Iedereen doet mee in een veilige gemeente

D66 zet zich in voor een open, vrije samenleving voor alle bewoners. Waar iedereen gelijkwaardig is. Een gemeente waar alle inwoners zich veilig en thuis voelen. Waar je ’s avonds zonder zorgen over straat kunt en met een gerust hart je kinderen buiten laat spelen.

D66 zet in op een interactief bestuur en een interactieve samenleving door digitaal de mening en ideeën van inwoners en ook ondernemers te peilen. Een meer participatieve democratie waarin ook jongeren en studenten hun denk- en doekracht inzetten.
Door bewoners vroeg bij besluitvorming te betrekken, is er meer ruimte om vanaf het begin van het proces rekening te houden met hun wensen en bezwaren. We gaan uit van vertrouwen. Bij incidenten leveren we maatwerk en toekomstgerichte oplossingen zonder dat er weer extra regels of handhaving aan te pas komt.

Participatie en inclusiviteit

D66 wil een actief diversiteitsbeleid. Gender, afkomst, sociale positie, seksuele voorkeur, opleiding of inkomen mogen geen rol spelen in het wel of niet mee kunnen doen in de gemeente.

Iedereen is welkom en gelijk. Iedereen heeft een rol in de samenleving. Deze rol mag nergens beperkt worden.

Wij richten ons op kansen en willen mensen vanaf dag één mee laten doen. Nieuwkomers verdienen een eerlijke kans op werk dat past bij hun capaciteiten. Om iedereen mee te laten doen:

 • Willen wij mensen weer kunnen vertrouwen op hun woord en niet op hun boekhouding.
 • Maatwerk bieden aan mensen in de bijstand.
 • De wijkteams makkelijker resultaatgericht laten budgetteren.
 • Het eenvoudiger maken om je te laten bij- en omscholen voor een toekomstbestendige baan met behoud van uitkering.
 • Mensen in de bijstand tijdelijk hun inkomen laten aanvullen tot minimumloon zonder bestraft te worden door inhoudingen.
 • Meer ruimte voor bewonersinitiatieven in de wijken, buurten en dorpen, zoals Kringloop Grou, de Klomp en bewonersbedrijf Heechterp.

Discriminatie

D66 wil gelijke rechten voor iedereen. Voor discriminatie is geen ruimte.

In de gemeente Leeuwarden mag je zijn wie je bent. Iedereen telt mee. D66 wil een soepele integratie van nieuwkomers door middel van vrijwilligerswerk, (taal)stages, een opleiding of betaald
 Wij maken ons sterk voor:

 • Een actief diversiteitsbeleid. We streven ernaar dat het personeel van de gemeentelijke organisatie een afspiegeling is van haar inwoners.
 • Betere voorlichting over en preventie van (digitaal) pesten op scholen, binnen verenigingen en het openbaar bestuur.
 • Een gemeente die rekening houdt met de wensen en noden van LHBTIQ+ en andere minderheidsgroepen.

Andere overheid

In de gemeente Leeuwarden wonen prettig mondige mensen.
D66 vindt het dan ook belangrijk dat we een gemeentebestuur hebben dat toegankelijk en transparant is.

D66 wil alle inwoners van de gemeente de ruimte geven om ‘van inspraak naar voorspraak’ te gaan door:

 • Duidelijker aan te geven waar inwoners van de gemeente terecht kunnen met vragen en klachten over de gemeente en zorgen voor een snelle terugkoppeling.
 • Ondernemers en projectontwikkelaars een inspanningsverplichting te geven om vóór de aanvraag van een vergunning de omwonenden te betrekken bij de plannen.
 • D66 gaat naar de bewoners toe in plaats van uit te gaan dat inwoners naar het stadhuis komen om in te spreken.
 • Een overheid als partner. Met een faciliterende en stimulerende rol voor de gemeente. Door drempels weg te nemen, krijgen ondernemerschap en eigen initiatief meer ruimte.
 • Een gemeente die bereikbaar is met bestuurders die aanspreekbaar en bekend zijn.
 • Duidelijker taalgebruik (B1) en minder afkortingen en jargon.
Veilige gemeente

Veilige gemeente Beeld: D66 Leeuwarden

Verkeer en veiligheid

Het streven van D66 is om de dorpskernen en het stadscentrum terug te geven aan de voetgangers en de fietsers.

We willen zoveel mogelijk voetgangerszones realiseren. Hiermee bevorderen we niet alleen de verkeersveiligheid maar ook de sociale interactie tussen de bewoners.

Ook willen we ongelijkvloerse kruisingen op de spoorwegovergangen op het traject tussen Leeuwarden en Groningen én beter beveiligde spoorwegovergangen in het buitengebied. Onze korte termijn plannen op dit gebied zijn:

 • Het Ruiterskwartier transformeren tot voetgangerszone.
 • Verkeersveiligheid bij alle scholen bevorderen door het inzetten van klaar-overs en het autovrij maken van de omgeving.
 • Snelheidsbeperkende maatregelen op de Harlingerstraatweg, Tesselschadestraat en de Harlingertrekweg.
 • Het verkeer vooral naar de stadsring en de hoofdstraten dirigeren. Langs en niet door het centrum. De Schrans houden we als autowinkelstraat bereikbaar. Het Stationsplein wordt veilig voor fietser en voetganger. De auto speelt daar de tweede viool.
 • In het parkeerbeleid van de openbare ruimte is de auto te gast.
 • Snelfietspaden aanleggen tussen de verschillende kernen in de gemeente.
 • Duidelijke afspraken en speciale parkeervakken voor deelscooters.
 • Slimme verlichting op de fietspaden buiten de bebouwde kom.

Openbare veiligheid

D66 wil een veilige gemeente zijn waar iedereen zich vrij voelt.
Waar iedereen de vrijheid ervaart zonder een ander te hinderen, te beschadigen of te benadelen.

We willen cybercriminaliteit aanpakken door meer voorlichting en door zelf het goede voorbeeld te geven. De komende vier jaar willen wij extra aandacht geven aan:

 • De overlast van jeugdgroepen in dorpen en wijken. Door de slimme inzet van bestaande middelen en in samenwerking met scholen, willen wij het problematisch gedrag meer en meer terugdringen.
 • Integrale handhavers waarderen maar ze niet verder bewapenen.
 • Investeren in de weerbaarheid van ondernemers, burgers en de lokale overheid om ondermijning tegengaan.

Drugsbeleid

Wij zetten in op een goed gereguleerde softdrugsmarkt in Leeuwarden, waarbij de gezondheid van de gebruiker centraal staat.

Met goede structurele voorlichting aan jongeren, ouders, docenten en sportbegeleiders wil D66 het gebruik terugdringen.
Onze belangrijkste punten zijn:

 • Kinderen al vanaf jonge leeftijd regelmatig voorlichten over de risico’s van alcohol en drugs.
 • Een menselijk en pragmatisch handhavingsbeleid. Echte drugsoverlast pakken we aan maar we laten de kleine gebruiker met rust.
 • In gesprek blijven met coffeeshophouders om problemen vroegtijdig te zien en op te lossen.
 • Voor de lokale leefbaarheid is de concentratie van coffeeshops in het centrum onwenselijk. Leeuwarden heeft een regionale koffieshopfunctie en wij willen een ‘McWeed’ aan de rand van de stad zodat kopers niet door het centrum gaan crossen.
Drugsbeleid

Drugsbeleid Beeld: D66 Leeuwarden