Zorgen voor goede zorg

Zorg is maatwerk en als er zorg nodig is, hebben we die het liefst dichtbij. Elke wijk en elk dorp verdient een netwerk waarin de gemeente, huisarts en wijkverpleegkundige samenwerken aan het welzijn van de bewoners. Een gemeente waar problemen tijdig worden gezien en opgepakt.

Prioriteit wordt gegeven aan het creëren van vitale huisartsenpraktijken. Initiatieven als ‘welzijn op recept’ en andere ondersteuning zorgen voor een goede eerstelijns zorg. Praktijkondersteuners bieden naast (jeugd) GGZ ook beschikkingsvrij (jeugd) verslavingszorg. Hier starten we een experiment voor

D66 - D66 Beeld: D66

Preventie

D66 wil dat de gemeente meer inzet op preventie. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Elk dorp en elke wijk verdient een adequate gezondheidszorg en achterstanden hierin pakken we breed aan.

D66 wil extra aandacht voor kwetsbare wijken en groepen in onze gemeente. Educatieve programma’s rond gezond eten en drinken op scholen. Goede seksuele gezondheidszorg en voorlichting.

Jeugdzorg

Jeugdzorg en ondersteuning is beschikbaar op scholen en bij de huisarts. Tweedelijns zorg en ondersteuning moet (uiteindelijk) binnen de rijksmiddelen voor het sociaal domein gefinancierd worden.

Regionale coördinatie en expertise voor wachtlijstbemiddeling en plaatsing zorgt voor een efficiënte doorstroom.

D66 wil de best mogelijke toekomst voor de jeugd. Verslaving, seksuele uitbuiting, criminaliteit en (online) afpersing zoals sexting, maar ook grooming, horen hier niet bij. Toch komen deze zaken steeds vaker voor. Om dit tegen te gaan willen wij de komende jaren:

 • Dat de gemeente gaat werken met het IJslandse preventiemodel. Dit model is bewezen effectief en zorgt voor Mienskip.
 • Preventief gemeentelijk beleid op jeugdzorg. Als het aantal slachtoffers vermindert, wordt er veel leed bespaard en zal op termijn de druk op de (jeugd)zorg afnemen.
 • Ouders van pleeggezinnen met raad en daad ondersteunen en het verplaatsen van jongeren voorkomen.
 • Onderwijs moet kost wat kost doorgaan voor kinderen in de jeugdzorg. Kan het niet fysiek dan digitaal. Door samenwerking met scholen zijn er minder thuiszitters.
 • Het gesprek aangaan met jongeren om onveilige plekken in de gemeente te identificeren en passende oplossingen in kaart te brengen.
 • Voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij zowel slachtoffers als daders.
 • Het implementeren van de ‘Ben Je Oké campagne’ om seksuele intimidatie op straat en in het uitgaansleven te verminderen.
 • Coördinatie en verankering van beleid en budget voor een gezonde seksuele ontwikkeling en weerbaarheid.
 • Naast de POH-(J)GGZ een experiment met POH-(J)verslavingszorg.
 • Scheidingsbemiddeling en trainingen voor co-ouders beschikbaar stellen aan ruziënde ouders met thuiswonende kinderen in plaats van jeugdzorg.

Ouderenzorg

Gezond ouder worden, dat willen we allemaal.
Voor inwoners die wel wat hulp kunnen gebruiken wil D66 onder andere passende woonruimte en de aanpak van eenzaamheid onder ouderen.

Daarnaast blijvend inzetten op vernieuwing van respijtzorg en ook meer respijtzorg door vrijwilligers zodat mantelzorgers ontzorgd worden.

We willen kijken waar ouderen en jongeren van elkaar kunnen leren op bijvoorbeeld het digitale vlak. Inzetten op slimme zorgtechnologie (eHealth) en gezond ouder worden (healthy aging).

Mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij. Op korte termijn wil D66:

 • Zelfstandig wonen, zolang dat mogelijk is en dit ook faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan een Knarrenhof.
 • Een ‘levensloop plan’ voor alle kwetsbare senioren in onze gemeente.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers steun en aandacht geven. De prettigste zorg komt veelal van bekenden.
 • Ouderen in de wijken en dorpen ontspannings-mogelijkheden aanbieden binnen hun kunnen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

D66 wil dat de gemeente voldoende geld investeert om de WMO goed te regelen. We zetten in op:

