Toekomstbestendige omgeving

Een leefbare gemeente is een gemeente die de toekomst in het oog heeft en houdt. De wensen van inwoners en hun sociale welzijn behartigt.

Dit doen we door de servicegerichtheid van de gemeente te verbeteren. De drempels te verlagen en in begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers te communiceren.

Maar toekomstbestendig is ook vergroenen en verduurzamen. Om de klimaat-doelstellingen te halen moeten we af van het gebruik van steenkool, olie en aardgas. Dit heeft ook gevolgen voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden.
D66 wil dit voor iedere inwoner mogelijk maken zonder dat de rekening van het vergroenen en verduurzamen alleen bij de inwoners komt te liggen.
De gemeente ondersteunt waar nodig en neemt ook zelf ambitieuze stappen naar een klimaatvriendelijke en energie neutrale gemeente. Ook in de toekomst moet iedereen mee kunnen doen.

Energietransitie

Ook in de energietransitie vindt D66 het belangrijk dat we iedereen vrij laten maar niemand laten vallen.

Vrij laten betekent niet niks doen. Iedereen moet zich inspannen om klimaatverandering tegen te gaan. Vrij zijn betekent wel de mogelijkheid om zelf of met anderen energie-initiatieven op te zetten. Of de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen tussen verschillende duurzame energiebronnen.

We zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen door verduurzaming begrijpelijker te maken. We laten niemand vallen door energiearmoede aan te pakken.

D66 geeft prioriteit aan de klimaatopgave en de energietransitie middels het verduurzamen van woningen en het investeren in fossielvrij vervoer (de fiets). Maar ook door te investeren in het warmtenet.

Wij willen dat de gemeente Leeuwarden binnen 20 jaar zelfvoorzienend is in de gehele energievraag.
In 2030 stoot de gemeente Leeuwarden 60% minder CO2 uit dan in 1990 en in 2050 is de gemeente klimaatpositief. Daarvoor zijn veranderingen in ons leven noodzakelijk en die moeten voor iedere inwoner mogelijk zijn.

Ook willen wij dat er in de energietransitie aandacht is voor alternatieven die onafhankelijk worden beoordeeld op haalbaarheid en toekomstbestendigheid. Zoals mobiele zonneparken op plaatsen die bouwrijp zijn maar waar de bouw nog niet is gestart maar de infrastructuur voor energietransport wel aanwezig is.

We willen niet meewerken aan nieuwe gasboringen en oude concessies niet laten herstarten. We richten ons op duurzamere manieren van energiewinning en opwekking. D66 zet de komende vier jaar in op:

 • Goed opgeleide en onafhankelijke energiecoaches, voor zowel particulieren als het MKB, die met maatwerk aan de slag gaan.
 • Het terugdringen van energiearmoede.
 • Heldere informatie over de verduurzamingsmogelijkheden en de duurzaamheidslening van de gemeente.
 • Een stabiel netwerk met windenergie en zonnevelden.
 • Gratis hulp bij het invullen van de aanvragen voor de verschillende duurzaamheidssubsidies voor particulieren en het MKB.
 • Meer zonnepanelen op het dak en minder op het land.
 • Bewoners van woonschepen makkelijker maken om te verduurzamen zonder dat er andere vergunningen gelden dan voor huiseigenaren.

Elektrisch vervoer

In onze gemeente komen meer en meer elektrische voertuigen. Dit stimuleren wij natuurlijk van harte.

Elektrisch rijden verbetert de luchtkwaliteit in de gemeente en zorgt voor minder omgevingsgeluid door het verkeer.

Al deze auto’s, fietsen en scooters moeten ook duurzaam worden opgeladen. Daarvoor stimuleren wij initiatieven van inwoners voor deelauto-projecten en meer elektrische deelauto’s in alle woonkernen van de gemeente. Om de overgang te begeleiden wil D66:

 • Het beleid voor laadpalen faciliteren in elk dorp en elke wijk.
 • Openbare parkeerruimte deels overdekken met zonnepanelen zodat elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden.
Energietransitie

Energietransitie Beeld: D66 Leeuwarden

Agrarische sector

Onze gemeente heeft 350 agrarische bedrijven.

