en dus een gezamenlijke opgave. D66 is blij dat uitvoering gegeven wordt aan de motie ‘De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen. We zien in de uitgangspunten dat er een concrete aanzet gegeven wordt tot een participatieproces waarbij de opbrengsten van de beoogde windmolens worden verdeeld tussen direct omwonenden en ook de andere inwoners in onze gemeente. Raadslid Geert Verbruggen: “Dat laatste is voor D66 belangrijk, want we streven naar gelijke kansen voor iedereen. Daarnaast is er ook ruimte voor ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te kunnen doen. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden aan iedereen in onze gemeente om stappen te zetten in de energietransitie. De locatie waar iemand woont of gevestigd is hoeft binnen onze gemeente dan niet meer de beperkende factor te zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sportverenigingen. De verenigingen die de stijging van de energiekosten enorm merken. Door deze verenigingen financieel te laten participeren, kunnen zij de kosten hopelijk zo beheersen, dat zij toegankelijk blijven voor iedereen.”

Meer informatie over het participatieproces is hier te vinden.