Iedereen goed onderwijs

Iedereen in onze gemeente verdient dezelfde kansen. En dezelfde mogelijkheden. Het maakt niet uit wat voor werk je doet, welke opleiding je volgt of hoe oud je bent. Iedereen doet mee.

Het mee kunnen doen begint bij goed onderwijs. Het geeft kinderen en jongeren de aandacht die ze verdienen. Zij zijn de toekomst van onze gemeente en wij willen onze inwoners opleiden voor de banen van de toekomst. Naast onderwijs denkt D66 ook aan cultuur en een betere verdeling van de welvaart om kansengelijkheid te bevorderen.

Jong geleerd

Op de basisschool maar ook in het voorschoolse traject kunnen nog veel ongelijkheden worden weggenomen. Om de jongsten in onze gemeente te ondersteunen en hen gelijke kansen te beiden wil D66 vakleerkrachten voor de culturele vorming, lichamelijke opvoeding, muziek en buitenlandse talen op basisscholen. We willen voorlichting over toekomstgerichtheid en duurzaamheid op alle scholen, te beginnen bij het basisonderwijs, én de buitenschoolse opvang betaalbaar maken. Concreet betekent dit:

 • Voor- en vroegschoolse educatie voor meer peuters in combinatie met reguliere opvang om meer kinderen samen te laten opgroeien.
 • Kinderen met een (lichte) beperking meer betrekken in de reguliere voorschoolse opvang.
 • Jonge kinderen aan cultuur laten proeven in samenwerking met bibliotheken en andere culturele instellingen.
 • Voldoende ruimte om veilig en avontuurlijk buiten te kunnen spelen.
 • Op iedere school een conciërge.
 • Inzetten op (voor)lezen om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Voortgezet Onderwijs

Het voortgezet onderwijs betekent een flinke stap voor veel jongeren. Toch verlangen we in deze fase dat er beslissende keuzes worden gemaakt.

D66 wil deze groep jongeren (en hun ouders) ondersteunen met betrokken en vakbekwame docenten voor de groep. Betere voorlichting op scholen over seksueel gerelateerd geweld en pesten onder jongeren. Het stimuleren van open gesprekken en voorlichting over geaardheid.

Ook willen wij dat scholen gratis menstruatie-materiaal gaan aanbieden. En jongeren met een migratieachtergrond gelijke kansen bieden door een snellere en betere ondersteuning.
Ervoor zorgen dat jongeren niet thuis komen te zitten omdat de combinatie school en zorg niet gevonden kan worden. Wij willen:

 • Op iedere school naast een conciërge ook meer tijd voor ondersteuning.
 • Goede voorlichting over gezond leven en de mogelijkheden tot sport.
Onderwijs

Onderwijs Beeld: D66 Leeuwarden

Middelbaar Beroepsonderwijs

MBO-studenten houden de maatschappij draaiende. Het zijn onze handen aan het bed, in talloze ondersteunende functies binnen het bedrijfsleven en de bouw. En niet te vergeten in de techniek en de verduurzaming.

Het nijpende tekort aan vakmensen laat zich nu al gelden en daarom wil D66 dezelfde voordelen voor MBO-studenten op het gebied van sport, wonen en cultuur als studenten op het HBO en de universiteit.

Samen met ondernemersverenigingen, instellingen en organisaties actief inzetten op goede stageplaatsen en afstudeerprojecten.
Het overstappen tussen MBO, HBO en de universiteit makkelijker maken en studenten stimuleren om door te stromen en te stapelen. Goede docenten met expertise en contacten in het werkveld. Wij willen daarom:

 • Meer aandacht voor het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Een einde maken aan stagediscriminatie in elke vorm.
 • Gelijke kansen op studentenhuisvesting, gelijke aanspraak op studentenkortingen en -voordelen, gelijke toegang tot sport en cultuur en gelijke stagevergoedingen voor MBO-, HBO- en WO-studenten.

Studenten en wonen

Om Leeuwarden als studentenstad te promoten en de rest van de gemeente meer profijt te laten hebben van de kennis van studenten, willen wij afgestudeerden begeleiden naar werk en woning.

