Ruimte voor iedereen

Onze ambitie: Iedereen in onze gemeente voelt de vrijheid en veiligheid om zichzelf te zijn.

Speerpunten

  • Werk maken van bewustwording van eigen (voor)oordelen van alle inwoners.
  • Samen met organisaties en bedrijfsleven werken aan inclusiviteitspact.
  • Gemeente versterkt de inclusiviteitsymbolen en geeft deze een continue karakter.
  • De gemeente biedt een veilige plek aan alle slachtoffers van huiselijk geweld.

Inleiding

Alleen als je vrij en veilig bent kun je jezelf zijn. Er is op dat gebied nog een we- reld te winnen. Een gemeente waar iedereen zich welkom, vrij en veilig voelt is een gemeente die geen ruimte biedt aan racisme, discriminatie en andere vor- men van uitsluiting.

In Heerenveen moeten alle inwoners zich gehoord voelen, zich welkom voelen om mee te doen en moet iedereen zich thuis voelen; een inclusieve gemeente.

Bewustwording

Een inclusieve gemeente betekent niet alleen echte acceptatie en veiligheid van LHBTI+ personen, maar ook gelijke kansen voor vrouwen en mannen, mensen van verschillende culturen en/of etniciteit en mensen met een beperking.

Echte acceptatie van de andere ander vraagt om bewustwording. Bewustwor- ding dat racisme, discriminatie, een gebrek aan inclusiviteit en andere vormen van uitsluiting iedereen raken. Echte acceptatie van de andere ander vraagt om een open en nieuwsgierige houding ten opzichte van de ander en bewustwor- ding over de eigen (on)bewuste oordelen.

Continue symboolfunctie

De gemeente Heerenveen geeft af en toe uiting aan haar voornemen een inclu- sieve gemeente te willen zijn. Als het aan D66 ligt wordt deze belangrijke symboolfunctie meer continue en verder versterkt.

Gezamenlijke aanpak

Voor een inclusieve gemeente zijn echter ook initiatieven vanuit de samenleving nodig. D66 hecht daarom aan samenwerking met organisaties en het bedrijfsleven.

D66 is voor het samen met organisaties en het bedrijfsleven opstellen van een inclusieviteitspact, zodat de komende jaren gezamenlijk kan worden gewerkt aan een actieve aanpak van discriminatie.

Huiselijk geweld

D66 vindt het belangrijk dat er voor slachtoffers van huiselijk geweld altijd een uitweg bestaat. Daarom willen wij voldoende opvangplekken, voor zowel man- nen als vrouwen. Als hiervoor samengewerkt moet worden met andere gemeenten, ondersteunt D66 dit.

Samen Vooruit