Een duurzame en toekomstgerichte
gemeente

Klimaatverandering zorgt overal ter wereld voor bedreigingen en uitdagingen, Nederland is daarop absoluut geen uitzondering. We krijgen te maken met extremer weer en met een stijgende zeespiegel. De Rijksoverheid heeft haar verantwoordelijkheid genomen en wil 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, dus ook in Purmerend. Verwarming van huizen met duurzame bronnen speelt daarin een belangrijke rol.

In Purmerend heeft driekwart van de woningen al een aansluiting op de Stadsverwarming (SVP) en niet op aardgas. Ook nieuwe woningen worden opgeleverd zonder gasaansluiting. In Overwhere zijn de afgelopen jaren met succes de eerste bestaande woningen van het aardgas afgehaald en de komende jaren komen daar nog ruim 1.100 woningen bij. Zo zet Purmerend concrete stappen in het verminderen van CO2-uitstoot. D66 steunt deze ontwikkeling.

Tegelijk zijn ook maatregelen op het gebied van luchtvervuiling en klimaatadaptatie hard nodig om de groeiende stad leefbaar te houden voor jong en oud, voor mens en dier. In het kort de maatregelen die we als D66 Purmerend voorstellen: 

  • Goed isoleren staat voorop. Samen met woningcorporaties worden per wijk stappen gezet, onder andere via goede voorlichting, collectieve inkoop van isolatie en het voortzetten van subsidieregelingen, ook voor sportverenigingen en culturele instellingen. Tegelijk wordt in brede zin aandacht besteed aan energiebewustzijn en voorkomen van verspilling.
  • D66 zet vol in op zonne-energie op daken en gevels. Waar mogelijk (zoals bij nieuwbouw) stellen we dit verplicht. Daarbij willen we dat zoveel mogelijk inwoners en bedrijven ook daadwerkelijk profiteren van duurzame energie, bijvoorbeeld via coöperaties. Bij zonnepanelen op land of water wil D66 vooraf toetsen wat de impact is voor de flora en fauna.
  • Daarnaast is windenergie een mogelijkheid om te verduurzamen. Binnen de gemeentegrenzen zijn kleine windmolens mogelijk, mits er draagvlak is en de regelgeving rond werelderfgoed wordt nageleefd.
  • Belangrijk bij het aardgasvrij worden, is dat het Rijk met voldoende (financiële) middelen komt. Gemeente en bewoners kunnen het niet alleen. Verder is het niet onredelijk dat van bewoners en bedrijven in de toekomst een bijdrage wordt gevraagd in de kosten van het aardgasvrij maken van de gemeente.
  • De Stadsverwarming is een belangrijke partner in de gehele energietransitie. Voorop staat dat zij goede service biedt aan de inwoners en advies geeft om de energielasten te verminderen. D66 wil dat steeds een deel van de winst wordt ingezet om de tarieven te verlagen, zodat inwoners direct profiteren en het steeds aantrekkelijker wordt om voor stadsverwarming te kiezen. Verder wil D66 dat een warmtefonds wordt opgericht waarmee de verduurzaming van woningen deels kan worden betaald. Dit fonds kan bijvoorbeeld worden gevoed met opbrengsten van het rendement van de SVP, of door een verkoop van aandelen SVP aan de HVC, een bedrijf met enkel gemeentelijke aandeelhouders.
  • Als gemeente blijven we de luchtkwaliteit meten in samenwerking met de GGD. Dit geeft inzicht om verdere maatregelen te nemen om te zorgen voor meer schone lucht in Purmerend.
  • We willen Purmerend verder vergroenen. Gebouwen van de gemeente worden klimaatbestendig en bij publieke projecten is rekening houden met biodiversiteit een eis. Verder stimuleren we inwoners om hun daken en tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen.