Wonen

Onze ambitie: Een geschikte woning voor iedereen.

Speerpunten

  • In samenwerking met inwoners realistische en lokaal passende bouw- plannen maken.
  • Bouwen; ook in de kleinere kernen.
  • Prioriteit blijft (ver)bouwen binnen de kom; bouwen buiten de kom zal ook nodig zijn.
  • In samenwerking met bewoners worden 2 pilot projecten opgezet voor experimentele woonvormen.

Inleiding

Wie geen dak boven haar of zijn hoofd heeft, kan niet vrij zijn.

Maar in deze tijd is het voor met name jongeren en senioren lastig om een woning te vinden in het dorp waar ze zijn opgegroeid en/of hun leven hebben opgebouwd. Hierdoor stagneert de doorstroming en daardoor is het voor veel mensen moeilijk om een passende woning te vinden.

Kortom, onze gemeente staat de komende jaren voor een grote en versnelde woningbouwopgave. Maar alleen bouwen is niet voldoende. Door op een andere, innovatieve manier naar de beschikbare ruimte te kijken, kunnen we bestaande bebouwing slimmer en efficiënter inzetten en meer mensen van een woning die past bij hun wensen voorzien.

Bouwen, bouwen, bouwen

D66 wil dat iedereen kan wonen in een passend huis. Daarbij moeten de bouwplannen aansluiten bij de schaal en het karakter van het dorp en de wensen van de (toekomstige) bewoners. Daarom worden de bewoners betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van deze bouwplannen. Zo kunnen er op de juiste locatie de juiste aantallen woningen worden gerealiseerd, waarbij in bestem- mingsplannen of de toekomstige omgevingsverordeningen naast een percen- tage sociale woningbouw ook een percentage middenhuur en -koop verankerd is. Voor de sociale woningbouw zullen prestatieafspraken met de corporaties moeten worden gemaakt, zowel op het gebied van aantallen als ook over ver- duurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Binnen én buiten de kom

D66 ondersteunt hierbij de huidige werkwijze waarbij eerst wordt gekeken naar mogelijkheden van (ver)bouw binnen de bebouwde kom, eventueel d.m.v. passende hoogbouw. Als dat niet meer kan of ongeschikt is, komt bouwen in het buitengebied in zicht. Zo behouden we een goede balans tussen het beschermen van ons mooie buitengebied enerzijds en het bouwen van noodzakelijke woningen anderzijds en krijgen dorpen de mogelijkheid om passend te groeien en vernieuwen.

Innovatie in de woningmarkt

D66 wil dat de gemeente openstaat voor innovatieve, slimme woonoplossingen en deze initiatieven waar mogelijk ondersteunt d.m.v. vergunningen, wijzigingen bestemmingsplannen etc.

Dit kan gaan om de herbestemming van bestaande bebouwing net zoals bij- voorbeeld het WoonSpods-project in het centrum van Heerenveen, het opzetten van tiny-house-communities, maar ook aan collectief particulier opdrachtgeverschap of het ombouwen van bestaande boerderijen tot een woongemeenschap met (zorg)appartementen, etc. Hierbij willen wij met name initiatieven die uit de lokale gemeenschap (‘mienskip’) zelf komen stimuleren. Deze zijn immers ontstaan vanuit een behoefte van onze inwoners, en kunnen vaak al rekenen op een breder draagvlak. Concreet wil D66 daarom voor de komende raadsperiode inzetten op het in samenwerking met bewoners opzetten van minimaal 2 pilot projecten voor een dergelijke experimentele woonvorm.

Nu en in de toekomst

Voor alle bouw- en verbouwplannen staat voor D66 toekomstbestendigheid voorop. Dit betekent niet alleen dat er duurzaam gebouwd moet worden, maar ook een goede mix van woningen voor jong en oud, voor welgesteld en minder vermogend. Hierbij moet rekening worden gehouden met toekomstige demo- grafische ontwikkelingen. Zodat iedereen kan wonen in een huis dat past bij zijn/ haar persoonlijk situatie, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Samen Vooruit