D66 vindt het belangrijk dat we goed voor onze planeet, onze kinderen en alle organismen die er gebruik van maken, zorgen. Hierbij past dat we de 350 boerenbedrijven zo veel mogelijk stimuleren naar aard en schaal van het gebied van de gemeente te produceren.
Denk aan het reduceren van onnodige uitstoot als stikstof en CO2. Een circulaire en biologische landbouw die niet de wereld voedt maar de eigen omgeving.

D66 wil daarom de boeren in onze gemeente ondersteunen met eerlijke prijzen voor lokale agrarische producten. Meer hulp voor boeren die hun bedrijf willen beëindigen of verduurzamen, in samenwerking met partijen die daar daadwerkelijk verstand van hebben.

Het waterpeil in het veenweidegebied verhogen om de CO2 uitstoot van de veengrond te verminderen. CO2 certificaten niet langer uitgeven en bestaande certificaten niet verhandelen. Concreet betekent dit dat we:

 • Landbouwgrond niet meer gebruiken voor de aanleg van zonneparken.
 • Onze landelijke vertegenwoordiging inzetten voor een gunstiger belastingtarief voor biologisch en lokaal geproduceerd voedsel.
 • Bloemrijke randen rondom percelen belonen met subsidie.
 • Boeren een financiële tegemoetkoming geven voor het ontvangen van schoolklassen en BSO’s om over voedselproductie te vertellen.
 • Bedrijven met meerdere functies stimuleren met simpelere regelgeving én ondersteunen bij het verstrekken van vergunningen.
 • Geen vergunningen verlenen voor de uitbreiding van geitenhouderijen.
 • De vaarweg door de Burd tegen blijven houden.

Afvalbeleid

De gemeente Leeuwarden is akkoord gegaan met het DIFTAR-systeem voor afvalinzameling.

Goed scheiden loont. Een betere afvalscheiding is ook een manier om van afval nieuwe grondstoffen te maken. D66 wil qua afvalbeleid:

 • Dat de vervuiler betaalt door een beter toezicht op het dumpen van afval.
 • Inzamelpunten voor luiers in elk dorp en elke wijk van de gemeente.
 • Ondergrondse inzamelpunten voor grijs afval, glas en papier. Maar ook ruimte om groen afval, blik en drinkpakken gescheiden in te leveren.
 • De opbrengsten van herbruikbare grondstoffen uit afval terug laten komen ten gunste van alle inwoners van de gemeente.

Regionale Energie Strategie en de Warmtevisie

De Regionale Energie Strategie (RES) en de warmtevisie zijn niet apart van elkaar te zien. Een groot deel van de energie die duurzaam opgewekt wordt, gaat naar het verwarmen van woningen en bedrijven.

D66 wil besparen op energie en warmte in plaats van het invullen van de huidige energievraag.

Ook willen wij het terug leveren van restwarmte mogelijk maken voor iedereen zodat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de restwarmte binnen onze gemeente.

En een onafhankelijk onderzoek naar alle mogelijke oplossingen die verder gaan dan de bestaande mogelijkheden van bekende of grote partijen. D66 wil dat de gemeente inzet op:

 • De juiste maatregel toepassen op de juiste plek.
 • Het omarmen en ondersteunen van lokale initiatieven, zoals de dorpsmolen in Reduzum en Grieneko in Baard.
 • Meer maatwerk. De oplossingen in de RES en de warmtevisie afstemmen op de vraag.
 • Meer aandacht voor verkoeling van woningen door in te zetten op technieken die woningen kunnen verkoelen.

Omgevingswet

D66 ziet het belang van de nieuwe omgevingswet. Toch willen wij ons sterk maken voor het terugbrengen van het aantal regels in deze wet.

