Nijmegen als innovatieve en goed bereikbare stad

Een bruisende en levendige stad vereist een sterke economie, levendig bedrijfsleven en goede bereikbaarheid. Verder bouwen aan een sterke economie en bedrijfsleven betekent meer banen, maar ook een stad die leeft en waarin mensen meedoen. Ondernemerschap vereist een overheid die flexibel meedenkt bij het ontplooien van activiteiten en innovatie stimuleert. 

Daarnaast wil D66 dat inwoners en bezoekers zich schoon, snel, makkelijk en veilig kunnen verplaatsen in Nijmegen. Vanuit Nijmegen zijn omliggende gemeenten, de Duitse grens, de rest van Nederland en buurtgemeenten over de grens goed bereikbaar. Met de verwachte groei van wonen en werken in Nijmegen moeten we goede bereikbaarheid zien te passen in een kleinere ruimte.

Een sterke economie en bedrijfsleven, waar mensen naartoe komen om te werken en ondernemen aantrekkelijk is. Mensen kunnen zich schoon, veilig en snel door de stad bewegen en er is een goede bereikbaarheid naar omliggende gebieden.

We zorgen voor een innovatieve en goed bereikbare stad door:

 • Verder te bouwen aan een sterke economie en bedrijfsleven waarin het aantrekkelijk ondernemen is
 • Te zorgen dat de stad bereikbaar blijft, ook als dat groots (om)denken vraagt
 • Te zorgen voor een autoluwe binnenstad met meer ruimte voor groen, wonen, cultuur en recreatie
 • Te zorgen dat fietser, voetganger en ov-gebruiker op één blijven staan
 • Te sturen op schoon vervoer
 • Te lobbyen voor de aanpak van knelpunten in het regionale autoverkeer en spoor
 • Te zorgen voor een goede bereikbaarheid van Nijmegen met de regio en naar de rest van Nederland en Europa

Verder bouwen aan een sterke economie en bedrijfsleven

Wat D66 betreft is lokale economie veel meer dan banen creëren met als doel inkomens te garanderen. Als we banen creëren voor alle opleidingsniveaus in de stad, vergroten we onmiddellijk ook de kansengelijkheid. De coronaperiode heeft ons belangrijke lessen geleerd (bijvoorbeeld dat we ondernemers best aan wat minder regels mogen onderwerpen) en biedt kansen (bijvoorbeeld door het thuiswerken dat veel normaler is geworden). We willen dat Nijmegen niet alleen een woonstad is, maar juist ook een werkstad.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Minder regels, meer ruimte voor ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid. Veel lokale regelgeving is onnodig complex en belemmert nieuwe ontwikkelingen en innovatie. D66 wil daarom dat Nijmegen gaat experimenteren met regelluwe zones en pleit voor een soepeler beleid voor bijvoorbeeld terrassen en reclame. Daarnaast laten we winkel- en horecatijden los. Tijdens de coronaperiode hebben we met succes ondernemers meer flexibiliteit en ruimte gegeven (bijvoorbeeld door verruiming van de terrassen). Het is zaak te kijken hoe we die flexibiliteit blijvend vast kunnen houden.
 • Onroerendezaakbelasting voor ondernemers verder omlaag. Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) in Nijmegen moet voor ondernemers verder omlaag. Nijmegen is voor ondernemers nu een van de duurste steden van Nederland op het vlak van lokale lasten, ondanks de verlaging die de vorige periode op initiatief van D66 is doorgevoerd. Dit schrikt nieuwe ondernemers af en heeft daarom een averechts effect op economie en werkgelegenheid.
 • Trots op onze ondernemers. Er moet meer waardering komen voor Nijmeegse ondernemers. Ondernemers vanuit horeca en detailhandel zijn cruciaal voor het realiseren van een bruisende en sociale stad. Nijmeegse ondernemers zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar vormen ook het sociale cement van onze stad. Zo sponseren ze bijvoorbeeld de lokale sportverenigingen. Nijmegen heeft een groter budget nodig voor citymarketing, het professionaliseren van het centrummanagement en een professioneel jaarlijks terugkerend ondernemersevenement. Het ‘Actieplan binnenstad’ loopt eind 2022 af: we zorgen voor een ambitieus vervolg om de binnenstad nog meer op de kaart te zetten.
 • Naast ‘Start-up Nijmegen’ tijd voor ‘Scale-up Nijmegen’. Start-up Nijmegen is een succesvol concept: een concept gedragen door en voor ondernemers. Nijmegen kent vele succesvolle start-ups. De kunst is natuurlijk om het voor succesvolle start-ups ook aantrekkelijk te maken om in Nijmegen gevestigd te blijven als ze groeien. We bouwen, in nauwe afstemming met OostNL, de Radboud Universiteit, het Radboudumc, de HAN en het ROC, aan een ‘Scale-up Nijmegen’ waar ondernemers begeleid worden in het vestigen en opschalen van hun onderneming.
 • Streven naar een functiemix voor in het oog springende Nijmeegse gebouwen. Wanneer functies worden gemixt, ontstaan unieke en waardevolle concepten. De gemeente maakt mogelijk dat er ook meer ruimte komt voor gecombineerde concepten. Dat geldt voor winkels (bijvoorbeeld winkels en horeca combineren), maar ook voor in het oog springende Nijmeegse gebouwen zoals de Valkhofkapel en de Marikenkapel. De doorontwikkeling van het Schouwburggebouw past daar ook bij.
 • Ondernemers adopteren (stukjes van) Nijmegen. Veel Nijmeegse ondernemingen voelen zich verbonden met Nijmegen en voelen daarmee ook een wens en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van Nijmegen. Dat kunnen we als gemeente nog veel meer aanjagen. We gaan met grote (nieuwe) bedrijven in gesprek over hun lokale verantwoordelijkheden en hoe ze daar invulling aan kunnen geven. Bijvoorbeeld door evenementen die voor Nijmegen beeldbepalend zijn, zoals Zevenheuvelenloop en de Vierdaagse, te sponseren en/of te adopteren.
 • Gemeente als matchmaker. We hebben geen gebrek aan mensen die hier willen wonen, wel een gebrek aan mensen die hier willen werken. Honderden vacatures voor hoogopgeleide medewerkers raken niet ingevuld voor Nijmeegse bedrijven. De gemeente moet wat D66 betreft een actieve rol pakken bij het ingevuld krijgen van vacatures van grote(re) Nijmeegse bedrijven.

