Klimaat

Onze ambitie: Heerenveen is duurzaam en klimaatadaptief – in 2050 zijn wij energieneutraal.

Speerpunten

  • Klimaatdoelstellingen opnemen in het Coalitie Akkoord voor de periode 2022 – 2026, met tussentijdse evaluatie in 2024.
  • Actieve overheid bij het oppakken van de klimaatopgave.
  • Klimaatadaptatie maatregelen implementeren bij het ontwerp van wijken.
  • Energieadviseur en duurzaamheidsfonds faciliteren voor inwoners.
  • Ondernemers stimuleren de transitie door te maken.
  • Circular valley het begin van de circulaire economie.

Inleiding

De zorg voor de aarde gaat ons allen aan. Het groen, het water, het klimaat en hoe wij ons daartoe als mens verhouden. De gevolgen van klimaatverandering zijn niet te negeren. Denk maar eens aan heftige regenval of hitte. Of de verschraling van biodiversiteit en overlast door bijvoorbeeld de eikenprocessierups en de Japanse waternavel.

De klimaatopgave is veelomvattend en heeft impact op alle beleidsterreinen. En we hebben iedereen nodig om de aarde leefbaar te houden. D66 ziet daarbinnen een actieve overheid die het goede voorbeeld geeft en de inzet, energie en denkkracht van al haar inwoners en bedrijven weet te ontsluiten, faciliteren en stimuleren. Zo werken we gezamenlijk aan een gezonde en duurzame toekomst voor ons en alle generaties na ons.

Klaar voor de toekomst

Als we een leefbare en gezonde aarde door willen geven aan de generaties na ons, zullen wij daar geen roofbouw op moeten plegen. D66 streeft daarom natuurinclusieve landbouw na, zowel in het veenweide- als in het weidegebied. Dit betekent dat land- bouwbedrijven een transitie door moeten maken naar een duurzame, natuurinclusieve manier van landbouw. D66 wil dat de overheid/gemeente zich inzet om de lasten in deze transitie eerlijk te verdelen onder alle inwoners.

Bij de inrichting van de openbare ruimte en de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen willen wij vanaf 2022 vanaf de start van een project al rekening houden met klimaatadaptatie door veel groen en mogelijkheden voor wateropvang in te passen.

Daarbij wil D66 concrete klimaatdoelstelling opnemen in het Coalitie Akkoord voor de periode 2022 – 2026, met tussentijdse evaluatie in 2024.

Inwoners & de ‘mienskip’ stimuleren

Via het Eén voor één groener-platform en de opvolging van de LEEF experimenten willen we inwoners blijven inspireren. Ook willen we blijven faciliteren door de inzet van het duurzaamheidsfonds. Zo kan de gemeente informatie aanbieden over het verduurzamen van de eigen woning, het delen van ervaringen van anderen, en het bieden van subsidies voor regenwatervoorzieningen en vergroenen van eigen tuin.

D66 vindt het belangrijk dat het Eén voor één groener-platform bekender wordt onder alle inwoners van de gemeente Heerenveen en wil dat de gemeente zich hiervoor inzet. Hierbij willen we dat er specifiek aandacht wordt besteed aan de doelgroep die risico loopt op energiearmoede, zodat we ook deze inwoners kunnen helpen om hun energieverbruik te verlagen. Eventueel moeten er voor deze doelgroep extra stimuleringsmaatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld uit de opbrengst van een eigen windmolen/zonnepark). Daarnaast willen we het Energieloket graag uitbreiden met de mogelijkheid om een energie-adviseur in te zetten voor een persoonlijk advies op maat.

Initiatieven van onder op willen wij stimuleren, waarbij wij open staan voor de zogenaamde “Groningse windmolens”.

Het goede voorbeeld geven

Als gemeente geven wij het goede voorbeeld. Zo kopen wij alleen groene stroom in en duurzame biomassa en zetten we in op energiebesparing, zeker bij de eigen gemeentelijke gebouwen.

D66 wil dat de gemeente bij gemeentelijke investeringen, vergunningen en aanbestedingen haar inkoopkracht gebruikt om duurzamheidsdoelen te behalen. We zetten hierbij in op het actiever en gerichter gebruiken van bestaande instrumenten zoals de CO2 ladder, BREEAM en de Omgevingswijzer. Deze gebruiken we als inkoopvoorwaarden en als instrument om te monitoren, zodat we tijdig bij kunnen sturen.

Daarnaast vragen wij strategische partners zoals woningbouwcorporaties via prestatieafspraken de transitie mede te faciliteren.

D66 wil dat de gemeente actief betrokken blijft bij de publiek private samenwerking met energiecorporaties, waarbij de lokale energiecorporaties nadrukkelijk worden ondersteund en gefaciliteerd, zodat we de duurzame en langdurige energie en warmte voor alle inwoners kunnen borgen.

Ook ondernemers doen mee

We helpen ondernemers om klimaatneutraal te worden door duurzaam gedrag te stimuleren, bijv. door toepassing van tariefdifferentiatie of het opnemen van vergunningseisen.

Daarnaast willen we winkeliers stimuleren om zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Natuurlijk zijn wij open’, bijvoorbeeld door vanuit de gemeente bordjes met deze tekst beschikbaar te stellen aan winkeliers. Hiermee kunnen zij aangeven dat klanten welkom zijn, terwijl de deuren van de winkel gesloten blijven waardoor er geen warmte verloren gaat.

Heerenveen is circular valley! D66 Heerenveen omarmt dit project en zet zich in om dit de komende jaren te realiseren. We stimuleren inwoners om de jaarlijkse hoeveelheid afval per persoon te verlagen en willen via het circulair ambachtscentrum een verdere slag maken om afvalstromen zo veel mogelijk te recyclen en kringlopen te sluiten. Waar nodig wordt experimenteerruimte gerealiseerd. Mede daardoor ontwikkelen wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven, en de basis voor de transitie naar een circulaire economie.

Daarbij wil D66 via onze Gemeente aan Omrin vragen een onderzoek in te stellen naar een doelmatige en duurzame verwerking van de alsmaar groeiende berg asbestafval op het bedrijventerrein De Wierde.

Samen Vooruit