Digitale veiligheid

Onze ambitie: Iedereen moet kunnen profiteren van digitalisering, zonder daarbij slachtoffer te worden van digitale criminaliteit of algoritmes.

Speerpunten

  • Digitalisering is een kans, mits veilig en met de benodigde waarborgen toegepast.
  • Algoritmes kunnen behulpzaam zijn, maar hebben in onze gemeente nooit het laatste woord.
  • De gemeente ontwikkelt een digitaliseringsvisie waarin de spelregels omtrent digitalisering en datagebruik worden vastgelegd.
  • Bij digitalisering heeft de gemeente oog voor de mensen die daar min- der goed in mee kunnen komen. Digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil.
  • Er komt een gerichte aanpak voor het weerbaar maken van specifieke doelgroepen tegen specifieke vormen van cybercriminaliteit.

Inleiding

Opgroeien in veiligheid betekent ook dat je je digitaal veilig moet voelen. Zo vindt D66 dat iedereen moet kunnen profiteren van het internet, zonder daarbij slachtoffer te worden van digitale criminaliteit. Ook willen we dat zorgvuldig wordt omgegaan met onze gegevens, bijvoorbeeld door de gemeente. Tegelijkertijd ziet D66 de digitalisering als een kans. Digitalisering kan door de gemeente worden benut voor informatievoorziening om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de transparantie en betrouwbaarheid.

Algoritmes

We kunnen hierbij niet achter de feiten aanlopen, terwijl de digitalisering zich verder ontwikkelt. Om de efficiency van de taken te verhogen maakt ook de gemeente steeds vaker gebruik van data analyse. Het is van groot belang dat dit op een zorgvuldige wijze gebeurt. Bij gebruik van data analyse zal er altijd een menselijk vangnet moeten worden ingebouwd. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat de gebruikte algoritmes die voor gemeente taken gebruikt worden open en transparant zijn. Hier hoort bij dat we niet willen dat de gemeente ons onnodig in de gaten houdt, bijvoorbeeld via social media of camera’s.

Voor het inzetten van cameratoezicht geldt dat er een zorgvuldige balans nodig is tussen het recht op privacy, de openbare veiligheid en de gemeentelijke kosten voor het bewaren van deze veiligheid. Zeker wanneer databases met persoonsgegevens worden gekoppeld aan de verzamelde camerabeelden, is een democratisch en transparant kader nodig voor het inzetten van deze digitale technologie.

Vanwege het ontbreken van deze kaders en/of regelgeving passen we camera’s met gezichtsherkenningstechnologie niet toe in onze gemeente.

In brede zin wil D66 dat de gemeente een digitaliseringsvisie ontwikkelt waarin duidelijk is aangegeven hoe we waarborgen dat op een verantwoorde wijze met gegevens wordt omgegaan, via systemen en door medewerkers bij de gemeente zelf.

Richting & tempo

Hoewel D66 de digitalisering ziet als een kans om de dienstverlening te verbeteren en het contact met de inwoners te versterken, dient de gemeente zich te realiseren dat de digitale vaardigheid van inwoners sterk verschilt. Daarbij dient te gemeente rekening te houden met mensen die minder goed mee kunnen komen door het tempo van digitalisering aan te passen of door ondersteuning of alternatieven te bieden. Digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil.

Cybercriminaliteit

Helaas zien we door een toename in het internetgebruik ook een toename in cybercriminaliteit en digitale fraude. Het is daarom nodig dat inwoners en medewerkers van de gemeente zich bewust zijn van de gevaren en digitaal weerbaarder worden.

D66 wil dat er een gerichte aanpak komt voor het weerbaar maken van specifieke doelgroepen tegen specifieke vormen van cybercriminaliteit, zoals sexting bij jongeren of phishing bij ouderen. Bij deze aanpak ondersteunt D66 de samenwerking van de gemeente met organisaties en onderwijs.

Samen Vooruit