Een vitale democratie, waarin verstandig met geld wordt omgaan

De overheid staat ten dienste van inwoners. D66 wil de lokale democratie versterken door meer mensen op nieuwe manieren te betrekken bij besluiten van de gemeente, inwoners te benaderen als gelijkwaardig partner en altijd gewoon goede dienstverlening te bieden, met respect voor privacy en (digitale) veiligheid. In een gezonde democratie gaat verantwoording afleggen hand in hand met vertrouwen. Vertrouwen in de inwoner, vertrouwen in de overheid en vertrouwen in de politiek.

Een financieel gezonde stad waar inwoners zich direct betrokken voelen bij (de ontwikkelingen in) de stad.

We zetten ons in voor een vitale democratie door:

 • Te zorgen dat we als overheid rechtmatig en rechtvaardig handelen
 • Te zorgen dat we samenwerken over gemeente- en landsgrenzen heen
 • Toe te zien of gezond financieel beleid

Een overheid die rechtmatig én rechtvaardig handelt

De toeslagen affaire heeft ons geleerd dat beoordelingen van uitkeringen niet altijd rechtvaardig is verlopen.  D66 vindt dat er een cultuuromslag nodig is waarin de gemeente tot dienst staat van haar inwoners.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Geen overheid die inwoners nog dieper in de schulden duwt. Terugvorderingen moeten gemaximeerd worden op datgene wat de uitkeringsgerechtigde als ‘te veel’ heeft gekregen. Uitkeringsgerechtigden die tegen een terugvordering of opschorting van hun uitkering aanlopen krijgen hulp aangeboden van een onafhankelijk financieel en/of juridisch adviseur.
 • Privacy en digitale veiligheid geborgd. In een tijd waarin een gemeente steeds meer zaken digitaal afhandelt is een veilige en betrouwbare dienstverlening cruciaal. Door de decentralisaties in het sociaal domein beschikt de gemeente over veel, en vaak gevoelige, persoonsgegevens van haar inwoners. Er dient zorgvuldig mee te worden omgegaan en de beveiliging van persoonsgegevens moet geoptimaliseerd worden. Dat betekent concreet: bij het ontwerpen van een informatiesysteem of nieuw product wordt rekening gehouden met privacy (privacy by design), scherpe afbakening van gegevens en meer controle op dataverzameling en datagebruik in de openbare ruimte.
 • Gebruik maken van algoritmes en data-analyses zonder de menselijke maat te verliezen. Net als bij bedrijven kunnen algoritmes en data-analyses de gemeente helpen beter zicht te krijgen op de problemen die er spelen. Te vaak komen mensen echter in de knel of zijn de uitkomsten gebaseerd op verkeerde aannames in de data. D66 wil dat de gemeente transparant is over het gebruik van algoritmes, over de mogelijke risico’s van die algoritmes en dit publiceert in een openbaar toegankelijk algoritmeregister. Ook is er altijd een menselijke toets nodig bij beslissingen die ingrijpend zijn voor inwoners als deze gebaseerd zijn op algoritmes.
 • Vergroten weerbaarheid van inwoners tegen cybercrimininaliteit. Afgelopen jaar is het aantal geregistreerde cybercrime gevallen meer dan verdubbeld. Het gaat hier in veel gevallen om vormen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Toch wordt er weinig aangifte gedaan over deze vormen van fraude of criminaliteit. Slechts bij 1 op de 12 gevallen wordt er aangifte gedaan bij de politie. D66 wil dat bij de Digitale Informatiepunten ook proactief informatie wordt gedeeld om inwoners weerbaarder te maken tegen vormen van digitale criminaliteit.
 • Digitaal toegankelijke stad. Contact met de gemeente verloopt steeds vaker digitaal en voor veel mensen is dat nog steeds moeilijk en onduidelijk, denk daarbij onder meer aan mensen met beperkte computervaardigheid, mensen met een beperking of laaggeletterden. Het is daarom belangrijk dat onze website voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden in het tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid.
 • Meer inzet op democratische vernieuwing. Op initiatief van D66 zijn de afgelopen jaren forse stappen voorwaarts gezet in het beter betrekken van inwoners bij wat de gemeente doet of van plan is te doen. Maar we zijn er nog niet. D66 wil actief gebruik maken van vernieuwende vormen van inwonersparticipatie, bijvoorbeeld door de inzet van burgerfora en door te zorgen dat inwoners via MijnWijkplan ook kunnen stemmen op ideeën van de gemeente.
 • VN Verdrag voor mensen met een beperking. Het VN verdrag voor mensen met een beperking wordt leidend voor beleid en werkwijze van de gemeente Nijmegen. We zetten daar waar van toepassing is ervaringsdeskundigen en expertise tegelijkertijd in als we nieuw beleid maken. Zij zijn gezamenlijk volwaardig gesprekspartner. De ervaringen en perspectieven van gebruikers zijn onmisbaar bij ontwikkeling en evalueren van beleid. Daarom investeren we in het ondersteunen van gebruikersparticipatie en expertise op specifieke thema’s zoals inclusie. We verkennen het oprichten van een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau. Zoals bijvoorbeeld Meetellen in Utrecht.

