Bouwen aan een duurzame, levendige en veilige stad

Nijmegen groeit in aantal inwoners, bedrijven en studenten. Groei betekent vaak meer vervuiling en gebruik van energie. Onze ambitie is om in 2045 energieneutraal te zijn. Als D66 vinden we dat de groei en verduurzaming hand in hand moeten gaan. We groeien daarom binnen de bestaande stad, bouwen extra woningen en verduurzamen de stad. We zetten in op een rijk cultureel aanbod en een gezonde en veilige woonomgeving.

We worden één van de meest duurzame en aantrekkelijke steden van Nederland met voldoende woningen voor alle bevolkingsgroepen. Nijmegen is in 2045 energieneutraal.

We worden een van de meest duurzame en aantrekkelijke steden van Nederland door:

 • Vol in te zetten op meer woningen in alle sectoren
 • Te bouwen aan een energieneutrale stad
 • Te zorgen voor meer groen in alle delen van de stad
 • Fors te investeren in de culturele sector en ons cultureel erfgoed te omarmen
 • Te zorgen voor een stad die veilig is en waar iedereen zich veilig voelt

Wonen!

Nijmegen behoort tot de top drie van steden met het grootste woningtekort. Het tekort en de stijgende koop- en huurprijzen zijn disruptief voor onze gemeenschap. Dé oplossing waarmee D66 aan de slag gaat in Nijmegen: meer woningen. We gaan niet voor extra subsidiering, want dat drijft enkel de prijzen op. Daarnaast geeft de grote vraag naar woningen ook een unieke kans om structurele problemen in onze stadsdelen aan te pakken.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • De hoogte in! We verstedelijken sterk waar het logisch en aantrekkelijk is: rondom stations en aan het water. We kiezen voor hoogbouw op deze locaties, geschikt voor onder andere eenpersoonshuishoudens, senioren en studenten. Alleen als we echt hoog durven gaan, kunnen we in de stad grote aantallen woningen toevoegen. Ook op Veur-Lent bouwen we op een kleine oppervlakte een aanzienlijk aantal gestapelde woningen om het tekort aan te pakken, mits dat strookt met de uitkomsten uit de stadspeiling. Verder trekken we het Waalfront door richting het Noordkanaalhaven en rondom het centraal station en het spoor stellen we een schaalsprong voor: the sky is hier de limit.
 • Breekijzer voor Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Nieuw-West. In (delen van) Lindenholt, Dukenburg en Nijmegen-Nieuw-West is veel meer mogelijk. ‘Loze’ ruimte en een verouderd woningaanbod bieden kansen. We creëren hier ruimte voor koopwoningen, ondernemerschap en creativiteit. Dit bereiken we door in dit gebied de normstelling voor sociale woningbouw en middeldure huur los te laten en collectief particulier opdrachtgeverschap te bevorderen. Corporaties mogen hier slopen en de grond in de markt zetten voor zelfbouwprojecten. Zo trekken we jonge gezinnen en ondernemers deze wijken in. Verder vernieuwen we de winkelcentra, het hart van de wijk, door woningen toe te voegen. Tot slot wordt de Winkelsteeg een dynamische nieuwe stedelijke woonwijk aan het water en tevens de drijvende kracht achter de vernieuwing van de Kanaalzone-Zuid. 
