Gelijke kansen voor alle Nijmegenaren

Kansengelijkheid betekent dat iedereen in de samenleving gelijkwaardige kansen heeft. De vrijheid die we in Nederland hebben om een eigen invulling te geven aan het leven is alleen rechtvaardig als we er gelijkwaardig gebruik van kunnen maken. Dat is nu niet het geval. Iemands achtergrond heeft invloed op welk opleidingsniveau diegene haalt, de kansen op de arbeidsmarkt, het inkomen en (gezonde) levensverwachting.

De kwaliteiten en inspanningen van mensen bepalen iemands kansen. Niet iemands achtergrond, zoals de buurt waar je opgroeit, het opleidingsniveau van ouders of het al dan niet hebben van een migratieachtergrond.

 • Te erkennen dat vrij zijn begint met kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs
 • Te zorgen dat iedereen een bestaan kan opbouwen en mee kan doen
 • Te bouwen aan een arbeidsmarkt waaraan iedereen een zinvolle bijdrage levert
 • Te bouwen aan een gezonde stad waar we ziekte voorkomen door inzet op preventie en de beste zorg en ondersteuning beschikbaar is als inwoners dat nodig hebben

Vrij zijn begint met onderwijs

Voor D66 is onderwijs hét middel om kansengelijkheid te vergroten. In een maatschappij waarin iedereen zijn eigen talenten en tekortkomingen heeft, koestert D66 de diversiteit die er is. Mensen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar. Dat begint in de klas.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Gratis kinderopvang voor alle peuters. Kinderen van ouders die niet werken gaan vaak niet naar de kinderopvang terwijl dit wel bevorderlijk is voor hun sociale vaardigheden en taal- en spraakontwikkeling. Momenteel is er al vroege voorschoolse opvang voor kinderen met een achterstand. Het liefst wil je achterstand voorkomen en zorgen dat alle kinderen met een goede start aan de basisschool kunnen beginnen. Wij willen kinderopvang voor alle kinderen van twee tot vier jaar beschikbaar maken voor twee dagen in de week. Gratis kinderopvang zorgt voor een ideale start op de basisschool, ongeacht het inkomen van je ouders.
 • Alle scholen een gezond klimaat. Bij goed onderwijs hoort een gezonde leeromgeving. Oudere schoolgebouwen hebben vaak een slecht binnenklimaat, slechte ventilatie en zijn minder veilig. De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk goede ventilatie is. Huisvesting van scholen is een wettelijke taak van gemeenten. Om te komen tot een gezond klimaat op alle scholen willen we overal groene schoolpleinen, belonen we betere afvalscheiding op scholen en verduurzamen we onze schoolgebouwen. Scholen voelen zich verantwoordelijk voor de gebouwen en duurzaam beleid: dat blijven we stimuleren en als gemeente springen we bij waar dat nodig is.
 • Realiseren van gemengde scholen. Er is in Nijmegen een grote scheiding tussen scholen waar kinderen met hoogopgeleide ouders naartoe gaan en scholen met kinderen van laagopgeleide ouders: op slechts acht van de 43 basisscholen is sprake van een gezonde mix. De Schoolwijzer zorgt voor transparante regels en een heldere aanmeldprocedure, maar leidt onvoldoende tot diversiteit. D66 wil doen wat bewezen werkt. Als er betere plannen komen die wel leiden tot meer gemengde scholen en de oorzaken van kansenongelijkheid aanpakken, staan we daarachter. Verder willen we een scholencarrousel waarbij scholen zich op een gezamenlijke locatie presenteren zodat ouders met verschillende scholen kennismaken. Ook organiseren we dat leerlingen vanaf jonge leeftijd structureel samenwerken met leerlingen uit anders samengestelde scholen en ondersteunen we ouderinitiatieven gericht op het ontwikkelen van meer diversiteit op scholen.