Een bereikbare stad vraagt om groots (om)denken

Nijmegen stond vorig jaar in de top drie van slechts bereikbare steden met de auto. De Oversteek heeft voor verbetering gezorgd, maar er gaat nog steeds te veel doorgaand verkeer door het hart van de stad, omdat omrijden te lang duurt of simpelweg niet mogelijk is. Door de Waal die de stad doorkruist en de stuwwal aan de oostkant is een oplossing niet vanzelfsprekend. Daarnaast blijft Nijmegen de komende jaren enorm groeien in de bestaande bebouwde kom. Met de verwachte groei van wonen en werken in Nijmegen moeten we goede bereikbaarheid zien te passen in een kleinere ruimte. Dat vraagt om forse actie op korte en lange termijn.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Vergroting capaciteit van de ringweg. De S100 is de belangrijkste verbinding voor auto’s tussen de invalswegen en de stadswijken. Ondanks de komst van de Oversteek gaat er nog veel doorgaand verkeer door het stadscentrum. Om de bereikbaarheid van de wijken te verbeteren en het stadscentrum te ontlasten breiden we de capaciteit van de S100 uit. Binnen het gebied van de S100 wordt doorgaand autoverkeer door het centrum ontmoedigd door hen een aantrekkelijke andere route aan te bieden. Dit kan alleen als op knelpunten van de S100 en invalswegen meer ruimte voor de auto gecreëerd kan worden. D66 schuwt geen ambitieuze maatregelen in het realiseren van een goede autobereikbaarheid en doorstroming van de S100. Bijvoorbeeld het ondertunnelen van wegen of het uitbreiden naar een volwaardige ring naar de oostkant. Als de S100 een volwaardige rondweg – ook in Oost – wordt, is het nog belangrijker om te zorgen voor goede oversteekbaarheid (met ongelijkvloerse kruisingen en/of ruimere oversteekzijden voor kwetsbare verkeersgebruikers).
 • Autoluwe binnenstad (binnen de singel). De drukke binnenstad is bedoeld voor wonen, recreatie en commercie. Om daar meer ruimte voor te maken willen we een autoluwe binnenstad (binnen de singel). In feite betekent het een gefaseerde uitbreiding van voetgangersgebied, bijvoorbeeld naar de Eerst Walstraat en Tweede Walstraat, en Hertogplein en Hertogstraat. We stellen daar wel de volgende voorwaarden aan: 1) Bewoners moeten de mogelijkheid houden om een auto te parkeren in een van parkeergarages. Voor bewoners en laad-los verkeer blijft de binnenstad via enkele toegangswegen (zoals Bloemerstraat en Kelfkensbos) uiteraard bereikbaar met de auto. 2) Verbeteringen in het openbaar vervoer qua beschikbaarheid, toegankelijkheid en reistijd. Plein 44 blijft bereikbaar met de bus. Vanuit elk transferium moet je met de bus  binnen een kwartier in de binnenstad kunnen zijn.  3) Beschikbaarheid van nieuwe deelvervoersopties in de binnenstad.
 • De Waalkade wordt busvrij. De Waalkade, voor veel toeristen hét visitekaartje van Nijmegen, moet grootschalig anders ingericht worden. D66 wil dat de gehele Waalkade een oase van groen wordt met ruim opgezette terrassen in een parkachtige omgeving en ruimte voor evenementen. Alleen hulpverleningsvoertuigen zijn nog welkom aan de Waalkade.