 • Meer huisvesting voor speciale doelgroepen. Huisvesting voor iedereen, ook voor hen die niet automatisch mee kunnen doen in de gangbare circuits. Denk hierbij aan rolstoelafhankelijke mensen, jongeren met begeleidingsvragen, mensen met ambulante ondersteuning vanuit de ggz, daklozen en statushouders. Daarbij houden we continu aandacht voor de leefbaarheid van elke wijk en straat. We stimuleren gemengde woonvormen (onder andere voor ouderen) en moedigen particulieren aan een kamer te verhuren aan een jongere die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld een jongere die op achttienjarige leeftijd zelfstandig gaat wonen na een lang jeugdzorgtraject.
 • Woning met voorrang voor essentiële beroepen. We verkennen of het in Nijmegen nodig is en zo ja, mogelijk is om – evenals bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotterdam – voorrang te geven aan onderwijzers, zorgmedewerkers en agenten bij een select aantal nieuwbouwprojecten en een select aantal plekken waar sociale huur wordt aangeboden.
 • Woningcorporaties: meer bouwen én verduurzamen. De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. De vraag naar sociale huurwoningen moet continu nauwgezet gemonitord worden. Naast het bouwen van nieuwe woningen, ligt de grootste opgave in het sociale huursegment de komende jaren op het vlak van het verduurzamen van de woningvoorraad en het geschikt maken van meer woningen voor ouderen. We sturen aan op deze prioriteiten in de prestatieafspraken met woningcorporaties.
 • Terug naar de vervuiler betaalt. Het vorige College heeft in 2014 besloten om de afvalstoffenheffing af te schaffen en ter compensatie het tarief voor de onroerende zaakbelasting (OZB) te laten stijgen. D66 is een fel tegenstander van deze maatregel. De afvalstoffenheffing werd zowel door woningeigenaren als huurders betaald (op basis van het aantal bewoners). Met het afschaffen van de afvalstoffenheffing worden deze lasten nu volledig bij woningeigenaren belegd (via een stijging van het OZB-tarief). Deze maatregel gaat daarmee rechtstreeks in tegen het principe dat de vervuiler betaalt. Ook vinden we het principieel onjuist dat via het afvalbeleid inkomenspolitiek wordt bedreven. D66 wil deze maatregel daarom terugdraaien en het systeem van afvalstoffenheffing en mogelijk ook rioolheffing op basis van het aantal inwoners per huishouden opnieuw invoeren.
 • Nijmegen-Noord: meer dan wonen. Terwijl de huizen in Nijmegen-Noord in rap tempo uit de grond worden gestampt blijft de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke voorzieningen achter. We willen voorkomen dat Nijmegen Noord een plek is waar mensen alleen wonen. De ruimte voor recreatie, sporten en cultuur moet ook meegroeien. Er moet in de verdere ontwikkeling van dit stadsdeel meer ruimte komen voor sport- en bewegingfaciliteiten bij bestaande en nieuwe sportclubs. Verder moet er een zeer goede sporthal komen en faciliteiten om te kunnen watersporten in de nevengeul. Daarnaast moeten er plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten: buurtgebouwen, bibliotheek, parkjes en horeca. Tot slot wil D66 dat de mogelijkheden worden verkend om in Nijmegen-Noord een klein theater te openen.