 • Op middelbare scholen ontmoeting centraal, in de klas en op het schoolplein. Voor toekomstige nieuwbouw en verbouwingen vindt D66 dat ontmoeting centraal moet staan en menging van opleidingsniveau op het schoolplein en in de schoolgebouwen het uitgangspunt moet zijn. Verder dient elke school ook toegankelijk te zijn voor kinderen en jeugdigen met zorgondersteuning. De komende jaren gaan middelbare scholen fuseren. Hierbij vinden we het belangrijk dat een divers aanbod behouden blijft.
 • In elk stadsdeel goede scholen. Voor een goede menging van kinderen met verschillende achtergronden vinden we het belangrijk dat in elk stadsdeel scholen aantrekkelijk blijven of worden. De gemeente gaat niet over de inhoud van onderwijs, maar we gaan wel over de huisvesting en het succesvol verbinden van onderwijs en jeugdhulp. We investeren de komende jaren extra in scholen in de stadsdelen die extra aandacht behoeven. Bovendien willen we de kwaliteit van het onderwijs een boost geven door mee te doen met de landelijke lobby om docenten in aandachtswijken meer te betalen.
 • Gratis gezonde schoollunch. Al 28 scholen in Nijmegen doen mee aan het programma ‘Gezonde school’. Dat is een mooi begin, maar kan beter. In sommige buurten gaat de overgrote meerderheid van kinderen zonder ontbijt naar school en slechts 1% eet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente. Alle kinderen moeten opgroeien met gezonde voeding. Wij willen laten onderzoeken in welke wijken het eetpatroon van kinderen het slechtst is en op die scholen een pilot starten met een gratis gezond ontbijt en/of gezonde schoollunch. Bovendien willen we dat de schoolkantines op middelbare scholen zich gaan houden aan de ‘Richtlijn gezonde kantines’ van het Voedingscentrum.
 • Kinderen toegang tot huiswerkbegeleiding. Het gebruik van betaalde huiswerkbegeleiding bij kinderen neemt toe. D66 ziet liever dat dit niet nodig is, dat kinderen op school voldoende begeleiding krijgen en dat kinderen na schooltijd ook echt vrij zijn. Als het dan toch bijna gewoon geworden is dat kinderen huiswerkbegeleiding krijgen willen we voorkomen dat de kostbare huiswerkbegeleiding enkel is weggelegd voor kinderen van ouders die dat kunnen betalen. De afgelopen periode heeft D66 ervoor gezorgd dat in verschillende stadsdelen gratis bijles gegeven wordt in één van de filialen van de bibliotheek en/of in wijk– of jongerencentra. Bij bewezen succes verankeren we deze vorm van ondersteuning.
 • Alle kinderen en jeugdigen kunnen meedoen met buitenschoolse activiteiten. Nijmegen heeft met Stichting Leergeld een prima regeling om ouders met minimum inkomen financieel te ondersteunen om kinderen te kunnen laten meedoen met buitenschoolse activiteiten. D66 wil dat scholen en consultatiebureaus ouders actief op de hoogte brengen van de bestaande regelingen om het gebruik van deze regeling verder te verbeteren. 
 • Een stageplek voor iedereen. Voor de meeste mbo-studenten is het vinden van stageplekken makkelijk. Echter mbo’ers met niet-westerse achtergrond hebben het beduidend moeilijker. Een goede stage is een belangrijke start van iemands loopbaan. D66 vindt dat we niet moeten schromen om, samen met de betrokken onderwijsinstellingen, een actieve rol te pakken om stagediscriminatie op te sporen en tegen te gaan. 

Iedereen kan een bestaan opbouwen en kan meedoen

Iedereen bouwt een eigen bestaan op en richt een eigen leven in. Dat is waar we naar streven. En er zijn forse stappen gezet om dat te realiseren. Maar nog steeds is het zo dat één op de zes inwoners van onze gemeente niet goed kan lezen of schrijven, niet iedereen vanzelfsprekend mee kan doen op de arbeidsmarkt en mensen met een minimuminkomen niet altijd weten op welke regelingen ze aanspraak kunnen maken. 

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Alle minimaregelingen in één gepersonaliseerd overzicht. Er is een enorm web aan regelingen voor mensen met een minimuminkomen waarin het makkelijk is om verstrikt te raken. We willen dat de gemeente een heldere interactieve webpagina op de gemeentewebsite ontwikkelt die mensen na een aantal inleidende vragen laat zien voor welke regelingen ze in aanmerking komen.
 • Binnen een maand een postadres voor daklozen en expats. Voor daklozen is het hebben van een postadres cruciaal om mee te kunnen doen en niet verder in de problemen te komen. Het is een voorwaarde om een uitkering te ontvangen, een zorgverzekering af te sluiten en om in aanmerking te komen voor schuldsanering. De sociaal maatschappelijke dienst moet binnen een maand een postadres hebben geregeld voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Buitenlandse expats die tijdelijk komen wonen en werken in Nijmegen hebben zonder postadres moeite om op te starten. Wij willen dat het mogelijk wordt voor expats van grote internationale werkgeversorganisaties in Nijmegen om voor de eerste drie maanden een postadres via de gemeente te krijgen.
 • Eerst inzet op schulden verlichten. Onderzoek wijst uit dat ondersteuning bij mensen en gezinnen met problemen op meerdere vlakken pas effectief is als eerst schuldenproblematiek wordt aangepakt. Dat betekent vroegtijdig signaleren en direct reageren. Er moet budget beschikbaar zijn voor direct verlichting van acute schuldenproblematiek als vangnet om een armoedeval te voorkomen. Uitgangspunt binnen de schuldsanering is dat positieve prikkels de voorkeur genieten boven sancties, bijvoorbeeld meer budgetruimte voor wie zich actief inzet op de weg terug naar zelfredzaamheid.
 • We willen dat zoveel mogelijk inwoners de Nederlandse taal machtig zijn. Aanpak van laaggeletterdheid is al jaren een topprioriteit. Dat blijft het in de toekomst ook. Wat D66 betreft is het voorkomen van laaggeletterdheid en het herkennen van laaggeletterdheid een prominent aandachtspunt voor de buurtteams. De buurtteams sturen mensen gericht door naar plekken waar ze op een fijne, laagdrempelige manier kunnen werken aan hun basisvaardigheden, bijvoorbeeld in buurtcentra en bibliotheken. Als gemeente communiceren we altijd in eenvoudige taal (niveau B1) met onze inwoners. 
 • Altijd een fysiek loket voor gemeentelijke diensten. We doen steeds meer digitaal. In onze digitale maatschappij is het niet of beperkt beheersen van digitale vaardigheden een drempel voor mensen om zich te ontwikkelen en mee te doen. De gemeente moet voor alle vragen een fysiek loket beschikbaar hebben voor mensen die zich geen raad weten met de complexe online omgeving. Daarnaast dienen de Informatiepunten Digitale Overheid in onze gemeente actief onder de aandacht worden gebracht.
 • In Nijmegen zijn vluchtelingen en statushouders welkom en bieden we hen alle kansen om onderdeel te worden van onze stad. D66 ziet met pijn in het hart dat heel veel mensen zich niet veilig voelen in hun eigen land. D66 wil graag alle mensen, ook die van ver komen, laten weten dat zij welkom zijn op deze wereld. We maken gebruik van de talenten van vluchtelingen en statushouders en leren van ze. Vluchtelingen en statushouders die in Nijmegen terechtkomen moeten direct de kans krijgen om de Nederlandse samenleving en taal te leren kennen.

Een arbeidsmarkt waaraan iedereen een zinvolle bijdrage levert

Voor D66 is onderwijs hét middel om kansengelijkheid te vergroten. In een maatschappij waarin iedereen zijn eigen talenten en tekortkomingen heeft, Vooral een trampoline en waar nodig een vangnet, dat moet het resultaat zijn van onze gemeentelijke inzet op het terrein van de arbeidsmarkt. We zijn nu nog te vaak een vangnet en te weinig een trampoline. Dat moet anders. Door globalisering, innovatie en technische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt continu. De zorg, horeca en bouw komen zelfs mensen tekort. Tegelijkertijd verdwijnen er banen. Op dit moment zijn in Nijmegen bovengemiddeld veel mensen in de bijstand. We zien de bijstand liever als tussenstation en niet als eindstation. 