 • Slimmer vervoer: door te delen en met beter overzicht. Nu bezitten mensen vaak het vervoersmiddel (auto of fiets) dat ze gebruiken. Als mensen vervoersopties delen dan scheelt dat ruimte op de weg en bij parkeren. D66 wil deze vorm van mobiliteit, zogenaamd deelvervoer, stimuleren. De potentie van een grote keuze tussen verschillende mobiliteitsdiensten zoals deelauto’s, deelfietsen, flexibele of traditionele vormen van openbaar vervoer of eventueel taxi’s wordt pas echt benut als de gebruiker een overzicht heeft van de beschikbare diensten. Slimme technologie (zogenaamde smart mobility functies) verbeteren de bereikbaarheid en verdeling van het vervoer. D66 wil dat de gemeentes vervoerders stimuleert om gegevens over drukte, bereikbaarheid en vertrektijden te delen zodat overstappen gemakkelijker wordt.
 • Scooters, bromfietsers en pedelecs op de rijbaan. We maken haast met het verplaatsen van scooters, bromfietsers en pedelecs naar de rijbaan. Daarbij blijven we werken aan het schoner maken van vervoersmiddelen. We stimuleren mensen om een vervuilende brommer in te leveren en subsidiëren een elektrisch alternatief. 

Fietser, voetganger en ov-gebruiker op één

In de stad waarin we actieve en duurzame mobiliteit willen stimuleren krijgen fietser, voetganger en OV-gebruiker voorrang. Een hoogwaardig en duurzaam vervoersnetwerk binnen de stad moet een verleidelijk alternatief bieden voor de auto zonder op reistijd in te leveren. 

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Uitbreiding en veiliger maken van het netwerk van fietssnelwegen. Het netwerk van fietspaden in Nijmegen is al goed, maar kan nog beter door deze veiliger te maken en uit te breiden van het netwerk van fietssnelwegen over de Daalseweg, Groesbeekseweg, langs de N325 naar Beek en langs de S100. Tevens moeten we veel actiever en in overleg met de omringende gemeenten kijken hoe we bestaande fietsroutes kunnen verbeteren (bijvoorbeeld op de Scheidingsweg een veiligere oversteek voor fietsers op de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen) en fietssnelwegen kunnen doortrekken naar de dorpskernen om Nijmegen heen.
 • OV-fietsen op alle Nijmeegse stations. Bij huidige treinstations komt er ruimte voor deelvervoer. Om te beginnen willen we dat bij de perifere treinstations in Nijmegen OV-fietsen beschikbaar komen. Later moet er ook ruimte komen voor andere vormen van deelvervoer.
 • Meer fietsenrekken en uitbreiding netwerk van e-hubs. Elk fietsenrek in de binnenstad krijgt minstens één e-bike oplaadaansluiting, er komen meer openbare fietsenrekken bij winkelcentra in de wijken en bij elke bushalte komt een fietsenrek zodat de overstap op de bus makkelijk gemaakt is. Verder wordt de fietsenstalling op station Dukenburg en station Goffert uitgebreid en investeert de gemeente Nijmegen actief in het uitbreiden van het netwerk van e-hubs: bij alle OV-knooppunten, treinstations en P&R’s ruimte voor deel(e-)fietsen.
 • Binnen vijf minuten fietsen bij een verkeersknooppunt. Er komen nieuwe verkeersknooppunten buiten de treinstations waarin bus, fiets, deelvervoer en parkeren samenkomen. Deze verkeersknooppunten komen bij winkelcentra, voorzieningencentra en bij grote werkgelegenheidslocaties. We willen een uitbreiding van de P&R plekken, onder andere aan de zuidzijde van de stad. Met snelbussen en over snelfietspaden kun je je snel tussen de knooppunten van de ene naar de andere wijk bewegen. Wij willen dat vanuit elke wijk je binnen vijf minuten fietsen bij een verkeersknooppunt kunt zijn.