We blijven realistisch als het gaat om regels die onvermijdelijk zijn, zoals milieuwetgeving, veiligheid en gezondheid.

De omgevingswet heeft gevolgen voor veel bewoners van onze gemeente en D66 wil daarom:

 • Betrokkenheid stimuleren voor de bewoners bij het opstellen van de omgevingsplannen.
 • Streven naar zoveel mogelijk draagvlak bij omgevingsplannen.
 • Een duidelijk beleid over de toekomstplannen die met de omgevingswet te maken hebben.
 • De omgevingswet zorgvuldig invoeren. Kwaliteit voor snelheid, eventueel uitstel aanvaarden.
 • Een goede ondersteuning tijdens de gespreksfasen omdat de belangen tussen partijen verschillen.
 • Binnen de omgevingsplannen rekening houden met toenemende warmte en wateroverlast.
 • Wij zien graag dat in de plannen voor de omgeving ook meer groen en ruimte voor waterberging wordt meegenomen.
Natuur

Natuur Beeld: D66 Leeuwarden

Natuur

De Friese natuur heeft een uniek karakter en dat willen wij graag behouden. Het maakt onze gemeente tot wat zij is, een fijne plek om te wonen, werken, elkaar te ontmoeten en te ontspannen.

De natuur is in onze gemeente gelukkig nooit ver weg. Buiten de bewoonde kernen zoemt, groeit en bloeit het.

Ook binnen de stad en de dorpen leeft en groeit er van alles in het wild. Niet ieder stuk groen is natuurgebied; wel is elk stuk groen natuur.

Het veenweidegebied in het zuiden van de gemeente bij de Âlde Feanen, de parken in de steden, de Grote en Kleine Wielen en de waterwegen in onze gemeente.

Wij willen kinderen en jongeren natuureducatie bieden. We streven naar een duidelijke gemeentelijke visie op het Natura 2000 gebied, De Grote Wielen, het aangrenzende gebied van de Kleine Wielen, en de toeristische en recreatieve mogelijkheden. Om de natuur te beschermen en te behouden wil D66 de komende jaren:

 • In de basis het belang van de natuur vóór economische activiteit laten gaan. Door bijvoorbeeld niet voor de vaarweg naar Drachten door de Burd te kiezen.
 • Het bevorderen van de biodiversiteit in de gemeente door een ecologisch maaibeleid van bermen en walkanten.
 • Particulieren stimuleren om natuurvriendelijke bestrijdingsmiddelen in te zetten tegen schadelijke planten en dieren.
 • Dat het land van boeren die zijn uitgekocht (om te voldoen aan de stikstofeis) niet na een aantal jaar opnieuw gebruikt kan worden als bouwland. In principe is natuur natuur en daar willen we niet op inleveren.
 • Vanaf 2023 krijgt ieder kind dat geboren wordt in Leeuwarden een boom cadeau. Ouders kunnen deze boom planten in eigen tuin of beschikbaar stellen voor specifieke vergroeningsplekken.

Financiën op orde

Het gemeentebestuur geeft in financiële zin prioriteit aan de klimaatopgave en de energietransitie, bijvoorbeeld door het verduurzamen van woningen en het investeren in fossielvrij vervoer, de fiets.

D66 geeft ook prioriteit aan:

 • Investeren in het aanleggen van een warmtenet.
 • Duurzaam wonen, het gezond opgroeien van kinderen en het veilig digitaliseren van de gemeentelijke dienstverlening. De duurzame interbestuurlijke verhoudingen waarbij het rijk gemeenten voldoende financiert voor bijvoorbeeld het sociaal domein vinden wij belangrijk voor de gemeente.
 • D66 wil dat de (jeugd)zorg en ondersteuning zo mogelijk binnen de rijksmiddelen voor het sociaal domein betaald worden.
 • Belastingen worden alleen ingezet voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn (doelbelastingen). Dit houdt de lasten voor inwoners zo laag mogelijk.