We willen het aanwezige talent graag voor Friesland behouden.

Daarnaast willen wij, samen met de hogescholen en de RUG, de internationale studenten al bij aankomst woonruimte aanbieden.
Als je in Leeuwarden komt studeren, dan wil je hier ook kunnen wonen. Daarom wil D66:

 • Gemeenschappelijke woonvormen, zoals woongroepen voor studenten. Dat versterkt de sociale binding en houdt wonen betaalbaar.
 • Wonen boven winkels mogelijk maken. Lege ruimtes boven winkels ombouwen tot een woning zodat er veel nieuwe woningen bijkomen waar studenten van profiteren.
 • ‘Verkamering’ is een manier om meer woonruimte te creëren. Het zorgt ook voor diversiteit en levendigheid. D66 vindt dat verkamering mogelijk moet zijn, zolang aan bepaalde eisen wordt voldaan.
 • Internationale studenten betrekken bij het sociale en culturele leven.
 • Het aantal internationale studenten wordt door de onderwijsinstellingen en de gemeente vastgesteld aan de hand van de beschikbare studentenkamers. De onderwijsinstellingen hebben ook de plicht om het internationaal promoten van een studie af te stemmen op voldoende beschikbare huisvesting.

Studenten en Corona

D66 wil dat de gemeente de studenten die vertraging oplopen, door de coronamaatregelen, te hulp schiet. Door meer perspectief te geven aan jongeren en jongvolwassenen na de coronatijd.

Jongeren worden nu onevenredig hard geraakt met verlies van banen en stageplekken. Ze lopen een reële kans op onderwijsachterstanden met alle gevolgen voor hun toekomst. D66 zet actief in op:

 • Geld in de begroting vrij te maken voor het creëren en stimuleren van extra stageplekken.
 • Het uitbreiden van ‘De School als Werkplaats’ naar onze HBO-instellingen, samen met zorgverzekeraars zodat studenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, extra zorg krijgen.
 • Samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen investeren we in economische zelfstandigheid. Dit doen we door het aanbieden van opleidingen, stages en persoonlijke begeleiding. In een maatschappelijk programma studenten van MBO’s, HBO’s en de Campus Fryslân helpen.
Friesland

Gemeente Leeuwarden Beeld: D66 Leeuwarden

Laaggeletterdheid en digitale onmacht

In onze gemeente wonen relatief veel mensen die laaggeletterd zijn. Er is een gezamenlijke inspanning nodig van de culturele instellingen, de bibliotheken, scholen en gemeente om het lezen te promoten.

Daarnaast ondervinden steeds meer mensen, vaak oudere inwoners, problemen bij de verdere digitalisering van de maatschappij.

D66 wil meer samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, consultatiebureaus en huisartsen om laaggeletterdheid tijdig te signaleren. We willen dit aanpakken door:

 • Meer volwassenen begeleiden in taalvaardigheid zodat er vóór 2030 niemand meer laaggeletterd is.
 • Betere ondersteuning in lezen en schrijven van inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond.
 • De digitale onmacht en onkunde blijvend op de agenda plaatsen.
 • Betere begeleiding van ouderen in en naar het digitale tijdperk.
 • Duidelijk taalgebruik van overheden en instellingen. Waar mogelijk taal vervangen door beeld.

Frysk Taalbelied/ taalonderwijs

De Friese taal hoort onlosmakelijk bij Fryslân en de gemeente Leeuwarden. D66 is trots op deze mooie tweede rijkstaal.

We willen blijven werken aan de positie van de Friese taal. Daarbij gaan we uit van de kracht van de taal, niet de kracht van de regelgeving.

Liefde voor de Friese cultuur en taal laat zich tenslotte niet opdringen. Een mooi voorbeeld is dat Leeuwarden UNESCO City of Literature is, op die manier is de Friese cultuur en taal in onze gemeente goed zichtbaar.

Daarnaast moet op alle scholen de Friese taal en de cultuur van Fryslân een plek hebben. Samen met het onderwijs bepalen op welke manier er voldoende aandacht uitgaat naar de Friese cultuur en taal.