Sturen op schoon vervoer

We hebben niet de illusie dat alle Nijmegenaren gebruik wensen te maken van deelvervoer, hoe aantrekkelijk we deelvervoer ook maken. Dat is prima. Daarom wensen we ook voldoende aandacht te besteden aan het realiseren van schoon vervoer voor alle vervoersmiddelen.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Komende jaren minimaal 1.000 extra openbare laadpalen. De elektrische auto is in opkomst en de vraag naar elektrische laadpalen groeit snel. Momenteel is de vraag naar laadpalen in Nijmegen vier keer groter dan de beschikbaarheid. De aanvraag en plaatsing van een nieuwe laadpaal kan soms maanden op zich laten wachten. We willen dat de gemeente de doorlooptijd voor deze aanvragen versnelt en de komende vier jaar 1.000 openbare laadpalen bij laat plaatsen, waarvan 200 laadpalen in het centrum.
 • Transitie naar schone brandstoffen stimuleren. We vinden het belangrijk dat de gemeente de transitie naar schone brandstoffen stimuleert en faciliteert, bijvoorbeeld door: het prioriteren van schone brandstof bij toekomstige aanbestedingstrajecten voor openbaar vervoer, het verplichten van bezorgscooters en bezorgauto’s van 2025 volledig elektrisch te rijden en het verplichten van laad-losvervoer in de binnenstad van 2025 volledig elektrisch te rijden.
 • Waterstofstation in Nijmegen. Waterstof is een duurzame brandstof dat nog in de kinderenschoenen staat. Het is een van de routes op weg naar duurzame mobiliteit. Wij willen dat je de komende jaren op verschillende plaatsen in Nijmegen waterstof kunt tanken.
 • Prikkels om binnenscheepvaart schoner te maken. Om luchtvervuiling tegen te gaan willen we schonere binnenscheepvaart. Dat doen we door het aanbieden van biobrandstof en het blijven aanbieden van groene walstroom. Daarnaast blijven we in gesprek met Rijkswaterstaat over schonere schepen op de Waal.

Goed bereikbaar in de regio

D66 vindt een goede verbinding met omliggende gebieden en Europa belangrijk. De helft van de Nijmegenaren reist dagelijks buiten Nijmegen om de kost te verdienen. Ook is een goede verbinding belangrijk voor economische ontwikkeling en als aantrekkelijke stad.

D66 zet de komende vier jaar in op …

 • Verkeersknelpunten in de regio aanpakken. We vinden het belangrijk dat een aantal belangrijke verkeersknelpunten in de regio worden aangepakt en hoog op de agenda komen te staan van de provincie en het Rijk: de spoorbrug bij Ravenstein en het A50 knooppunt Bankhoef.
 • Nijmegen als belangrijk knooppunt in het treinnetwerk. Voor het stimuleren van een duurzaam en schoon woon-werk verkeer is een goede treinverbinding met de rest van Nederland cruciaal. D66 ziet de volgende verbetermogelijkheden en ambities om met regionale partners verder op te pakken: de intercity richting Den Bosch moet vaker rijden, zes keer per uur een directe verbinding naar Eindhoven (airport) en Breda. Daarom wil D66 dat de gemeente zich inzet voor de verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein. Daarnaast dient de Maaslijn geëlektrificeerd te worden zodat een intercity kan gaan rijden naar Venlo, Roermond en Maastricht, met een betere overstap naar Düsseldorf, het Roergebied en Keulen. Verder moet de bereikbaarheid van de Randstad beter, zowel via Den Bosch als Arnhem. Tot slot geloven we in Arnhem als belangrijk knooppunt voor Europees treinverkeer.
 • Versterken positie haven. Versterk de concurrentiepositie van de Nijmeegse haven, de grootste binnenvaarthaven van Nederland, en benut hierbij de kansen die ontstaan bij de sloop van de oude kolenenergiecentrale.