Een overheid die beslist samen met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Het vertrouwen in de overheid neemt af en dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En met mensen met goede ideeën, gaan we aan de slag.

In de gemeente Leeuwarden wonen prettig mondige mensen. D66 vindt het dan ook belangrijk dat we een gemeentebestuur hebben dat toegankelijk en transparant is. We willen alle inwoners van de gemeente de ruimte geven om ‘van inspraak naar voorspraak’ te gaan door
duidelijk aan te geven waar inwoners van de gemeente terecht kunnen met vragen en klachten over de gemeente en zorgen voor een snelle terugkoppeling.

Andere overheid

  • Ondernemers en projectontwikkelaars krijgen een inspanningsverplichting om vóór de aanvraag van een vergunning de omwonenden te betrekken bij de plannen.
  • D66 gaat naar de bewoners toe in plaats van uit te gaan dat inwoners naar het stadhuis komen om in te spreken.
  • Een overheid als partner. Met een faciliterende en stimulerende rol voor de gemeente. Door drempels weg te nemen, krijgen ondernemerschap en eigen initiatief meer ruimte.
  • Een gemeente die bereikbaar is met bestuurders die aanspreekbaar en bekend zijn.
  • Duidelijker taalgebruik (B1) en minder afkortingen en jargon.

Interactief bestuur

  • Een interactief bestuur en een interactieve samenleving door digitaal de mening en ideeën van inwoners en ondernemers te peilen.
  • Een meer participatieve democratie waarin ook jongeren en studenten hun denk- en doekracht inzetten.
  • Bewoners vroeg bij besluitvorming betrekken.
  • We gaan uit van vertrouwen. Bij incidenten leveren we maatwerk en toekomstgerichte oplossingen zonder dat er weer extra regels of handhaving aan te pas komt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft