Leefbaar Leeuwarden en omgeving

De wensen en doelen van D66 voor de stad Leeuwarden, de prachtige dorpen en de vele buurtschappen zijn talrijk. Onze langetermijnvisie biedt een toekomst-bestendig plan waarmee we op korte termijn grote stappen willen zetten. Niet alles is echter in korte tijd te realiseren, daarvoor zijn prioriteiten nodig, we denken groots en starten met concrete plannen voor de komende vier jaar.

Leefbaar Leeuwarden en omgeving

Gemeente Leeuwarden - Leefbaar Leeuwarden en omgeving Beeld: D66 Leeuwarden

Openbare ruimte

D66 wil iedereen laten profiteren van een fijne en gezonde woon-, werk- en leefomgeving. Naast een veilige openbare ruimte zetten wij in op meer ruimte voor betaalbaar en aangenaam wonen. Een compacte bebouwde omgeving waarin het prettig leven en werken is, afgewisseld met authentiek groen en open gebied.
Om de openbare ruimte voor elk van ons in onze gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken wil D66 de volgende zaken prioriteit geven:

 • Meer speelruimte voor kinderen en samenkomstplekken voor jongeren.
 • Meer groen in de bebouwde omgeving om ook de stad zomers koel te houden.
 • Het autoluwe stadscentrum wordt een groen wandel- en verblijfgebied.
 • Bewoners stimuleren om openbare groenruimte te adopteren voor het planten van fruitbomen of het aanleggen van gemeenschappelijke groentetuinen.
 • Waterdoorlatende parkeerplaatsen worden de standaard.
 • In nieuw aan te leggen wijken worden naast de basisvoorzieningen ook de sociale voorzieningen meegenomen vanaf de start van de ontwikkeling.
 • In de stadsgrachten investeren in drenkelingenladders.
 • We gaan werken met ‘ja-ja’ stickers voor ongeadresseerd drukwerk. Alleen inwoners die erom vragen, ontvangen nog reclamedrukwerk.

Toegankelijkheid

D66 wil iedereen laten profiteren van een fijne en gezonde woon-, werk- en leefomgeving. Naast een veilige openbare ruimte zetten wij in op meer ruimte voor betaalbaar en aangenaam wonen. Een compacte bebouwde omgeving waarin het prettig leven en werken is, afgewisseld met authentiek groen en open gebied.
Om de openbare ruimte voor elk van ons in onze gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken wil D66 de volgende zaken prioriteit geven:

 • Meer speelruimte voor kinderen en samenkomstplekken voor jongeren.
 • Meer groen in de bebouwde omgeving om ook de stad zomers koel te houden.
 • Het autoluwe stadscentrum wordt een groen wandel- en verblijfgebied.
 • Bewoners stimuleren om openbare groenruimte te adopteren voor het planten van fruitbomen of het aanleggen van gemeenschappelijke groentetuinen.
 • Waterdoorlatende parkeerplaatsen worden de standaard.
 • In nieuw aan te leggen wijken worden naast de basisvoorzieningen ook de sociale voorzieningen meegenomen vanaf de start van de ontwikkeling.
 • In de stadsgrachten investeren in drenkelingenladders.
 • We gaan werken met ‘ja-ja’ stickers voor ongeadresseerd drukwerk. Alleen inwoners die erom vragen, ontvangen nog reclamedrukwerk.

Wonen

D66 wil in de compacte leefomgeving gelijke ruimte voor wonen, werken en ontspannen. De gemeente moet hierin meer gaan faciliteren.
Daarnaast willen we betaalbare woningen voor alle inwoners en sociale huurwoningen beschikbaar stellen voor starters in het onderwijs, de zorg en andere vitale beroepen. Bestaande gebouwen veranderen in aantrekkelijke en betaalbare woonruimte.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Wonen

Huizumerlaan - Wonen Beeld: D66 Leeuwarden

Buurtbegrotingen

Initiatieven van bewoners wil D66 ondersteunen en inzichtelijke buurtbegrotingen bij gebiedsplannen opstellen. Op korte termijn zetten we in op:

 • Flexibeler omgaan met de ruimte die we hebben en deze beschikbaar stellen voor mensen die het nodig hebben.
 • Een verhuurdersvergunning die huisjesmelkers en commerciële verhuurders afremt.
 • Eenvoudige duurzaamheidssubsidies voor de verduurzaming van de woonomgeving. Voor zowel huurders, huiseigenaren, bewoners van woonschepen of andere minder reguliere woonvormen.
 • Alle nieuwbouw- en renovatieprojecten krijgen ‘nul op de meter.’ Daartoe maken we bindende afspraken met ontwikkelaars.
 • Meer geveltuinen en groene daken die de bewoonde omgeving vergroenen.
 • Gecombineerd wonen realiseren. Leegstaande kantoorgebouwen en bejaardenhuizen geschikt maken voor studenten, ouderen en statushouders.
 • Het faciliteren van een locatie voor een ‘Knarrenhof.’
 • Grond beschikbaar stellen voor woningbouw zoals Tiny Houses.

Gebiedsontwikkeling

Er zijn volop mogelijkheden om voldoende woonruimte te creëren in de stad en in de dorpen eromheen.
D66 wil een verdere gebiedsontwikkeling realiseren met woningbouw voor studenten en een publieke ruimte die stimuleert tot sporten en bewegen.
Denk aan de herontwikkeling van het gebied rondom het Cambuurstadion. Ook willen wij de Voorstreek, nabij het Amelandskwartier in Leeuwarden, binnen 10 jaar veranderen in een bruisend woongebied.
En boven de winkelpanden in de Nieuwstad veilige en duurzame woningen creëren.
D66 wil in de compacte leefomgeving gelijke ruimte voor wonen, werken en ontspannen. De gemeente moet hierin meer gaan faciliteren. De concrete plannen van D66 zijn:

 • Nieuwbouw in de dorpen in samenspraak met de dorpsbewoners.
 • Het hele gebied rondom het nieuwe Cambuurstadion wordt een groene plek om te sporten, te werken en te recreëren.
 • In de grootste nieuwbouwwijk, Middelsee (onderdeel van de Zuidlanden), worden tijdens elke fase van de bouw direct ook de voorzieningen aangelegd. Een nieuwe school voor voortgezet onderwijs hoort daarbij.
 • Het Spoordok wordt een nieuwe, groene, sociale en economische broedplaats met betaalbare woningen:
  een mix van zowel niet-traditionele woonvormen als ook sociale woningbouw, koopwoningen en appartementen. Waar ruimte is voor studenten en kleine ondernemers met de bijbehorende voorzieningen, inclusief ruimte voor recreatie.
 • Nieuw Oud Oost wordt het groene hart aan de oostkant van de stad Leeuwarden. Het merendeel van het woningaanbod moet bestaan uit kwalitatieve en toekomstbestendige sociale huurwoningen. Met het netwerkcentrum de Klomp als het kloppend hart en de sociale ontmoetingsplaats van de wijk.
 • Het gebied tussen de Nieuwstad en de Blokhuispoort wordt een aantrekkelijk en veilig verblijfsgebied. ‘Rotte kiezen’ en het gebied rondom de Weaze worden samen met pandeigenaren opgeknapt. Op illegale activiteiten wordt gehandhaafd.
Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling Beeld: D66 Leeuwarden

Economie en
arbeidsmarkt

D66 streeft naar een inclusieve, duurzame arbeidsmarkt en een toekomstbestendige Friese economie.
We willen de arbeidsparticipatie verhogen en zoveel mogelijk mensen vanuit uitkering naar (betaald) werk begeleiden.
Met een intensievere samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs een inclusieve economie realiseren.

Een circulaire economie ook, met voldoende ruimte voor ondernemerschap en innovatie in de gemeente Leeuwarden.

Voor ondernemers komt er een digitale omgeving waar zij bijvoorbeeld de status van hun aanvragen of wijzigingen van vergunningen en belastingen kunnen regelen.

De pas afgestudeerden willen we hier houden door het creëren van banen en (betaalbare) woningen.
Het startup- en innovatieklimaat willen we versterken door nog meer in te zetten op de verbinding van beroepsonderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Wij willen deze toekomstbestendige economie stimuleren door:

 • Meer ruimte te geven aan innovatieve oplossingen binnen het bedrijfsleven.
 • Een volledige vrijheid van de openingstijden voor winkels.
 • Meer vestigingsmogelijkheden voor klein(winkel-)bedrijven in de dorpen en buitenwijken.
 • Ondernemerschap van studenten, afgestudeerden en jongeren stimuleren door bedrijfsruimte en/of ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw aantrekkelijk te maken.
 • Wetsus en Campus Fryslân ondersteunen.
 • Internationale kenniswerkers en hun gezinnen aan Leeuwarden binden met een internationale (basis)school.

Openbaar vervoer

Met een groeiend aantal inwoners is veilig en betaalbaar stads- en streekvervoer onmisbaar. Het is voor veel mensen de ideale manier om van A naar B te bewegen. Het vermindert de hoeveelheid auto’s op de weg waardoor ook dit bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit.
D66 zet in op:

 • Het behoud van minder rendabele lijnen door de inzet van kleinere bussen.
 • Nieuw te bouwen wijken en buurten aansluiten op het openbaar vervoersnetwerk.
 • Ditzelfde openbaar vervoer geschikt maken en houden voor mindervaliden en mensen met een visuele beperking.
 • Een meer flexibelere inzet van stadsvervoer naar de hogescholen.

