Gezonde gemeentefinanciën en samenwerking in de regio

Geld van de gemeente is geld van onze inwoners. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Het huishoudboekje van de gemeente ziet er goed uit, maar staat ook onder druk. 

D66 wil gericht blijven investeren in wat de gemeente nodig heeft, zonder dat de lasten voor inwoners en bedrijven toenemen. Dat vraagt een scherpe blik en een kritische houding, ook naar alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente financieel bijdraagt (zoals de veiligheidsregio, GGD en het recreatieschap).

  • D66 wil dat de gemeente blijvend kritisch is op de kosten van de eigen organisatie en de inhuur van externen. Investeer liever in het in vaste dienst nemen van medewerkers.
  • Wij zien graag dat de gemeente een benchmarkgroep van vergelijkbare gemeenten samenstelt om de eigen kostenstructuur en de ontwikkeling daarvan actief te vergelijken met andere gemeenten. Waar signalen zijn dat een vergelijkbare gemeente efficiënter opereert, gaan we met de betreffende gemeente in overleg om te leren.
  • Verder is het goed als elk jaar één of twee programma’s uit de begroting door de gemeenteraad kritisch worden doorgelicht. Vinden we alles nog steeds belangrijk? Is het nog wel effectief? Kan het mogelijk efficiënter? Dit helpt om de gemeenteraad de begroting meer in de vingers te laten krijgen, zodat de raad zijn controlerende taak beter kan vervullen.
  • De OZB stijgt niet of hooguit met de inflatie. Tarieven voor riool, afval en leges zijn slechts kostendekkend, waarbij steeds kritisch bekeken wordt of het efficiënter en goedkoper kan.
  • D66 handhaaft voorlopig het beleid rondom de hondenbelasting, maar alleen om de voorzieningen voor honden en het opruimen van hondenpoep ermee te betalen.
  • Sportclubs en culturele organisaties worden bij nieuwbouw vrijgesteld van het betalen van leges als het algemeen nut betreft. Verder is D66 er voorstander van om naar buiten gerichte reclame toe te staan. De inkomsten komen via een sportfonds bij de verenigingen terecht.
  • De gemeente is zowel een regiogemeente als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Via samenwerking kan veel meer worden bereikt en kosten worden bespaard. Denk aan meer gezamenlijke inkoop en afstemming van beleid. Purmerend zoekt de samenwerking in Zaanstreek-Waterland en de MRA actief op en werkt met de regionale partners samen aan de gezamenlijke ambities.