Het begint met goed onderwijs

Kinderen verdienen het allerbeste onderwijs, dat is de basis voor hun toekomst. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, vrije individuen en daarmee voor de ontwikkeling van de samenleving. D66 staat voor een divers onderwijsaanbod waar voor iedere school ruimte is. Waar samengewerkt wordt met een breed netwerk aan organisaties, die allemaal het kind centraal stellen.

Cruciaal is dat elke school voor ieder kind een veilige en leerzame leeromgeving is. De scholen, de buitenschoolse opvang, de gemeente en overige instellingen gaan gezamenlijk aan de slag om dat te realiseren.

Tegelijk moet het onderwijs goed aansluiten op de behoefte van het (regionale) bedrijfsleven. Dat vraagt structureel overleg tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Zo kan tijdig ingespeeld worden op toekomstige uitdagingen, zoals de energietransitie en circulaire economie, de (ouderen) zorg, techniek en ICT. En zowel voor de ontwikkeling van kinderen als voor volwassenen is de bibliotheek van groot belang. Denk aan taal-, lees- en digitale vaardigheden en toegang hebben tot broodnodige informatie en het internet.

 • Doorontwikkeling van de onderwijsagenda tot de ruggengraat van de samenleving. D66 ziet graag een klankbordgroep met deskundigen uit het onderwijsveld die actief meedenkt met de gemeente en de schoolbesturen.
 • D66 ziet ook graag dat de gemeente stappen zet in verbetering van de samenwerking met het onderwijs, jeugdzorg en de GGD. Ook op het gebeid van schoolverzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en thuiszitters, willen we dat de gemeente haar regierol stevig oppakt.
 • Goede huisvesting is een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Onze leerlingen leren beter in goede gebouwen. Nieuw te bouwen of te verbouwen scholen dragen bij aan modern, hybride (online en fysiek) onderwijs met uitstekende luchtventilatie. Ook duurzaamheid (o.a. isolatie en zonnepanelen) en groene schoolpleinen worden daarin meteen meegenomen.
 • In het kader van een leven lang leren, stimuleren we schoolbesturen dat zij enkele schoolgebouwen zo inrichten dat er ´s avonds onderwijs aan volwassenen kan worden gegeven.
 • We stimuleren het creëren van stageplekken en leerwerktrajecten. Studenten hebben het namelijk moeilijk met het vinden van een stageplek. D66 wil dat de nieuwe gemeente samenwerking stimuleert en een platform faciliteert, waar maatschappelijke-, culturele- en sportinstellingen gezamenlijk lesprogramma’s aanbieden en gebruik maken van elkaars kennis en gebouwen.
 • D66 vindt het belangrijk dat voor een groot gedeelte van de studerende inwoners van de gemeente een mogelijkheid is om (passend) onderwijs te volgen binnen het lager, voortgezet en hoger onderwijs. Studerende inwoners zijn de toekomst voor de banenmarkt, ook in Purmerend. Wij zien dan ook graag dat wordt onderzocht of het mogelijk is om één of meerdere opleidingen van hbo-instellingen van Amsterdam naar Purmerend te halen en te huisvesten, met de focus op de opleidingen tot beroepen die aansluiten op de Purmerendse arbeidsmarkt.
 • D66 wil uitbreiding van natuur- en milieueducatie en leerlingen (weer) toegang geven tot schooltuinen.

 • D66 ziet graag dat alle kinderen in de gemeente sport-, muziek-, maar bijvoorbeeld ook theaterles krijgen van een professionele leraar. Daarmee nadrukkelijk scholen verbinden met cultuur- en sportverenigingen en het onderwijs koppelen met het bedrijfsleven in de stad (o.a. kennismaken met techniek, cultuur en natuur).
 • Daarnaast stimuleren we nog meer de gezonde leefstijl van kinderen via de scholen. Alle scholen doen mee met het drinken van water en zorgen voor gezonde voeding. Met name door natuur- en milieueducatie willen we kinderen leren hoe gezonde voeding tot stand komt en hoe voedsel wordt geproduceerd.
 • D66 wil het brede culturele aanbod toegankelijk en bereikbaar houden voor het publiek. Gezamenlijk (buurgemeenten, provincie en MRA) zetten we hier op in en wordt kennis gedeeld. Op deze manier bundelen we de krachten en zetten we in op regionale culturele voorstellingen.
 • Het is enorm belangrijk om thuiszitten en/of vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. De leerplichtambtenaar en de scholen houden hier de vinger aan de pols. Daar wil D66 graag extra op inzetten.

D66 wil dat iedere Nederlander toegang heeft tot de bibliotheek en internet. Een bibliotheek stimuleert geletterdheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. De bibliotheek is een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kinderen. Voor veel mensen is de bibliotheek een broodnodige informatievoorziening die ook toegang geeft tot het internet. D66 zet zich in voor voldoende aanbod van bibliotheken door de gehele gemeente.

 • D66 wil de maatschappelijke functie van de Openbare Bibliotheek versterken op het gebied van ontmoeting, digitale vaardigheden en de aanpak van laaggeletterdheid. Dit samen met het onderwijs. Hier wil D66 meer middelen voor beschikbaar stellen. D66 wil dat iedereen tot 18 jaar en iedereen die gebruik maakt van de minimaregelingen actief de mogelijkheid wordt geboden om (automatisch) gratis lid te worden. Op termijn zouden alle inwoners gratis lid kunnen