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Een leven lang leren: proactief om- en bijscholen. We weten in welke beroepen nu en in de toekomst de grootste personeelstekorten ontstaan. We zijn een stad die groeit. Groeien betekent vooruitkijken. In onze stad zijn tal van prachtige bedrijven gevestigd die onvoldoende geschoold personeel vinden. Dat geldt zowel voor de praktische beroepen als de kennisberoepen. We willen dat de gemeente proactief samen met werkgevers, UWV en onderwijsinstellingen stuurt op het in kaart brengen van de scholingseisen, het realiseren van een passend (bij)scholingsaanbod en het begeleiden van mensen naar mogelijkheden om zich om- of bij te scholen.  
 • Betere werkgeversdienstverlening. Wijkbedrijven, sociale coöperaties en sociaal ondernemingen stellen zich expliciet als doel om mensen die lastig aan het werk komen een plek te bieden, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. D66 wil dat de gemeente deze wegbereiders van een inclusieve arbeidsmarkt de ruimte en mogelijkheden biedt die zij nodig hebben. Daarnaast is een van onze speerpunten dat commerciële bedrijven nog meer verleid worden om sociaal te ondernemen. Door bedrijven meer te ontlasten en risico’s weg te nemen kunnen mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt beter een plek vinden in het bedrijfsleven.
 • Meer mensen aan een betaalde baan. In Nijmegen is het aantal mensen dat werk zoekt bovengemiddeld hoog terwijl het aantal re-integratietrajecten ver onder het gemiddelde ligt. In 2020 telde Nijmegen slechts één derde van de lopende re-integratie trajecten in vergelijking met andere steden. Voor D66 is dit een signaal dat er echt een andere koers nodig is in het Werkbedrijf. Het aantal re-integratietrajecten moet minimaal op het landelijk gemiddelde komen. Er worden duidelijk en ambitieuze doelstellingen afgesproken met het Werkbedrijf, waaronder in ieder geval de afspraak om alle personen in een re-integratietraject onder de veertig jaar minimaal vier keer per jaar te spreken.
 • Experimenteren met het realiseren van werk op maat. Volgens het CBS wil meer dan de helft van de mensen in de bijstand werken. Regels en ontwikkeling naar werk botsen nogal eens met elkaar. Het moet bijvoorbeeld voor mensen met een uitkering makkelijker worden om een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen als daarmee de kans op een duurzame baan groter wordt. Er is ruimte vanuit het Rijk voor experimenten en D66 wil dat met maatwerk deze ruimte optimaal wordt benut om mensen een kans te geven uit de bijstand te raken. 

Bouwen aan een gezonde stad waar we ziekte voorkomen door inzet op preventie

Mensen met een praktische opleiding leven gemiddeld zes jaar minder lang en maar liefst vijftien jaar korter in goede gezondheid. Ook in Nijmegen. We erkennen dat het moeilijk is de sociale ladder op te klimmen als je niet in goede gezondheid leeft. Als gemeente heb je invloed op de gezondheid van inwoners door het creëren van een gezonde leefomgeving en het faciliteren van (laagdrempelige) sport- en bewegingsmogelijkheden. We willen een stad zijn die uitnodigt om gezonde keuzes te maken: de fiets in plaats van de auto, de appel in plaats van de kroket en een leefomgeving die uitnodigt om te bewegen. De afgelopen jaren hebben we, op initiatief van D66, een heleboel plaatsen in Nijmegen rookvrij gemaakt, maar er is meer nodig.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Verder uitbouwen van het preventieakkoord én de lat mag ietsje hoger. In 2019 en 2020 tekende 51 Nijmeegse organisaties een gezamenlijk lokaal preventieakkoord waarin ambities voor een gezonde bevolking een leefomgeving zijn beschreven. D66 is voorstander om samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen dit commitment verder te vertalen naar concrete ambities en daaraan gekoppelde acties.
