Van der Valk hotel – dilemma’s & overwegingen

D66 Heerenveen omarmt de keuze van inwoners. In de raadsvergadering van 27 januari heeft de gemeenteraad zich met meerderheid van stemmen uitgesproken voor Model 1 van de voorstellen voor het Van der Valk hotel aan de Oranje Nassaulaan in Heerenveen. In dit artikel worden de dilemma’s en overwegingen zoals besproken binnen de fractie uiteengezet.

In het kort

  • D66 fractie heeft haar voorkeur uitgesproken voor model 1 van het Van der Valk hotel in Heerenveen.
  • De D66 fractie is blij met de betrokkenheid van de omwonenden en heeft de reacties van omwonenden meegewogen in het stembesluit.
  • Belangrijkste overweging was de voorkeur van een zeer ruimte meerderheid van inspraakreacties voor model 1.
  • D66 fractie heeft aandacht gevraagd voor bouwkundige- en omgevingszaken die omwonenden als belangrijk ervaren of zorgen over hebben.

Voor de D66 fractie was het besluit voor de locatie van het Van der Valk hotel een lastig dilemma. Gaan we voor een kleiner hotel op de plek die bestemd was voor sport? Of benutten we de kans om op een braakliggend terrein een hotel te realiseren. Hier is in het fractieoverleg van 2019 intensief over gediscussieerd met als resultaat een verdeelde stemming. Eén D66 stem voor en één D66 stem tegen de locatie aan de Oranje Nassaulaan. Uiteindelijk heeft de raad haar voorkeur uitgesproken voor de locatie aan de Oranje Nassaulaan en op basis van dit besluit is het plan verder ontwikkeld. In diezelfde raadsvergadering heeft de raad wel met nadruk extra inwonerparticipatie geeist.

De vervolgvraag die nu voorlag was de keuze voor een van de 2 modellen. Een hoger model gericht op de A32 en een lager model gericht op de Oranje Nassaulaan. De D66 fractie heeft bij het bepalen van de modelkeuze goed gekeken naar de reacties van de omwonenden. Die hebben zich in grote meerderheid uitgesproken voor model 1, de lage variant gericht de Oranje Nassaulaan. Daarmee was het voor D66 duidelijk dat dit model de voorkeur moet krijgen.

Reactie omwonenden

D66 heeft bij het raadsbesluit van 2019 waarbij voor de huidige locatie werd gekozen aangegeven dat bij de ontwikkeling van de plannen van het hotel de input van de omwonenden gevraagd en betrokken moet worden. D66 is blij om te zien dat de gemeente veel moeite heeft gedaan om input te vergaren en dat de omwonenden veel reacties hebben gegeven.

Terwijl de meerderheid van de reacties zich uitspraken voor model 1, zijn er ook reacties binnengekomen met zorgen en voorkeur voor geen hotel op de Oranje Nassau locatie. Ook deze reacties heeft D66 besproken en gewogen in de besluitvorming.

Zorgen van omwoners gaan over de verkeersveiligheid, balkons op de oost-zijde van het hotel, verlichte logo en groen voorziening. Al deze zaken zijn met de wethouder besproken, met als uitkomst:

  • Balkons: terwijl dit niet kan worden afgedwongen ligt het niet in de verwachting om balkons op de oost-zijde te realiseren.
  • Verlicht logo: Van der Valk heeft aangegeven dat het voor de hand ligt dat een groot verlicht logo aan de snelwegzijde wordt geplaatst, niet aan de zijde van de Oranje Nassaulaan. Dit kan worden verordend in het beeldkwaliteitsplan, die ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden. D66 zal zich bij de behandeling van dit beeldkwaliteitsplan inspannen voor de wens van omwoners om geen grote verlichte reclame uitingen aan de oost en zuidgevel toe te staan.
  • Verkeersveiligheid: Wat D66 betreft heeft de wethouder voldoende aangetoond dat het huidige plan veilig is voor al het verkeer. Hierbij zal de doorstroming van het verkeer op de Oranje Nassaulaan nauwelijks hinder ondervinden. D66 zou nog graag zien dat de fietser op deze locatie voorrang krijgt op de auto’s die naar het hotel afslaan. Dit wordt op dit moment nog ontraden omdat de fietsers in Heerenveen nog nergens voorrang hebben op rotondes. Wij blijven onderstrepen dat er andere oplossingen mogelijk zijn waarbij fietsers wel voorrang kunnen krijgen.
  • Groenvoorziening: Het college heeft in het plan aangegeven meer groen te willen voorzien in de omgeving van het hotel en dan met name in de richting van Oranjewoud. Dit initiatief wordt door D66 ondersteund.