Zorgen voor goede zorg

Corona

Zorgen voor elkaar Beeld: D66 Leeuwarden

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang.

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen. Zodat niemand een belemmering voelt om naar de dokter te gaan. Je niet twintig weken hoeft te wachten voordat je met een psycholoog kunt praten.

Onze ouderen voldoende aandacht krijgen in het verpleeghuis, omdat er meer zorgpersoneel is. Er voldoende medicijnen beschikbaar zijn, omdat Europa eindelijk onafhankelijk is van de medicijnproductie in China en India.

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

Sport

 • De sportparken gaan een centrale rol spelen in de wijken en dorpen.
 • Veilige openbare plaatsen waar je van 16.00 uur tot 24.00 uur terecht kan om te sporten en te bewegen.
 • Een duurzaam (openlucht)zwembad in de wijk Middelsee.
 • Het oude Cambuur-terrein in Oud Oost behoudt de mogelijkheid tot sporten voor de inwoners van de wijk.
 • Buurtsportcoaches voor elke wijk en dorp.
 • Een betere ondersteuning van sportverenigingen in onze gemeente.

Elk dorp en elke wijk verdient een adequate gezondheidszorg en achterstanden hierin pakken we breed aan.
Extra aandacht voor kwetsbare wijken en groepen in onze gemeente. Educatieve programma’s rond gezond eten en drinken op scholen. Goede seksuele gezondheidszorg en voorlichting.

Jeugdzorg

 • Jeugdzorg is beschikbaar op scholen en bij de huisarts.
 • Tweedelijns zorg en ondersteuning wordt binnen de rijksmiddelen voor het sociaal domein gefinancierd.
 • Verslaving, seksuele uitbuiting, criminaliteit en (online) afpersing zoals sexting, maar ook grooming, actief tegengaan.

Ouderenzorg

 • De aanpak van eenzaamheid onder ouderen.
 • Meer respijtzorg door vrijwilligers om mantelzorgers te ontlasten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • Voor wie de nood het hoogst is, staat de gemeente het eerst klaar.
 • Het aantal opbouwmedewerkers uitbreiden zodat buurt- en dorpskamers beter worden ingezet.
 • Een inkomensafhankelijke bijdrage.
 • Regels rond het Persoonsgebonden budget (PGB) toegankelijk en helder opstellen.
 • Prioriteit aan zorgfraude bij PGB’s en bewindvoering.

GGD

 • De pandemie heeft aangetoond dat een goede voorlichting over vaccinaties noodzakelijk blijft.
 • GGD, huisartspraktijken, IKC’s en wijk- en gebiedsteams, werken samen qua voorlichting over het belang van vaccinaties.
 • Vóór 2025 de vaccinatiegraad van het naar 95% brengen.

Armoedebeleid

 • Vóór 2025 af van een armoedebeleid.
 • De bekendheid van ‘samenvoorallekinderen.nl’ naar 100% verhogen.
 • Initiatieven voor een betere toekomst van inwoners ondersteunen en realiseren.
 • Ervaringsdeskundigen inzetten.
 • Energiearmoede fors verminderen.

Dak- en thuislozen

 • Betere afspraken met corporaties en zorginstellingen.
 • Een eerdere signalering.
 • Eén 24-uursopvang in Leeuwarden.
 • Het tegengaan van (jeugd)dakloosheid door maatwerk op kostendelersnorm.
 • Adequate huisvesting voor jongeren met begeleiding (huis voor jongeren/kamers met kansen) uitbreiden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.