 • Gezonde voeding in gemeentelijke speeltuinen. Als je in de Leemkuil of Brakkefort wat te drinken of snacken koopt voor je (klein)kinderen heb je alleen maar keuze uit ongezonde dingen. Je zou hier vooral gezonde keuzes moeten aanbieden die passen in de schijf van vijf. Iedereen mag zelf wat te drinken en snacken meenemen, maar koop je wat bij de gemeente, dan is dat gezond!
 • Streven naar een drugsvrije generatie. Drugs gebruik is niet normaal. In het kader van beter voorkomen dan genezen streeft D66 naar een drugs vrije generatie die gezond eet en sport. Als D66 willen we daarom dat onze minderjarigen leven, leren, sporten en spelen in een drugsvrije omgeving. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor: 1) In navolging van ‘Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2021-2024’ een ‘Preventie- en Handhavingsplan drugs 2022-2025’ vaststellen. Met dit plan willen we het drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen terugdringen, om zo onze jeugd te beschermen tegen de negatieve effecten van drugs op gezondheid en veiligheid, waaronder drugsgebruik en- dealen op middelbare scholen. We zetten in op voorkomen, vroegsignalering, educatie en handhaving. 2) Ophogen drempels verkrijgbaarheid softdrugs door minderjarigen: D66 maakt zich hard voor sterke handhaving op toegang en verkoop van softdrugs aan minderjarigen in Nijmeegse Coffeeshops, in het bijzonder controle op verkoop bedoeld voor gebruik door minderjarigen. 3) Het benadrukken dat drugsgebruik zeer schadelijk is voor de fysieke en mentale gezondheid- zeker bij jongeren-, de maatschappij & klimaat/natuur en vooral niet normaal is.
 • Meer watertappunten. Water is een cruciale brandstof voor een gezond lijf. We willen dat er op meer plekken vrije toegang is tot water. Daarom zet D66 in op meer watertappunten in recreatiegebieden (zoals dorpspark Hees, Julianapark en Veur-Lent), langs hardlooptrajecten, bij winkelcentra (bijvoorbeeld in Dukenburg, Hees en Galgenveld), bij speeltuinen en bij basisscholen.
 • Topsport is een visitekaartje en inspiratiebron voor heel Nijmegen. Topsport biedt vermaak aan deelnemers en toeschouwers en inspireert jeugd en amateursporters om zelf meer te sporten. Sporthelden kunnen een voorbeeldrol vervullen op maatschappelijk gebied of persoonlijke waarden en normen. We stimuleren topsportverenigingen en topsporters zich in te zetten bij maatschappelijke projecten om meer bewegen en gezond gedrag te stimuleren. Sportverenigingen die dat doen, zoals NEC Doelbewust, helpen en ondersteunen we.
 • NEC als zakelijke partner. We dragen bij aan de instandhouding en versterking van betaald voetbal in Nijmegen door met NEC op een zakelijke manier samen te werken aan goede huisvesting. De verantwoordelijkheid en financiële lasten van een eventuele uitbreiding van het Goffertstadion horen echter volledig bij NEC te liggen. Daarbij zijn we bereid te kijken naar nieuwe concepten om het Goffertstadion in de toekomst rendabel te krijgen.
 • Iedereen leert zwemmen. We willen dat iedereen in Nijmegen leert zwemmen. De wachtlijsten voor zwemlessen zijn, mede door de coronacrisis, fors opgelopen. Als uit behoefteonderzoek blijkt dat extra zwemwater nodig is om wachtlijsten weg te werken kiezen we als eerste voor de bouw van een nieuw zwembad in Nijmegen-Noord. Daarnaast pakt de gemeente een actieve rol om te kijken wat nodig is om wachtlijsten weer terug te dringen, bijvoorbeeld door het versoepelen van openingstijden van zwembaden.
 • Beweegroutes in elke wijk. In elke wijk is een er minimaal één straat of route die actieve en sportieve verplaatsing stimuleert. Beweegroutes zijn alleen toegankelijk voor fiets, voetganger of skeeleraar en stapvoets bestemmingsverkeer voor aanwonenden. Een beweegroute verbindt een groot deel van de wijk met winkelcentra en andere wijken. 

