Wonen; gezonde groei

Vooral in Purmerend wordt flink gebouwd om het woningtekort in te lopen en het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden. Ook de komende jaren worden nog veel woningen gerealiseerd. D66 onderkent de noodzaak van snelle woningbouw en streeft daarbij naar een gezonde groei, met een realistisch aantal woningen (5.000 tot 2040). Wij houden nadrukkelijk oog voor de kwaliteit van de leefomgeving in een groeiende gemeente.

Het is prettig wonen in Purmerend en Beemster en dat willen we zo houden. Dat betekent: goede bereikbaarheid, groen in de wijken en dorpskernen, meer fiets- en wandelpaden, voldoende speel-, sport- en culturele voorzieningen en ruimte voor verschillende woningtypes. D66 wil eerst en vooral betaalbare huizen, zowel huur als koop, maar ook aandacht voor duurdere woningen om de doorstroom te bevorderen en iedereen de kans te geven om in de gemeente te wonen.

 • Er wordt gebouwd naar behoefte. Daarom wordt deze behoefte continu bekeken en waar nodig bijgestuurd. Belangrijk is een evenwichtige spreiding van alle segmenten over de gehele gemeente. De eerstkomende jaren wordt nadrukkelijk meer ingezet op sociale huur- en betaalbare koopwoningen om de wachtlijsten echt terug te dringen.
 • Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk binnenstedelijk gebouwd. Wanneer alle binnenstedelijke locaties zijn benut, komen pas de randen van de stad in beeld. Dit betekent dat pas na ontwikkeling van het binnenstedelijke golfterrein de ontwikkeling van de Purmer Zuid Zuid (buitenstedelijk) in beeld komt. D66 wil niet dat huizen worden gebouwd in het Purmerbos of het Beusebos en maar zeer beperkt in de Zuidoostbeemster tussen Noorderpad en N244. Dit met inachtneming van de regels rond de bescherming van het Werelderfgoed.
 • De woningbouwopgave van Purmerend staat niet op zichzelf: de nood is hoog in de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA). D66 wil een woonvisie op de schaal van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland, zodat we samen met onze buurgemeenten kunnen bepalen hoeveel woningen in onze deelregio nodig zijn.
 • De bouw van woningen is een zaak van ons allemaal. D66 stimuleert groepswoonvormen en eigen initiatief voor woningen, zoals wooncoöperaties en collectief particulier opdrachtgeverschap (bouwen op eigen kavel). Verschillende gezinsvormen hebben verschillende woonwensen en daar komt D66 graag in tegemoet.
 • Ook wordt er gebouwd voor starters en senioren, duurzaam en levensbestendig, met een (dorpse) mix van wonen, werken en ruimte voor kleinschaligheid. Wij zijn voorstander van kleine, flexibele wooneenheden (tiny houses); die kunnen ook inzetbaar zijn als tijdelijke woningen.
 • D66 wil meer seniorenwoningen in de bestaande buurten en nabij zorgvoorzieningen en de wijkwinkelcentra. Zo wordt de doorstroming bevorderd en kunnen senioren in dezelfde wijk of buurt blijven wonen.
 • D66 wil de bestemming van panden, zeker buiten het kernwinkelgebied, verruimen en zo ondernemers meer ruimte bieden. Tegelijk is D66 nadrukkelijk voor voortzetting van “wonen boven winkels” en buiten het kernwinkelgebied zelfs voor “wonen in winkels”.
 • Gezien het tekort aan betaalbare koopwoningen is het niet wenselijk dat deze koopwoningen op grote schaal worden opgekocht om te verhuren. We handhaven regels om dit in te perken (o.a. door zelfbewoningsplicht).

Als groen verdwijnt als gevolg van bouwprojecten, willen we meer groen plaatsen dan er wordt weggehaald en bij voorkeur in de directe omgeving. Per saldo moet de biodiversiteit er met het nieuwe groen op vooruit gaan en staat de kwaliteit van het groen voorop (o.a. door een norm te stellen voor de kroonbedekking in elke wijk of dorp in de nieuwe gemeente). En bij het bouwen van nieuwe woningen streven we naar energieneutrale woningen (nul-op-de-meter). 

 • D66 streeft naar klimaatneutrale bouw en bouwstoffen. Producenten worden verantwoordelijk voor de verduurzaming van de belangrijkste bouwmaterialen zo dat rekening wordt gehouden met toekomstig hergebruik. We gaan als gemeente meer inzetten op houtbouw en meer gebruik van bouwmaterialen uit hernieuwbare biobased bronnen (zoals hout en CLT). Op termijn wil D66 100% circulair bouwen.
 • In Purmerend hanteren we circulaire criteria bij de nieuwbouwopgave. Als bij het bouwen al rekening wordt gehouden met toekomstig hergebruik, is het gemakkelijker de grondstofstromen bij sloop opnieuw te benutten.
 • Bij de bouw van nieuwe projecten en bij renovatieprojecten wordt actief rekening gehouden met de leefgebieden van dieren in en rond gebouwen; het zogenoemde natuurinclusief en natuurexclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen wordt de norm.
 • Het stationsgebied bij station Purmerend wordt een groene stadse wijk voor een gemengde doelgroep. We blijven ons inzetten voor verdere ontwikkeling van het OV-knooppunt. Hierdoor kunnen we kiezen voor fors minder parkeervoorzieningen voor de bewoners in deze wijk.
 • We continueren de afspraken met huurdersverenigingen en woningcorporaties op het gebied van wooncomfort, duurzaamheid, klimaatadaptatie en betaalbaarheid. Ook verwachten we van wooncorporaties dat zij hun daken verduurzamen met zonnepanelen en waar dat mogelijk is vergroenen, door het aanleggen van een groen dak. De aanleg van zonnepanelen bij nieuwbouw wordt verplicht.

D66 staat kritisch ten opzichte van bouwen in Beemster buiten bestaand bebouwd gebied en zal de kernwaarden van het UNESCO-werelderfgoed beschermen en versterken. Er zitten grenzen aan de groei, mede vanwege infrastructurele beperkingen. We willen daarom zorgvuldig omgaan met de openbare ruimte in de wijken en dorpen, met name in de kern van Middenbeemster.

 • We laten niet grootschalig bouwen in Beemster. Kleinschalige woningbouw ter versterking van de kleine kernen zoals Noord- en Westbeemster, kan wel. Denk aan bouwen in de linten binnen de bebouwde kom met behoud van de openheid en doorzichten.
 • D66 geeft prioriteit aan de ontwikkeling van woningbouw binnen het bestaand bebouwd gebied. Bijvoorbeeld de locatie aan het Noorderpad naast de A7, die ruimte kan bieden aan duurzame woningen en een maatschappelijke bestemming.