 • Voor wie de nood het hoogst is, moet de gemeente het eerst klaar staan. Sociale wijkteams worden voldoende bemenst. Het aantal opbouwmedewerkers uitbreiden zodat buurt- en dorpskamers beter worden ingezet.
 • Mensen met een hoger inkomen een inkomensafhankelijke bijdrage laten betalen.
 • Gepast gebruik van geld bedoeld voor de zorg. D66 zet zich in voor adequate wetgeving die de markt reguleert op dit punt.
 • Regels rond het Persoonsgebonden budget (PGB) toegankelijk en helder opstellen. Prioriteit geven aan zorgfraude bij PGB’s en bewindvoering in het Handhavingsuitvoeringsprogramma van de gemeente.
Goede zorg voor allen

Goede zorg voor allen Beeld: D66 Leeuwarden

Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD)


De GGD is een belangrijke speler op het gebied van de gezondheid van onze inwoners. Naast het bevorderen en ondersteunen van de volksgezondheid bij Corona, verdienen ook de andere taken van de GGD (weer) meer aandacht.

Sinds 2019 is de gemeente verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma. De uitvoering ligt bij de GGD.
De pandemie heeft aangetoond dat een goede voorlichting over vaccinaties noodzakelijk blijft.

D66 is van mening dat de focus moet liggen op het verhogen van de vaccinatiegraad voor alle vaccinaties in het Rijksvaccinatie-programma, inclusief het Coronavaccin.
Dat de GGD, maar ook huisartspraktijken, IKC’s en wijk- en gebiedsteams, samenwerken om ouders voor te lichten over het belang van vaccinaties.

 • Wij willen vóór 2025 de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma naar een veilige 95% brengen.
 • D66 wil ook prioriteit voor jeugdgezondheidzorg op consultatiebureaus en scholen.
 • Meer aandacht voor de psychische gevolgen van de coronacrisis onder de jeugd.
 • En speciale oplettendheid voor de jongeren op weg naar volwassenheid (16-26 jaar). Pedagogen werken op de IKC’s samen met de scholen.
 • Tot slot wil D66 in Leeuwarden inzetten op het sluitend maken van de acute keten voor psychiatrische kwetsbaarheid. Maatwerk voor de juiste zorg op het juiste moment.

Armoedebeleid

Armoede staat niet op zichzelf, er zijn altijd achterliggende oorzaken. De belangrijkste taak van de gemeente is om deze oorzaken aan te pakken.
Om de kansenongelijkheid binnen de gemeente Leeuwarden te verkleinen wil D66:

 • Vóór 2025 af van een armoedebeleid.
 • De bekendheid van ‘samenvoorallekinderen.nl’ naar 100% verhogen zodat ieder kind kan sporten, mee kan op schoolreisjes en cultuureducatie krijgt.
 • Initiatieven voor een betere toekomst van inwoners ondersteunen en realiseren.
 • Ervaringsdeskundigen inzetten.
 • Verduurzamen van de woning ook financieel mogelijk maken voor de lage inkomens.
 • Energiearmoede voor alle inkomensgroepen fors verminderen.

Dak- en thuislozen

Voor de mensen die in Leeuwarden dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden wil D66 betere afspraken met corporaties en zorginstellingen. Hierdoor verbetert de doorstroom en uitstroom.

Meerjarige prestatieafspraken met deze maatschappelijke instellingen zorgt voor een blijvende focus op deze doelstelling.
In de komende vier jaar wil D66:

 • Een eerdere signalering van een dreigende dak- of thuisloosheid zodat er direct hulp komt.
 • Eén 24-uursopvang in Leeuwarden.
 • Het tegengaan van (jeugd)dakloosheid door maatwerk op kostendelersnorm.
 • Adequate huisvesting voor jongeren met begeleiding (huis voor jongeren/kamers met kansen) uitbreiden.

Sekswerk

Sekswerkers moeten hun beroep kunnen uitoefenen.
Het vergunningenstelsel, het strakke toezicht op de handhaving en de verbetering van de positie van sekswerkers hebben de beheersing en zichtbaarheid van deze branche sterk vergroot.

Een goede en adequate handhaving blijft van groot belang.
D66 pleit voor het opknappen van de Weaze. We willen dat sekswerkers gelijke toegang hebben tot het arbeidsrecht net als andere werkenden.

We gaan ons actief inzetten voor:

 • De positie van de legale sekswerkers verbeteren door een werkpasjessysteem in te voeren naar het model van de Gemeente Groningen. Vrouwen krijgen een intakegesprek waarna ze voor 2 jaar een werkpasje krijgen waarmee ze vrij en legaal hun sekswerk kunnen uitvoeren.
 • Investeren in de veiligheid, privacy en werkomstandigheden van sekswerkers.
 • Goede begeleidingen en uitstap-programma’s.
 • Veilig slapen op de werkplek mogelijk maken om uitbuiting te voorkomen.
Leeuwarden

D66 Leeuwarden - Goede zorg Beeld: D66 Leeuwarden