De beste zorg en ondersteuning beschikbaar als dat nodig is

Ziekte voorkomen staat bij ons voorop, maar als je ziek wordt heb je recht op de beste zorg en hulp. Met een gerichte aanpak die dichtbij de mensen wordt georganiseerd, stellen we ‘positieve gezondheid’ als doel. Niet de afwezigheid van ziekte staat centraal, maar het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Welzijn en welvaart gaat hand in hand: een gezonde bevolking is een productieve bevolking.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Meer verantwoordelijkheid bij de maatschappij om naar elkaar om te kijken. Meer dan 15% van de jeugdigen in Nijmegen ontvangt jeugdhulp of heeft jeugdhulp ontvangen. We moeten als maatschappij in gesprek over of we het normaal vinden dat 15% van onze jeugdigen jeugdhulp krijgt. En over wat dan de rol is van de overheid. Wat D66 betreft moet elk kind dat zorg nodig heeft, zorg krijgen. Maar we dragen ook als maatschappij een verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Het praten over waar je als opvoeder tegenaan loopt en elkaar – informeel – helpen, dat is waar jeugdigen vaak meer gebaat mee zijn dan formele zorg via de gemeente.
 • Focus op complexe problematiek. Voor bijna 5.000 jeugdigen geldt dat er sprake is van complexe problematiek. Wat D66 betreft zetten we in de buurtteams vol in op gezinnen met kinderen waar sprake is van complexe problematiek. Voor hen wordt een aanpak op maat gemaakt en wordt intensieve begeleiding georganiseerd. We gaan verder met de door D66 geïnitieerde doorbraakaanpak multiprobleemgezinnen.
 • Jeugdigen in pleegzorg in plaats van verblijf in instellingen. Van de 5.000 jeugdigen met complexe problematiek kunnen zo’n 500 jeugdigen (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Ieder kind verdient een stabiel en veilig thuis en pleegzorg biedt een fijner thuis dan instellingen. We willen vernieuwende vormen van pleegzorg initiëren, bijvoorbeeld door het Amerikaanse Mockingbird Family Model waarin verschillende pleeggezinnen de krachten bundelen en één gezin beschikbaar is om tijdelijk in te vallen wanneer de druk in een pleeggezin oploopt, ook in Nijmegen in te voeren. We ondersteunen huidige pleegouders beter, want te veel pleegouders stoppen tussentijds met het leveren van pleegzorg. Tot slot blijven we waardering uitspreken voor pleegouders en continueren we het door D66 geïnitieerde pleegzorgcompliment.
 • Ondersteuning vanuit de Wmo: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is beschikbaar voor wie dat nodig heeft. De buurtteams komen samen met inwoners tot een passend ondersteuningsaanbod. Uitgangspunt daarbij is: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Zodra landelijke wetgeving het mogelijk maakt om een eigen bijdrage te vragen voor het gebruik van zorg en ondersteuning voeren we dit als gemeente in.
 • Persoonsgebonden budget in stand houden en uitbreiden. D66 wil de mogelijkheid om te kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) in stand houden. Nu is een pgb alleen voor de inzet van zorg en ondersteuning. D66 wil onderzoeken of de invoering van een integraal pgb in Nijmegen mogelijk is. Daarbij kan het gezin één budget krijgen wat in kan worden gezet voor onderwijs, zorg en welzijn zonder dat dit leidt tot veel bureaucratie. Een aantal gemeenten experimenteert hier momenteel mee. D66 wil dat Nijmegen zich hierbij aansluit.
 • Ombudsfunctie nodig als mensen verstrikt raken in het systeem. Wanneer inwoners ontevreden zijn over de organisatie die hen zorg of ondersteuning biedt, kunnen zij bij deze organisatie een klacht indienen. Er is een lokale escalatiemogelijkheid of vangnet nodig wanneer iemand er met een uitvoerende organisatie niet uitkomt. We willen een ombudsfunctie voor het sociale domein. Een ombudsman/-vrouw kan bemiddelen, dwingend adviseren en monitoren. Samen met ervaringsdeskundigen dient te worden bepaald hoe deze ombudsfunctie zo laagdrempelig, herkenbaar en toegankelijk mogelijk kan worden ingericht.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen en belonen. D66 wil samen met mantelzorgers manieren vinden om hun lasten te verlichten. Dit kan bijvoorbeeld door mantelzorgers van zorgbehoevenden in een betaalde parkeerzone de mogelijkheid te bieden het eerste uur gratis te parkeren of door de mantelzorger huishoudelijke hulp aan te bieden zodat er meer tijd en energie over is voor de zorg voor naasten. Daarnaast moet tijdelijke logeeropvang voor mensen met een zorgbehoefte zodat de mantelzorger even een pauze heeft, beter onder de aandacht worden gebracht.

D66 wil een Nijmegen waarin iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, kleur of seksuele voorkeur. Die vrijheid is niet altijd vanzelfsprekend. Helaas is er nog steeds sprake van homo- of transfoob geweld en discriminatie tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen en mensen met een intersekseconditie (LHBTI’s). D66 vindt dit onacceptabel. Daarom treden we hard op tegen discriminatie en werken we aan voorlichting op scholen en verenigingen.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • We omarmen het Roze Stembusakkoord. Mensen met een LHBTI-achtergrond voelen nog steeds niet altijd de vrijheid om zichtbaar zichzelf te kunnen zijn. Daarom maakt D66 werk van de acceptatie van LHBTI, door meer expliciete aandacht en voorlichting. D66 staat pal voor het Roze Stembusakkoord om de acceptatie van onze Nijmeegse LHBTI’s te bevorderen.
 • Meer aandacht voor LHBTI-ouderen. Veel LHBTI-ouderen zijn eenzaam. D66 wil dit zo snel mogelijk veranderen. We geven LHBTI een belangrijke plek in onze buurtteams, zodat we eenzame ouderen zo snel mogelijk uit hun isolement helpen. In zorg- en welzijnsinstellingen voor mensen met een beperking is meer aandacht voor LHBTI-voorlichting.
 • Veiligheid voor LHBTI op sportclubs. D66 wil samen met sportverenigingen werk maken van acceptatie van LHBTI’s. in de sport bestaat een groot taboe op uit de kast komen. Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit is in veel kantines en kleedkamers nog steeds erg moeilijk. D66 vindt het de hoogste tijd om dat taboe te doorbreken. Sportverenigingen moeten laten zien dat zij een omgeving bieden waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.