Uitgaan

De stad Leeuwarden biedt jong en oud voldoende uitgaansmogelijkheden maar ook in de dorpen willen wij de mogelijkheden hiervoor stimuleren en vergroten.

Ontspanning rondom huis vinden wij belangrijk. Iedere inwoner van de gemeente moet gebruik kunnen maken van de culturele instellingen. Het uitgaan en recreëren wil D66 stimuleren door:

 • De tijdelijke uitbereiding van terrassen door te zetten.
 • De afscheidingen tussen de terrassen permanent groen maken en de verrijdbare bakken veranderen (daar waar mogelijk) in vaste begroeiing.
 • Van het Ruiterskwartier een uitgaansboulevard en culturele hotspot zonder bussen maken.
 • Samenwerking promoten tussen alle uitgaansgelegenheden en culturele instellingen, van het Zaailand tot aan de Harmonie.
 • Meer mogelijkheden voor evenementen in de dorpen. Door een eenvoudig en eenduidig vergunningenbeleid met meer maatwerk.
Uitgaansmogelijkheden

Uitgaansmogelijkheden Beeld: D66 Leeuwarden

Sport

Sport speelt een belangrijke rol in het creëren van gelijke kansen.

Sporten zet mensen letterlijk en figuurlijk in beweging; mensen ontwikkelen zich persoonlijk, doen vaardigheden op, leren samen te werken en omgaan met winnen en verliezen.

D66 wil het sporten voor iedereen bevorderen door:

 • De sportparken een centrale rol te laten spelen in de wijken en dorpen.
 • Veilige openbare plaatsen waar je van 16.00 uur tot 24.00 uur terecht kan om te sporten en te bewegen maar ook voor een praatje of een andere vrijetijdsbesteding.
 • Een duurzaam (openlucht)zwembad in de nieuwe wijk Middelsee.
 • Het oude Cambuur-terrein in Oud Oost behoudt de mogelijkheid tot sporten voor de inwoners van de wijk.
 • Buurtsportcoaches inzetten per wijk, dorp én per sport.
 • Een betere ondersteuning van sportverenigingen in onze gemeente.
veiligheid

veiligheid Beeld: D66 Leeuwarden

Cultuur

D66 wil zich sterk maken voor een vitale, bloeiende en allesomvattende cultuursector.
Waar talent zich kan ontwikkelen en waar mensen toegang hebben tot zoveel mogelijk vormen van kunst en cultuur.
Zowel als liefhebber en als beoefenaar. Iedere inwoner krijgt toegang tot een divers aanbod aan cursussen.
De internationale studenten willen we meer bij het culturele leven betrekken, als ook bij de meertaligheid en de internationale betrekkingen van de gemeente.
Dit alles willen we de komende vier jaar bevorderen:

 • Jongeren van 18 -25 jaar, binnen onze gemeente, krijgen tweejaarlijks een cultuurpas met een tegoed van 150 euro in ruil voor maatschappelijke stages of vrijwilligerswerk in de culturele sector.
 • Een fonds op te zetten voor makers en designers die in de gemeente Leeuwarden projecten en producten ontwerpen waarmee de samenleving meer kleur krijgt.
 • Kleine culturele projecten evenzeer stimuleren als de grote evenementen.
 • Een permanente oplossing voor de evenementen in de Groene Ster. D66 staat pal achter de festivals daar. Wij zien die evenementen als een motor voor innovatie en als een prachtig visitekaartje voor de gemeente.
 • Kleine evenementen, in de dorpen, buurtschappen en de stad, vrijwaren van de lange weg naar een vergunning.
Cultuur

Cultuur Beeld: D66 Leeuwarden

Toerisme

Het effect van Culturele Hoofdstad 2018 maakt dat veel toeristen uit binnen- en buitenland Leeuwarden nog steeds weten te vinden.
Die erfenis van 2018 willen wij in stand houden. Het internationale karakter van onze gemeente blijvend benadrukken.
D66 wil de gemeente toeristisch aantrekkelijk houden:

 • Door meer en betere faciliteiten voor watertoeristen in onze havens en onze waterwegen.
 • Meer oplaadpunten voor elektrisch varen en elektrische fietsen.
 • De Prinsentuin als stadshaven toegankelijk houden voor dagrecreatie en kleine evenementen.
 • De historische centra van watersportdorpen zoals Grou en Warten beschermen tegen een overdaad aan tweede woningen.
 • Meer zwemtrappen voor zwemmers en andere watergebruikers.
 • Het ondersteunen van mooie initiatieven zoals Stichting Praamvaren en de City Train.
 • Gemeentelijke deelfietsen voor toeristen en anderen.
Leefbaar Leeuwarden

Leefbaar Leeuwarden Beeld: D66 Leeuwarden