Gelijke kansen begint bij goed onderwijs

Iedereen in onze gemeente verdient dezelfde kansen. En dezelfde mogelijkheden. Het maakt niet uit wat voor werk je doet, welke opleiding je volgt of hoe oud je bent. Iedereen doet mee.

Het mee kunnen doen begint bij goed onderwijs. Het geeft kinderen en jongeren de aandacht die ze verdienen. Zij zijn de toekomst van onze gemeente en wij willen onze inwoners opleiden voor de banen van de toekomst.
Naast onderwijs denkt D66 ook aan cultuur en een betere verdeling van de welvaart om kansengelijkheid te bevorderen.

Op de basisschool maar ook in het voorschoolse traject kunnen nog veel ongelijkheden worden weggenomen. Om de jongsten in onze gemeente te ondersteunen en hen gelijke kansen te beiden wil D66 vakleerkrachten voor de culturele vorming, lichamelijke opvoeding, muziek en buitenlandse talen op basisscholen. We willen voorlichting over toekomstgerichtheid en duurzaamheid op alle scholen, te beginnen bij het basisonderwijs, én de buitenschoolse opvang betaalbaar

Concreet betekent dit:

 • Voor- en vroegschoolse educatie voor meer peuters in combinatie met reguliere opvang om meer kinderen samen te laten opgroeien.
 • Kinderen met een (lichte) beperking meer betrekken in de reguliere voorschoolse opvang.
 • Jonge kinderen aan cultuur laten proeven in samenwerking met bibliotheken en andere culturele instellingen.
 • Voldoende ruimte om veilig en avontuurlijk buiten te kunnen spelen.
 • Op iedere school een conciërge.
 • Inzetten op (voor)lezen om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Het voortgezet onderwijs betekent een flinke stap voor veel jongeren. Toch verlangen we in deze fase dat er beslissende keuzes worden gemaakt. D66 wil deze groep jongeren (en hun ouders) ondersteunen met betrokken en vakbekwame docenten voor de groep. Betere voorlichting op scholen over seksueel gerelateerd geweld en pesten onder jongeren. Het stimuleren van open gesprekken en voorlichting over geaardheid. Ook willen wij dat scholen gratis menstruatie-materiaal gaan aanbieden. En jongeren met een migratieachtergrond gelijke kansen bieden door een snellere en betere ondersteuning. Ervoor zorgen dat jongeren niet thuis komen te zitten omdat de combinatie school en zorg niet gevonden kan worden.

Concreet betekent dit:

 • Op iedere school naast een conciërge ook meer tijd voor ondersteuning.
 • Goede voorlichting over gezond leven en de mogelijkheden tot sport.

MBO-studenten houden de maatschappij draaiende. Het zijn onze handen aan het bed, in talloze ondersteunende functies binnen het bedrijfsleven en de bouw. En niet te vergeten in de techniek en de verduurzaming. Het nijpende tekort aan vakmensen laat zich nu al gelden en daarom wil D66 dezelfde voordelen voor MBO-studenten op het gebied van sport, wonen en cultuur als studenten op het HBO en de universiteit. Samen met ondernemersverenigingen, instellingen en organisaties actief inzetten op goede stageplaatsen en afstudeerprojecten. Het overstappen tussen MBO, HBO en de universiteit makkelijker maken en studenten stimuleren om door te stromen en te stapelen. Goede docenten met expertise en contacten in het werkveld.

Concreet betekent dit:

 • Meer aandacht voor het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Een einde maken aan stagediscriminatie in elke vorm.
 • Gelijke kansen op studentenhuisvesting.
 • Gelijke aanspraak op studentenkortingen en voordelen.
 • Gelijke toegang tot sport en cultuur.
 • Gelijke stagevergoedingen voor MBO-, HBO- en WO-studenten.

Om Leeuwarden als studentenstad te promoten en de rest van de gemeente meer profijt te laten hebben van de kennis van studenten, willen wij afgestudeerden begeleiden naar werk en woning. We
willen het aanwezige talent graag voor Friesland behouden. Daarnaast willen wij, samen met de hogescholen en de RUG, de internationale studenten al bij aankomst woonruimte aanbieden. Als je in Leeuwarden komt studeren, dan wil je hier ook kunnen wonen.

HBO en WO-studenten

 • D66 wil gemeenschappelijke woonvormen, zoals woongroepen voor studenten. Dat versterkt de sociale binding en houdt wonen betaalbaar.
 • Wonen boven winkels mogelijk maken. Lege ruimtes boven winkels ombouwen tot een woning zodat er veel nieuwe woningen bijkomen waar studenten van profiteren.
 • ‘Verkamering’ is een manier om meer woonruimte te creëren. Het zorgt ook voor diversiteit en levendigheid.
  D66 vindt dat verkamering mogelijk moet zijn, zolang aan bepaalde eisen wordt voldaan.
 • Internationale studenten betrekken bij het sociale en culturele leven.
 • Het aantal internationale studenten wordt door de onderwijsinstellingen en de gemeente vastgesteld aan de hand van de beschikbare studentenkamers. De onderwijsinstellingen hebben ook de plicht om het internationaal promoten van een studie af te stemmen op voldoende beschikbare huisvesting.