En...

 • We blijven tempo maken met de bouw van woningen in de Waalsprong en Waalfront. 
 • We gaan op zoek naar extra mogelijkheden voor het bouwen van dure woningen, zodat doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd.
 • We vragen corporaties te kijken welke mogelijkheden er zijn om op eigen grond meer woningen te realiseren.
 • We zetten in op kwalitatief goede huisvesting voor expats. 
 • We kijken hoe we zonder de inspraak te verminderen, de procedures kunnen versnellen en dus de komende jaren meer woningen kunnen realiseren. 

Een stad die energie geeft

Duurzaam is voor D66 een grondhouding in alles wat wij doen. In 2045 willen we dat de stad energieneutraal is. We willen de stad gezonder, groener en duurzamer maken. Dit is en blijft een zeer complexe opgave waar we onvermoeid mee doorgaan. Dit doen we samen met bedrijven en particulieren. Dat betekent ook dat de gemeente duidelijk moet maken waar het wel en niet van is en geen remmende factor mag worden in de verduurzaming.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Isoleren is een no-brainer! Het besparen van energie is de eerste en eenvoudigste stap om de stad zo snel mogelijk te verduurzamen. Energie die niet wordt gebruikt hoeft ook niet opgewekt te worden. Dit scheelt aanzienlijk in de moeizame zoektocht naar voldoende duurzame energiebronnen. Het goed isoleren van woningen is energiebesparend en gaat op lange termijn ook energiearmoede tegen. Als D66 gaan we hier zwaarder inzetten door middel van leningen en subsidies voor isolatie. Isoleren wordt de aankomende periode het speerpunt van onze verduurzamingsaanpak.
 • Samen woningen en bedrijven verduurzamen. We zetten grootschalig in op deur aan deur advies/scans over het verduurzamen van particuliere woningen. De komende vier jaar willen we 20.000 scans uitvoeren. We stimuleren particulieren om zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen. Dit maken we aantrekkelijk door leningen en subsidies. We investeren in meer en slimmere laadpalen voor elektrisch vervoer. Nieuwbouwwoningen moeten minimaal energieneutraal zijn en bij voorkeur energie genereren. De corporatiewoningen in Nijmegen voldoen in 2030 allemaal aan de bijna energieneutraal norm. Tot slot brengen we de meeste energie verbruikende bedrijven in kaart. Deze bedrijven voorzien we van gratis maatwerkadvies om de stap naar verduurzaming makkelijker te maken.
 • Regionaal energie en warmte opwekken. Samen met de regio zetten we in op opwekken van zon- en windenergie. We verplichten via vergunningverlening per direct zonnepanelen op alle nieuwe daken, ook als de regio minder ambitieuze eisen stelt. We schrappen onnodig ingewikkelde regelgeving voor het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld monumentale panden. Daarnaast zetten we in op uitbreiding van het warmtenet in Dukenburg. Wat betreft het warmtenet blijven we nieuwe bronnen voor het aanleveren van warmte, zoals geothermie, onderzoeken. D66 gelooft niet in het ontwikkelen van een gemeentelijk warmtebedrijf dat de stad kan voorzien van duurzame warmte. Als blijkt dat marktpartijen deze vraag niet kunnen oppakken, dan kijken we met deze partijen en de regio/provincie of er een publiek-private samenwerking kan worden opgezet om zo de risico’s te spreiden.
 • Stadsbreed bewoners- en ondernemersplatform voor de energietransitie. We willen een stadsbreed bewoners- en ondernemersplatform ‘Beraad voor het klimaat’ opzetten die de energietransitie gaat begeleiden. Dé plek voor experts en betrokken bewoners, een extra drijvende kracht voor de transitie, gelinkt aan een bestuurder. 

Meer groen moet je doen

Groen is van belang om het veranderende klimaat het (koele) hoofd te kunnen bieden en gedeeltelijk verandering van klimaat tegen te kunnen gaan. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien wat voor belangrijke rol groen speelt bij ontspanning en gezond blijven. Met een toenemend aantal bewoners wordt de behoefte aan, bijvoorbeeld, een goed park alleen maar groter.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Eén boom per inwoner. Doorgaan met aanplant van bomen: doel is 1 boom per inwoner in 2045. Nijmegen heeft nu circa 60.000 bomen. Dat betekent dat er nog minstens 100.000 bomen aangeplant dienen te worden. In 2030 willen we dat er 40.000 extra bomen zijn geplant. Dit willen we samen doen met particulieren en bedrijven. Met een financiële tegemoetkoming willen we bedrijven en particulieren aanmoedigen om zelf een boom te planten.
 • Het klimaat verandert, de stad moet zich aanpassen. Het klimaat verandert en daar moeten we rekening mee houden bij de ontwikkeling van de stad. We pleiten voor een ‘klimaatadaptatie strategie’ voor de lange termijn. Onderdeel van de strategie is een vergroeningsplan voor de te hete binnenstad in de zomer. We gaan meer ruimte geven aan groen en mens in de binnenstad. Het Valkhofplein, de Burchtstraat en de Westelijke Waalkade: het kan en moet groener. Een autoluwe binnenstad zorgt ervoor dat er meer ruimte komt voor recreatie en commercie in een groen stadscentrum.
 • Nog veel meer stenen uitbreken. Operatie steenbreek breiden we uit naar bedrijven die we aansporen om aan de rand van en op de bedrijventerreinen meer groen aan te brengen. Ook stellen we voor om een operatie steenbreek voor studentenhuizen te organiseren met als doel ook studentenpanden van meer groen te voorzien.
 • Goffertpark als groene hart van de stad. We investeren extra in het Goffertpark als hét park van de stad. We kiezen voor behoud van de structuur en kwaliteit van het park en de mogelijkheid voor het organiseren van evenementen. Maar we kijken ook naar wat er nog meer mogelijk is, zoals het toevoegen van meer horecagelegenheden.
 • Veur-Lent blijft de groene long van onze stad. Veur-Lent is omarmd door de stad. Dit is een prachtig stuk natuur waarbij het samenleven met de Waal echt tot z’n recht komt. Er wordt gewoond en voor D66 mogen er een beperkt aantal woningen bij geplaatst worden. Voorop moet blijven staan staat er ruimte blijft voor natuur, ontspanning, vrije uitzichten en recreatie. Bijvoorbeeld door het uitzetten van een hardlooprondje over het eiland. D66 wil dat dit hand in hand blijft gaan: wonen en recreëren, zonder dat dit voor overlast zorgt.  

