Een groene en diervriendelijke omgeving

Voldoende groen in en om de stad is noodzakelijk, want dat draagt bij aan een leefbare stad. Zo vangt ons groen CO2 op, maakt het de stad koeler en is het een buffer voor wateroverlast. Ook biedt natuur een ideale plek om te ontspannen, te genieten en te sporten. Dit gaat voor D66 hand in hand met het verduurzamen van de stad en het vooropstellen van dierenwelzijn.

Dankzij D66 is de afgelopen periode de Dierenwelzijnsnota geactualiseerd, maar die ontwikkeling moet wel worden vastgehouden. Samen met de Klankbordgroep Dierenwelzijn zetten we vervolgstappen en stimuleren we de bewustwording.

 • D66 wil de bebouwde omgeving “klimaatbestendig” maken. Denk aan allerlei creatieve ideeën als meer groene gevels en daken, stenen vervangen door groen en meer ruimte om water vast te houden (wadi’s). Dit altijd samen met de buurtbewoners.
 • Ook de komende jaren blijven we investeren in de openbare ruimte en het groen. Zo wordt achterstallig onderhoud weggewerkt en geven we bomen en parken een extra impuls. We geven ruimte aan bomen, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Plus: we kijken vaker naar de optie om een bestaande, grote boom te verplaatsen in plaats van te kappen.
 • In elke wijk zijn er voldoende speel- en beweegvoorzieningen voor jong en oud, waarbij er extra aandacht is voor kinderen met een fysieke beperking en er bankjes zijn om even te rusten.
 • Gronden die langdurig onbebouwd blijven, wil D66 inzetten voor tijdelijke natuur, stadslandbouw en voedselbossen. Ook in de bestaande parken en het open landschap komt ruimte voor fruit- en notenbomen en zorgen we voor bij- en insectvriendelijke beplanting.
 • Het Beusebos blijft behouden, want het betreft een uniek stuk bos met de nodige diversiteit aan flora en fauna. Daar moeten we zuinig op zijn. Wel wil D66 dat het Beusebos deels toegankelijk wordt voor recreatie, waarbij we het beheer overdragen aan een stichting. Kortom: een hotel (of andere ontwikkelingen) vindt D66 onwenselijk op deze locatie. Een alternatief kan De Koog zijn.

 • Nadrukkelijker wordt gecontroleerd hoe er met dieren wordt omgegaan en bij overtredingen wordt streng opgetreden. Evenementen met dieren worden niet toegestaan. De bestaande kinderboerderij en het hertenkamp richten zich op educatie en bewustwording. Daarnaast is D66 een voorstander van een anti-fokbeleid zodat overtollige dieren niet naar de slacht hoeven.
 • Bij het beheer van de openbare ruimte, waaronder waterwegen, staat dierenwelzijn voorop. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Zo voorkomen we sterfte van vissen en andere dieren.
 • Via een diervriendelijke, preventieve en milieuvriendelijke aanpak worden dierenpopulaties en schadelijke planten onder controle gehouden. Zo wordt het gebruik van gif tot een minimum beperkt om te voorkomen dat dit ons ecosysteem belast en is ook het doden van dieren amper nog nodig. Sowieso wordt hobbyjacht verboden, op gronden die in eigendom zijn van de gemeente.

 • Landbouwgrond kan soms meer biodiversiteit herbergen dan natuurgebieden. Maar dan moet er wel plek zijn voor poelen, bloemrijke slootkanten of een struikrand. D66 wil boeren ondersteunen waar dat kan om zulke elementen terug te brengen.
 • De Beemster is en blijft bedoeld voor agrarisch gebruik. Voor een verantwoorde en gezonde ontwikkeling van de agrarische sector willen we voorzieningen treffen, met focus op kwaliteit, milieu en duurzaamheid. Niet-agrarische onderdelen van agrarische hulpbedrijven en te groot gegroeide bedrijven willen we verplaatsen naar de Baanstee.
 • D66 is voorstander van kringlooplandbouw en zet in op kwaliteit in plaats van kwantiteit. De landelijke en lokale overheid moeten daarbij wel ondersteuning bieden. Zo wordt de biodiversiteit versterkt en hebben agrarische bedrijven een gezonde toekomst. De Beemster als kwaliteitsmerk neerzetten biedt daarbij volop kansen.
 • D66 is voorstander van het creëren van schaduw voor weidedieren door het plaatsen van bijvoorbeeld bomen in het agrarisch gebied. Voorwaarde is dat het open landschap niet wordt aangetast en dit niet strijdig is met de status van het werelderfgoed.