Zorg voor elkaar

Wij zijn trots op de mensen in Purmerend die elke dag opnieuw hard aan het werk zijn voor een ander. Of dat nu gebeurt in de reguliere zorg, thuiszorg, mantelzorg, jeugdzorg of zorg voor mensen met een beperking. Het is belangrijk dat de gezondheidszorg meer aandacht krijgt.

Er moet meer worden ingezet op preventie, signalering en doorpakken. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in korte lijnen binnen de zorg en goede afstemming met onderwijs, GGD, bibliotheek, sportverenigingen, woningcorporaties en belangenorganisaties. Daarbij verwachten we dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt en eerdere bezuinigingen ongedaan maakt. Ook moet er meer ondersteuning worden geboden aan mantelzorgers en vrijwilligers, zodat zij hun zorgtaken langer kunnen volhouden. Dit vereist vroegtijdige signalering en meer bekendheid geven aan het aanbod van ondersteuning (vooral goede respijtzorg).

  • D66 gaat bij jeugdzorg voor het versterken van de integrale aanpak met een gezinsbegeleider als regisseur, die echt samen met het gezin en de jongeren kijkt wat nodig is. Waar mogelijk worden ook de school en het eigen netwerk (familie, vrienden, buren) ingezet. We zien tevens grote voordelen in een optimale samenwerking tussen huisartsen en de praktijkondersteuners van de huisarts. Vooral ook als het gaat om ondersteuning bieden bij jeugd(zorg)
  • Gezien het belang van goede jeugdzorg en het feit dat ook de kinderen en jongeren zelf gehoord willen worden, wil D66 een (regionale) kinderombudsman instellen.
  • Goed opgeleide wijkteams die samenwerken zijn van groot belang. Zo kan in de volle breedte bekeken worden wat er aan de hand is en kan er snel worden geschakeld. De ervaringen van het wijkteam worden gebruikt om gerichte activiteiten op te zetten rond preventie.
  • We stimuleren een groter sportaanbod en meer sportmogelijkheden voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen om (samen) te bewegen. Dat zorgt voor minder fysieke en mentale klachten. Ook bieden we cursussen aan om overweg te kunnen met een tablet of computer en stimuleren we een gezonde leefstijl onder jong en oud.
  • D66 vindt het reëel om voor de WMO-voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vragen, waarbij ouderen met een laag inkomen worden ontzien en gewaakt wordt voor stapeling van allerlei eigen bijdragen.
  • Nieuwkomers krijgen een persoonlijk inburgeringsplan. Vanaf het eerste moment gaan zij hiermee aan de slag en krijgt men alle ruimte om aan het werk te gaan. Ook bij het verdere beleid betrekken we de doelgroep en leren we van hun ervaringen.
  • D66 wil een realistisch drugsbeleid, waarbij coffeeshops legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest.
  • D66 vindt de inzet van gebruikersruimten en longstay-voorzieningen voor verslaafden noodzakelijk in de gemeente. De overlast neemt daardoor af en de gebruikers krijgen een menswaardiger bestaan. D66 is zich ervan bewust dat het bieden van voorzieningen voor deze kwetsbare doelgroep, waarbij sprake is van grote maatschappelijke en politieke gevoeligheid, niet meevalt. We vinden dan ook dat de regie in handen moet zijn van de gemeente, waarbij goede en tijdige communicatie met de omwonenden, op de plek waar men de voorziening wil realiseren, uiterst belangrijk is.
  • Samen met welzijnsorganisaties, scholen en buurtbewoners worden activiteiten opgezet om eenzaamheid bij ouderen én jongeren tegen te gaan.
  • D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf de regie kunnen houden over hun dagelijks leven. Daarom ondersteunen we initiatieven waarbij ouderen, samen met vrijwilligers, zorg en samenzijn lokaal organiseren. Zo kan hulp vanuit het eigen netwerk, gecombineerd met thuiszorg, de inzet van zwaardere zorg voorkomen worden. Tegelijk moeten er voldoende plekken zijn in verzorgingshuizen, zodat als het nodig is men daar, al dan niet tijdelijk, terecht kan.