Grotere kunst- en cultuurambities, groter budget

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. D66 wil dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur in aanraking kan komen. Nijmegen heeft de afgelopen periode weinig middelen beschikbaar gesteld voor kunst, cultuur en creativiteit. In vergelijking met andere steden heeft Nijmegen één van de laagste cultuurbudgetten van het land.

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheden van de sector blootgelegd. D66 wil de positie van kunstenaars, culturele instellingen en ondernemers versterken. De makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Een nieuw icoon voor de stad. Nijmegen is een stad die graag bezocht wordt en waar mensen graag verblijven. Om dit te behouden is een nieuwe stedelijke plek met publiek toegankelijke (culturele) functies nodig. Een gebouw die de (binnen)stad nieuwe energie en betekenis geeft, zoals LUX dat bijvoorbeeld in het verleden heeft gedaan. In onze ogen is het tijd om hier samen met de stad én de provincie een start mee te maken!
 • Een verhoging van het gemeentelijk cultuurbudget. De gemeente Nijmegen moet haar cultuurbudget verhogen tot een niveau dat in lijn ligt met de budgetten van vergelijkbare gemeenten zoals Arnhem, Eindhoven en Groningen. We verhogen het budget van € 162,- per inwoner naar € 180,- per inwoner. Dit extra budget besteden we primair aan de kleinere, zelfstandige culturele ondernemers en evenementenorganisatoren. Deze groepen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de stad en maken Nijmegen tot een bruisende stad.
 • Meer financiering van culturele projecten uit andere bronnen. Kunst en cultuur kan veel betekenen voor opgaven of problemen uit andere domeinen. Denk hierbij aan het stimuleren van (mentale) gezondheid, intellectuele uitdaging of het verbeteren van kansengelijkheid. D66 wil het mogelijk maken om culturele projecten voor een deel te financieren uit bronnen waar het een bijdrage aan kan leveren. Zo kunnen er gemakkelijker culturele projecten van de grond komen die ook op andere terreinen dan kunst en cultuur een impact hebben.
 • Het vergemakkelijken van subsidieaanvragen. D66 is blij met het aanjaagfonds, zoals opgenomen in de cultuurvisie ‘Groei’, waar subsidies gericht op nieuwe en vernieuwende cultuurinitiatieven, gedurende het hele jaar aangevraagd kunnen worden. Toch merken we dat een culturele subsidie aanvragen lastig blijkt. Veel mensen, en met name jongeren, vinden het moeilijk om door alle verschillende subsidiebomen het bos nog te zien. D66 wil (jonge) kunstenaars en culturele ondernemers meer duidelijkheid verschaffen over beschikbare culturele subsidies, zodat er meer initiatieven van de grond komen.

