Leefomgeving

Onze ambitie: Een prettige en duurzame leefomgeving voor iedereen.

Speerpunten

  • Inwoners echte inspraak op ruimtelijke plannen geven.
  • Nieuwbouwplannen zijn klimaatadaptief.
  • Nieuwe woningen en panden zijn energieneutraal.
  • Meer groen in woonomgeving o.a. door het faciliteren van uit de Mienskip afkomstige initiatieven zoals bijvoorbeeld het planten van bomen op daarvoor geschikte locaties.
  • Bij wijkontwikkeling wordt rekening gehouden met ‘mienskipsgevoel’.
  • Bedrijventerreinen worden geclusterd in Heerenveen, Akkrum en Jubbega.
  • Eerst huidige bedrijventerreinen aanpassen aan nieuwe bestemming, dan pas nieuwe bedrijventerreinen aanleggen.

Inleiding

De afgelopen maanden is er binnen de Gemeente Heerenveen gewerkt aan de Omgevingsvisie: een samenhangende visie op alle aspecten in de fysieke leefomgeving. Voor D66 komen in deze visie twee prioriteiten bij elkaar: het versnellen van woningbouw en een hogere kwaliteit van de omgeving om elke wijk en dorp zo leefbaar mogelijk te maken. Daarbij hanteert D66 als uitgangspunt het behoud en de versterking van onze Natuur- en Landschapsfuncties waarbij o.a. valt te denken aan verbeteringen van de weidevogelstand.

Daarbij vinden wij het betrekken van de inwoners van groot belang voor het draagvlak. Belanghebbenden moeten al in een vroeg stadium duidelijk worden geïnformeerd en regelmatig worden geconsulteerd.

Toekomstbestendig bouwen

Concreet wil D66 voor nieuwbouwplannen dat er eisen worden gesteld aan de mate waarin de plannen klimaatadaptief zijn. Dat kan door bijvoorbeeld kaders mee te geven ten aanzien van het water- en hitteneutraal maken van de plannen. Hierdoor worden ontwikkelaars en belanghebbenden gemotiveerd om met oplossingen te komen voor de afvoer van grote hoeveelheden regenwater of het tegengaan van extreme hitte. Te denken valt aan groene daken, groene gevels, niet bestrate openbare parkeergelegenheden en groenvoorziening met voldoende bomen.

Als het aan D66 ligt worden nieuwe woningen en bedrijfspanden in onze gemeente uitsluitend nog energieneutraal gebouwd. Ook krijgt de initiatiefnemer een verplichting om de constructie gereed te maken voor het plaatsen van zon- nepanelen. Daarbij kijkt D66 voor het plaatsen van zonnepanelen in principe eerst naar daken, niet naar groene ruimtes.

Mienskip

Daarbij wil D66 dat de gemeente bij nieuwe wijkontwikkeling rekening houdt met de menselijke maat; het ‘mienskipsgevoel’. Te denken valt aan het toevoegen van plekken en faciliteiten waar mensen elkaar kunnen treffen zoals een ‘dorps’plein, markt en speeltuinen.

Dit geldt ook voor de Heerenveense wijk Skoatterwâld. Bij de ontwikkeling van deze wijk is een supermarkt in het hart van de wijk altijd onderdeel van de plannen geweest. Dit is dan ook waar de bewoners van deze wijk op moeten kunnen rekenen. D66 is voor het voorzien in de behoefte van de bewoners om dichtbij in levensmiddelen te voorzien en een plek om andere bewoners te ontmoeten. Dit kan ook door levensmiddelenwinkel(s) eventueel in combinatie met een markt in het hart van deze wijk te realiseren. Dit draagt bij aan het ‘mienskipsgevoel’ van de wijk.

Bedrijventerreinen

Heerenveen heeft een goede ligging, voor ondernemers een reden om zich hier te vestigen. Tegelijkertijd zijn wij als Heerenveners trots op ons landschap en willen daar allen van blijven genieten. Voordat we landschap opofferen voor bedrijventerreinen zien wij liever dat huidige terreinen worden aangepast voor nieuwe bestemming of beter worden benut alvorens nieuwe gebieden aan te merken als bedrijventerreinen.

Daarbij worden bedrijventerreinen geclusterd in Heerenveen, Akkrum en Jubbega.

Samen Vooruit