Meer samenwerking over (gemeente)grenzen heen

Een sterk bestuur stapt over (gemeente)grenzen heen. Adagium daarbij is: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Juist door actief de samenwerking op te zoeken in de regio en over de grens met Duitsland, kunnen we de aantrekkelijkheid van de regio versterken en daar allen de vruchten van plukken.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • We bundelen regionaal de krachten. We blijven inzetten op regionale samenwerking, onder andere op het terrein van economie, toerisme, het organiseren en inkopen van zorg, werk en inkomen, klimaat en duurzaamheid. We hebben de regio hard nodig om energiedoelstellingen te halen en verkennen daarom de mogelijkheid om een regionaal expertiseteam op te zetten dat zich richt op het ondersteunen van bedrijven en inwoners bij de energietransitie.
 • Samenwerkingsverbanden radicaal democratiseren. D66 wil de manier waarop wij in de regio Rijk van Nijmegen onze samenwerkingsverbanden besturen radicaal democratiseren. De huidige vorm waarop gemeenschappelijke regelingen worden bestuurd, is haast technocratisch en vooral gericht op het verdelen van belangen tussen de verschillende regiogemeenten. Daarmee worden de regionale verschillen onnodig benadrukt, terwijl politiek-ideologische verschillen geen gehoor vinden. Dit is in onze ogen een probleem, want er worden weldegelijk politiek-inhoudelijke keuzes op regionaal niveau gemaakt. In de komende raadsperiode verkennen we welke mogelijkheden er zijn meer vanuit politiek-ideologische stromingen te werken bij samenwerkingsverbanden.
 • Over de grens heen kijken. D66 wil dat Nijmegen ook qua werkgelegenheid over de grens kijkt. De gemeente Nijmegen moet daarom vaker met de gemeenten uit het Duitse grensgebied en in Euregio-verband in gesprek gaan om vraag en aanbod van werknemers beter op elkaar aan te kunnen sluiten. Daarnaast ziet D66 nu kansen om met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen structurele afspraken te maken over de snelle erkenning van Nederlandse mbo-diploma’s voor werk over de grens.

Een financieel gezonde stad

D66 zet zich in Nijmegen altijd in voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld omspringen en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan. We zijn niet bang om te hervormen en slim te bezuinigen op beleid dat onnodig of niet effectief is. Zo creëren we ruimte om te investeren.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • De afgelopen vier jaar zijn we als stad nog nooit zo financieel gezond geweest, ondanks de coronapandemie. Ook in de toekomst willen we dit blijven, zodat we kunnen blijven investeren in onze stad. Ook in de toekomst stimuleren we een kostenbewuste omgang van gemeentelijk geld. Als binnen een beleidsprogramma te veel geld wordt uitgegeven, moet dat binnen het programma worden opgelost.
 • D66 wil meer transparantie over de financiën van de gemeente. Daar zijn de afgelopen jaren forse stappen voorwaarts in gezet. Maar we zijn er nog niet: verdere verbetering van de leesbaarheid van de stadsbegroting en jaarrekening is nodig om voor elk gemeenteraadslid en elke geïnteresseerde inwoner inzichtelijk te maken hoe geld wordt besteed.
 • Subsidies zijn een nuttig middel om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Omdat het gaat om belastinggeld is het wel belangrijk dat we verstandig en zorgvuldig met subsidies omgaan. D66 wil daarom dat de gemeente Nijmegen bij alle subsidies de volgende vijf uitgangspunten hanteert: 1) De gemeente subsidieert activiteiten gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten. 2) Nieuwe subsidies richten zich vooral op het opstarten en aanjagen van nieuwe activiteiten en zijn in principe tijdelijk. 3) Bij bewezen resultaten kan de gemeente een subsidierelatie aangaan voor langere termijn. 4) De gemeente en de subsidieontvanger zijn volledig transparant over versterkte subsidies en behaalde resultaten. 5) Frauderen met subsidies wordt stevig aangepakt.