Zichtbare Nijmeegse cultuur

Het bijzondere en oude verleden in combinatie met de aanwezigheid van veel jongeren en studenten maakt de stad Nijmegen uniek. De slogan van Nijmegen vat dit mooi samen: Old City, Young Vibe. Er wordt echter te weinig gedaan om jongeren te betrekken bij het cultuuraanbod en de totstandkoming hiervan. Daarnaast moet het cultureel erfgoed zichtbaarder worden voor inwoners, toeristen en andere bezoekers van de stad Nijmegen.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Het benutten van de young vibes. D66 is blij met de city marketing slogan ‘Old City, Young Vibe’. Jongeren en studenten zorgen ervoor dat de oudste stad van Nederland bruist van energie! In Nijmegen worden veel activiteiten en evenementen georganiseerd voor jongeren en studenten, maar we zien dat dit aanbod de doelgroepen niet altijd bereikt. ‘InTo Nijmegen’ biedt een uitgebreid overzicht van activiteiten die er in Nijmegen worden georganiseerd. Dit concept moet meer bekendheid krijgen onder en toegankelijker worden voor jongeren. Dit kan bijvoorbeeld door het introduceren van een mobiele app en de mogelijkheid om jongeren en studenten(organisaties) die evenementen organiseren ook toegang te geven tot het platform ‘InTo Nijmegen’.
 • Nachtcultuur is ook cultuur. Het nachtleven is een plek om anderen te ontmoeten en om jezelf te kunnen zijn. Helaas zien velen de nachtcultuur in Nijmegen nog te vaak als overlastgevend. We willen meer erkenning en waardering voor het Nijmeegse nachtleven dat, mede door de coronapandemie, onder zware druk staat. Die erkenning houden we niet bij woorden. We willen meer maatwerk op het gebied van (nacht)horeca en evenementen, bekijken opties voor nieuwe locaties geschikt voor nachtcultuur en de drempel moet omlaag om ook kleinschalige dance events te kunnen organiseren. Tot slot zetten we in op aanvullende eisen rondom geluidsisolatie voor woningbouw nabij uitgaansgelegenheden.
 • Nijmegen is en blijft dé festivalstad. In Nijmegen weten we hoe we een festival moeten organiseren, waarbij er voor ieder wat wils is: van DRIFT tot ‘Dag van het levenslied’. We maken evenementen die plaatsvinden zichtbaar op verschillende locaties in de stad, zodat inwoners en ondernemers deze festiviteiten optimaal benutten.
 • Het tot leven wekken van cultureel erfgoed, mede door een erfgoedsubsidie. D66 is voor het aanbieden van een erfgoedsubsidie. Het moet voor inwoners, kunstenaars en instellingen mogelijk zijn om een idee- of projectsubsidie aan te vragen, waarmee het verleden van Nijmegen zichtbaar gemaakt wordt. Daarnaast is de verbouwing van het Nijmeegse station een uitgelezen kans om het cultureel erfgoed tot uiting te laten komen. Toeristen, studenten en andere mensen die de stad met de trein bereiken komen op deze manier direct in aanraking met het Romeinse verleden.
 • Aanwezigheid van culturele broedplaatsen. D66 wil ruimte blijven scheppen voor culturele broedplaatsen in de stad. Het is belangrijk dat Nijmegen voldoende mogelijkheden biedt aan talent en experimenten in kunst en cultuur. Naast de VASIM moet er gekeken worden naar meer en andere plekken in Nijmegen die als culturele broedplaats kunnen fungeren.
 • Meer (flexibele) ateliers en expositieruimtes. Er is een groot tekort aan ateliers en expositieruimten in Nijmegen. Het moet gemakkelijker worden om leegstand in panden te voorkomen door er tijdelijke ateliers en expositieruimtes van te maken. D66 vindt het belangrijk dat er een divers aanbod aan exposities van de grond komt dat aantrekkelijk is voor verschillende groepen Nijmegenaren.

