Dag van de Duurzaamheid: zes belangrijke punten uit het bestuursakkoord

Het is vandaag de Dag van de Duurzaamheid. Een belangrijke dag om bij stil te staan. De Dag van de Duurzaamheid geeft een belangrijke impuls aan duurzaamheid. In het bestuursakkoord vormt duurzaamheid de groene draad. We vatten de zes belangrijkste punten samen die we als D66 hebben binnengehaald.

Op de volgende behaalde punten zijn we bijzonder trots vanuit de duurzame bril:

Grotere klimaatambitie
Een grotere klimaatambitie door het einddoel van 2050 te versnellen (in verkiezingsprogramma naar 2040, in bestuursakkoord naar 2045).

Inzet op realistische bronnen van duurzame energie
Inzetten op realistische bronnen van duurzame energie voor de korte en middellange termijn en de plannen van de Duurzame Polder realiseren met daarbij een (kosten)efficiënte mix tussen zon en wind, waarbij ook slim wordt gekeken naar ruimtegebruik. In het bestuursakkoord is dat als volgt verwoord: “Voor 2030 realiseren we 16 windmolens in de Duurzame Polder, binnen de bestaande randvoorwaarden. Voor 2030 realiseren we de geselecteerde ca. 50 hectare zonnevelden buiten de Duurzame Polder.”

Voorkeur voor zon op dak
De voorkeur geven aan zon op dak, daarna incourante stukken op land en pas op de laatste plaats open landschappen. In het bestuursakkoord staat: “We willen een versnelling op grootschalige zonne-energie op bedrijfsdaken. We zetten enerzijds in op ontzorging en anderzijds benutten we de mogelijkheden uit de aanstaande Omgevingswet om bedrijven te verplichten zonnepanelen op grootschalige bedrijfsdaken aan te leggen.”

Westerpark als ‘Central Park’ voor West
Van het Westerpark écht het ‘Central Park’ voor West maken door een groene long te creëren van het Westerpark tot het Schutskamppark. Uit het bestuursakkoord: “We verbinden het Westerpark en Schutskamppark met elkaar, als groene ader door de wijk.”

Autoluwe binnenstad
De binnenstad autoluw maken. Uit het bestuursakkoord: “We pakken de mobiliteitsaanpak brede binnenstad per gebied op. We kijken naar het effect van maatregelen op het omliggende wegennet en we werken aan een Fietsnetwerk 3.0. Met onder andere snelfietspaden naar andere gemeenten.”

Bebouwd gebied vergroenen
Bebouwd gebied vergroenen, te beginnen met de meest versteende wijken. Daarom willen we in de komende bestuursperiode alle schoolpleinen groen hebben. Uit het bestuursakkoord: “We zetten in op (verdere) vergroening van schoolpleinen. We gaan met schoolbesturen in gesprek over medegebruik van elkaars groen en speelplekken.”