Iedereen goed onderwijs

Onderwijs

Onderwijs Beeld: D66 Leeuwarden

Iedereen verdient dezelfde kansen. En dezelfde mogelijkheden. Het maakt niet uit wat voor werk je doet, welke opleiding je volgt of hoe oud je bent.

Iedereen doet mee. Het mee kunnen doen begint bij goed onderwijs.

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Daarom willen we dat er genoeg leraren zijn om ieder kind de aandacht te kunnen geven die hij of zij nodig heeft. We pakken het lerarentekort nu écht aan.

Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Met minder werkdruk, extra onderwijsassistenten en een hoger salaris. Daarin laten we je zelf keuzes maken en helpen we je als dat nodig is.

Kinderopvang maken we gratis voor ieder kind. En we stoppen met selectie aan de poort voor hbo en wo. We werken aan radicale kansengelijkheid.

D66 wil vakleerkrachten voor de culturele vorming, lichamelijke opvoeding, muziek en buitenlandse talen op basisscholen. We willen voorlichting over toekomstgerichtheid en duurzaamheid op alle scholen, te beginnen bij het basisonderwijs, én de buitenschoolse opvang betaalbaar maken.

Basisonderwijs

 • Voor- en vroegschoolse educatie voor meer peuters in combinatie met reguliere opvang zodat kinderen samen opgroeien.
 • Kinderen met een (lichte) beperking betrekken in de reguliere voorschoolse opvang.
 • Jonge kinderen aan cultuur laten proeven in samenwerking met bibliotheken en andere culturele instellingen.
 • Voldoende ruimte om veilig en avontuurlijk buiten te spelen.
 • Op iedere school een conciërge.
 • Inzetten op (voor)lezen om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Voortgezet onderwijs

 • Op iedere school naast een conciërge ook meer tijd voor ondersteuning.
 • Goede voorlichting over gezond leven en de mogelijkheden tot sport.

Middelbaar beroepsonderwijs

 • Een einde aan stagediscriminatie in elke vorm.
 • Gelijke kansen op studentenhuisvesting, gelijke aanspraak op studentenkortingen en -voordelen, gelijke toegang tot sport en cultuur en gelijke stagevergoedingen voor MBO-, HBO- en WO-studenten.

Studenten

 • Internationale studenten betrekken bij het sociale en culturele leven.
 • De onderwijsinstellingen krijgen de plicht om het internationaal promoten van een studie af te stemmen op voldoende beschikbare huisvesting.

Laaggeletterdheid en digitale onmacht

 • Meer volwassenen begeleiden in taalvaardigheid zodat er vóór 2030 niemand meer laaggeletterd is.
 • Betere ondersteuning in lezen en schrijven van inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond.
 • Betere begeleiding van ouderen in en naar het digitale tijdperk.
 • Duidelijk taalgebruik van overheden en instellingen. Waar mogelijk taal vervangen door beeld.
 • Culturele instellingen, bibliotheken, scholen en gemeente slaan handen ineen om het lezen te promoten.
 • Samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, consultatiebureaus en huisartsen om laaggeletterdheid tijdig te signaleren.

Frysk Taalbelied / taalonderwijs

 • De Friese taal hoort bij Fryslân en de gemeente Leeuwarden. D66 is trots op deze mooie tweede rijkstaal en blijft werken aan de positie van de Friese taal.
 • Daarnaast moet op alle scholen de Friese taal en de cultuur van Fryslân een plek hebben. Samen met het onderwijs bepalen op welke manier er voldoende aandacht uitgaat naar de Friese cultuur en taal.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.