Dit is ons verkiezings-
programma ‘Een nieuw begin’

Samen verder, Purmerend en Beemster.
2022—2026

Team D66 - Dit is het team van D66 Purmerend. Beeld: Eigen beeld

D66 heeft het verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend en Beemster op 24 november dit jaar. Onder de titel ‘Een nieuw begin – Samen verder’ zet het programma in op gelijke kansen voor iedereen, een gezonde groei van het aantal woningen en het beste onderwijs in moderne en goed geventileerde gebouwen. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het gehele programma heen.

Niet alleen de fusie van Purmerend en Beemster, ook de coronapandemie maakt de komende gemeenteraadsverkiezingen bijzonder en belangrijk, schrijft lijsttrekker Mark Intres in het voorwoord van het programma. De coronacrisis zorgt immers voor verscherpte tegenstellingen tussen groepen mensen in de samenleving en ook de politieke verschillen worden groter. ‘D66 staat voor vrijheid, voor gelijke kansen, voor een overheid die niemand laat vallen en voor de rechtsstaat en democratie’, zegt hij. ‘Een stevig D66-geluid is daarom hard nodig.’

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Purmerend en Beemster, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, beperking, achtergrond of uiterlijk. Deze vrijheid is helaas niet vanzelfsprekend. D66 staat dan ook pal voor de vrijheid en veiligheid van iedereen, want iedere inwoner moet naar vermogen kunnen meedoen. Daarom wil D66 dat de gemeente vooroploopt op het gebied van inclusiviteit en het wegnemen van drempels en een baken is van vertrouwen waar mensen terecht kunnen die hulp nodig hebben. D66 laat niemand vallen.

Vooral in Purmerend wordt flink gebouwd om het woningtekort in te lopen en het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden. Ook de komende jaren worden nog veel woningen gerealiseerd. D66 onderkent de noodzaak van snelle woningbouw en streeft daarbij naar een gezonde groei, met een realistisch aantal woningen (5.000 tot 2040). Want wij houden nadrukkelijk oog voor de kwaliteit van de leefomgeving in een groeiende gemeente. Het is prettig wonen in Purmerend en Beemster, en dat willen we zo houden. D66 wil eerst en vooral betaalbare huizen, zowel huur als koop.

Kinderen verdienen het allerbeste onderwijs, dat is de basis voor hun toekomst. Onderwijs is de sleutel voor ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, vrije individuen en daarmee voor de ontwikkeling van de samenleving. Goede huisvesting van de scholen is daarvoor een randvoorwaarde. D66 staat voor een divers onderwijsaanbod waar voor iedere school ruimte is. Cruciaal is dat elke school voor ieder kind een veilige en leerzame leeromgeving is. Tegelijk moet het onderwijs goed aansluiten op de behoefte van het (regionale) bedrijfsleven. D66 ziet graag dat alle kinderen in Purmerend sport-, muziek-, en cultuurlessen krijgen van een professionele leerkracht. 

D66 koestert het UNESCO-werelderfgoed De Beemster Droogmakerij. Wij zien volop mogelijkheden om de gemeente op de kaart te zetten en de combinaties te maken met het open, groene landschap, fiets- en wandelroutes, duurzaamheid en kringlooplandbouw, de markt(en) en ander cultureel erfgoed. Laat dit het visitekaartje worden waarmee we meer bezoekers kunnen aantrekken. D66 ziet graag een bezoekerscentrum van waaruit het werelderfgoed wordt gepromoot. Daarbij is het logisch om samen te werken met andere werelderfgoederen en andere toeristische trekpleisters in onze omgeving.

Groen in en om de stad en de dorpskernen draagt bij aan een leefbare gemeente. Dit gaat voor D66 hand in hand met het verduurzamen van de gemeente, aanpassingen aan klimaatverandering en het vooropstellen van dierenwelzijn. We gaan daarom door met het aardgasvrij maken van de gemeente, waarbij we erop inzetten om bestaande woningen beter te isoleren en de Stadsverwarming gefaseerd te laten stoppen met biomassa. Ook doen wij concrete voorstellen voor maatregelen op het gebied van luchtvervuiling en klimaatadaptatie om de groeiende stad leefbaar te houden voor jong en oud en mens en dier. Zo zijn op veel plekken groene gevels en daken mogelijk, kunnen we slimme waterberging realiseren (wadi’s) en investeren we in bomen en parken. 

Een vrije samenleving begint bij goede gezondheidszorg. De coronacrisis onderstreept het nog maar eens: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Wie zorg nodig heeft, moet die zorg krijgen. D66 vindt dat meer moet worden ingezet op  preventie, signalering en doorpakken. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in korte lijnen binnen de zorg en goede afstemming met onderwijs, GGD, bibliotheek, sportverenigingen, woningcorporaties en belangenorganisaties. Ook moet meer ondersteuning worden geboden aan mantelzorgers en vrijwilligers, zodat zij hun zorgtaken langer kunnen volhouden. D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf de regie kunnen houden over hun dagelijks leven. Ook moeten er voldoende plekken zijn in verzorgingshuizen.