Een betrokken overheid en een vitale democratie

We willen dat de gemeente als overheid naast mensen staat in plaats van tegenover hen. De basis moet daarvoor op orde zijn: goede dienstverlening, transparante verantwoording, ruime mogelijkheden tot participatie en begrijpelijke communicatie. Nog steeds voelen te veel mensen zich niet betrokken en dat moet anders. Dat vraagt ook iets van ons als lokale politiek.

De gemeente heeft er steeds meer taken bij gekregen en heeft daarmee een steeds grotere rol in het dagelijks leven van mensen. Daarover beslist de gemeenteraad als hoogste orgaan, maar niet zonder het betrekken van de inwoners en geluisterd te hebben naar alle betrokken partijen.

  • Op verschillende manieren worden inwoners meer bij de lokale politiek betrokken. Dat kan via enquêtes, aparte inspraakavonden van de raadscommissies, meer de wijk en de buurt in gaan en makkelijk benaderbaar zijn als er iets speelt. Voorwaarde is wel dat de documenten altijd goed leesbaar en vindbaar zijn.
  • Zeker bij ruimtelijke ontwikkelingen als woningbouw, verkeer en inrichting van de openbare ruimte worden omwonenden en andere betrokkenen vanaf het begin meegenomen en tussentijds actief geïnformeerd. Inspraak moet veel meer samenspraak worden.
  • Sommige doelgroepen worden onvoldoende gehoord. Daarom wil D66 dat mensen met een beperking actief betrokken worden en zetten we in op een jongerenraad. Zo kan men makkelijker gevraagd en ongevraagd advies geven.
  • D66 wil inwoners het recht geven om zelf een amendement (wijzigingsvoorstel) in te dienen bij raadsbesluiten en ook het recht geven om zelf een agendapunt op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Dat geeft inwoners meer mogelijkheden om actief mee te doen aan de lokale politiek.
  • D66 wil dat de gemeente meer geld uittrekt voor politieke en ambtelijke ondersteuning van commissie- en raadsleden. Dit komt ten goede van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken.

  • Bied als gemeente de ruimte en ondersteuning bij lokale, buurtgerichte initiatieven. Zet meer in op social media om ideeën van inwoners te verzamelen en om geïnteresseerden bij elkaar te brengen. Zoek anderen en elkaar meer op buiten het gemeentehuis.
  • Maak van het gemeentehuis nog meer het Huis van de Gemeente. Een plek waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, te vergaderen en als (tijdelijke) werkplek te gebruiken.
  • Geef inwoners meer inzicht in hun eigen gegevens en aanvragen. Wees daarin transparant en bied de mogelijkheid om meer grip op eigen gegevens te hebben en met wie deze worden gedeeld. Met meer digitale dienstverlening is ook meer aandacht voor privacy nodig.
  • D66 wil verdere vermindering van regeldruk, waarbij meer wordt uitgegaan van vertrouwen. Dus minder vergunningen en minder controles, maar wel zwaardere sancties bij overtredingen.
  • Om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de gemeente waar nodig te herstellen en waar mogelijk te voorkomen, pleit D66 voor het instellen van een ombudsmanfunctie. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij ombudsman Metropool Amsterdam.