Een stad die veilig is en waar iedereen zich veilig voelt

Een veilige stad is het fundament voor een open en vrije samenleving. Nijmegen is een stad waar iedereen zichzelf kan zijn: thuis en op school, in de kroeg en op straat. Inwoners moeten zich veilig voelen en zich, zonder zich onveilig te voelen, altijd alleen over straat kunnen.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Straatoverlast en intimidatie stoppen. Iedereen moet veilig en ongehinderd over straat kunnen in Nijmegen, op elk uur van de dag. Op dit moment is dit echter niet het geval. Vooral vrouwen en mensen van de LGBTI-gemeenschap worden regelmatig lastiggevallen en geïntimideerd op straat. D66 wil inzetten op een publieke bewustwordingscampagne, voorlichtingsprogramma’s op scholen en (sport)verenigingen, straatintimidatie hotspots in beeld brengen (bijvoorbeeld door deelname aan het digitale platform ‘Safer cities’) en zorgen dat meldingen van vieze straten en gebrekkige verlichting sneller worden opgepakt.
 • Geluidsflitspalen op plekken van veel overlast. In navolging op de autoluwe binnenstad wil D66 de verkeersoverlast in de hele stad terugdringen. Op veel plekken zorgen auto’s en motoren voor buitensporig geluidsoverlast. Bewoners en omstaanders ondervinden hier veel hinder van en daarnaast is het te hoge omgevingslawaai schadelijk voor de gezondheid. D66 wil op plekken in de stad waar veel geluidsoverlast plaatsvindt, geluidsflitspalen plaatsen. Dit zijn flitspalen met een microfoon die specifiek verkeersgeluiden filtert en zo nodig kan beboeten.
 • Experimenten voor een beter drugsbeleid. Mensen gebruiken drugs. We kunnen daar onze ogen voor sluiten, maar het gebeurt, ook in Nijmegen. Het huidige drugsbeleid schiet te kort en daarom is het hoog tijd om ons hard te maken voor een realistisch drugsbeleid. D66 is voorstander van het experiment gesloten coffeeshopketen en pleit daarnaast voor een experiment met legale XTC. Het uitgangspunt daarbij is goede voorlichting, preventie en een werkend testbeleid voor drugs. Het wordt hoog tijd dat we op zoek gaan naar verbeteringen in het drugsbeleid, want één ding is zeker: reguleren is beter dan verbieden.
 • Betere spreiding van coffeeshops door de stad. Criminaliteit en (drugs)overlast horen niet thuis in Nijmegen en moet daarom hard worden aangepakt. De dichtheid van coffeeshops is één van de reden voor dit probleem. D66 wil een betere spreiding van coffeeshops door de stad.
 • Wijkagenten terug in de wijken. De demonstraties en de organisatie van evenementen leggen beslag op de capaciteit van de politie. Wij vinden het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van de beschikbaarheid van wijkagenten. Het is van groot belang dat wijkagenten hun tijd besteden aan verbinding leggen met de mensen in de wijken. Zo kunnen ze tijdig problemen signaleren zoals radicalisering, betrokkenheid bij een crimineel netwerk of vermoedens van huiselijk geweld – en daar vervolgens adequaat op acteren.
 • Geen vuurwerk, wel lichtshows tijdens de jaarwisseling. Wij zijn tegen vuurwerk: de negatieve gevolgen zoals ongelukken met letselschade, milieuschade en overlast voor omstaanders en dieren wegen zwaarder dan het jaarlijkse vrij afsteken van vuurwerk. D66 stelt voor om gedurende de jaarwisseling, op meerdere plekken in de stad, een professionele lichtshow (bijvoorbeeld met drones) te organiseren. Met het organiseren van een milieuvriendelijke lichtshow bieden we de inwoners van Nijmegen een mooie afsluiting van het jaar, maar zorgen we tegelijkertijd voor minder overlast, ongelukken en luchtvervuiling.
 • Expertises verbinden op het snijvlak van zorg en veiligheid. Steeds vaker raken thema’s aan zorg én veiligheid, denk bijvoorbeeld aan: kindermishandeling, huiselijk geweld, radicalisering en de aanpak mensenhandel. Verschillende organisaties moeten beter samenwerken (politie, openbaar ministerie, Veilig Thuis, ggz-organisaties én gemeenten) en elkaar sneller weten te vinden zodat situaties niet onnodig escaleren. Het moet altijd duidelijk zijn welke organisatie wanneer betrokken is, zodat inwoners een duidelijk aanspreekpunt hebben. Wij zijn voor de ontwikkeling naar veiligheidsteams waarin Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen opgaan in één nieuwe organisatie, zodat werk niet dubbel wordt gedaan en organisaties niet langs elkaar heen werken.

Nijmegen is een kennisstad en profiteert volop van alle studenten die hier wonen. Er moeten meer studentenkamers beschikbaar komen. Als het gaat om studentenkamers moet er ook aandacht zijn voor de leefomgeving en aanpak van overlast. D66 neemt de problematiek van concrete overlastsituaties serieus, maar is geen voorstander van nieuwe regels die de realisatie van studentenkamers onnodig hinderen.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Vanuit de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen willen we studenten uitdagen en mogelijkheden bieden bij het opzetten van bedrijven, zowel tijdens als na de studietijd.
 • We komen studenten tegemoet, ook financieel, die verfrissende ideeën hebben voor activiteiten die bijdragen aan een levendige, bruisende stad.
 • We realiseren een stadsgarderobe met ruime openingstijden, zodat Nijmegenaren hun eigendommen, zoals een jas en een tas, veilig kunnen opbergen tijdens het uitgaan in de binnenstad.
 • Meer betrokkenheid, inspraak en zeggenschap voor jongeren, studenten en starters bij besluiten over de richting en de toekomst van de stad. Daarvoor zoeken we ook naar vernieuwende vormen, bijvoorbeeld door het plaatsen van digitale informatiezuilen op het ROC, de HAN en de RU waar studenten stellingen worden voorgelegd over keuzes waar we als stad voor staan en studenten ook eigen ideeën kunnen delen.