Openbare orde

Onze ambitie: Zonder veiligheid geen open en vrije samenleving.

Speerpunten

  • Veiligheidsmaatregelen die de vrijheid van mensen beperken zijn altijd doelmatig, proportioneel en bij voorkeur tijdelijk.
  • Drugsoverlast in Heerenveen centrum wordt aangepakt in combinatie met voorlichting aan kinderen en jongeren.
  • Politie en gemeente zijn benaderbaar voor inwoners. Wijkagenten en BOA’s zijn de ogen en oren van wijk en dorp.
  • Het op straat of in de natuur dumpen van afval wordt hard aangepakt.
  • Inwoners kunnen problemen die ze buiten tegenkomen bij de gemeente melden met de BuitenBeter app. De gemeente reageert snel bij dergelij- ke overlast.

Inleiding

Veiligheid is een fundament van de open en vrije samenleving. Tegelijkertijd is er een spanningsveld tussen veiligheid en vrijheid. Daarom is D66 terughoudend in het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Voor D66 ligt de grens van jouw vrijheid daar waar de vrijheid van een ander begint.

Drugsoverlast

Zo wordt er door de omwoners van het centrumgebied van Heerenveen overlast ervaren van drugsgebruikende jongeren. D66 zet daarom in op actief beleid om de drugsproblematiek in centrum Heerenveen te verminderen. Het oprollen van criminele (GHB) netwerken moet prioriteit krijgen, net als het actief bestrijden van de overlast. Tegelijkertijd moet er in samenwerking met scholen worden ingezet op preventie onder kinderen en jongeren.

Wijkagenten en BOA’s

Niet alleen de centrumbewoners, maar iedere inwoner van onze gemeente moet zich veilig kunnen voelen. Ongeacht achtergrond, levensbeschouwelijke overtuiging seksuele voorkeur of leeftijd. D66 wil hierbij dat onze overheid naast mensen staat. Laagdrempelig contact tussen de inwoners, de politie en de gemeente staat centraal. D66 ziet benaderbare wijkagenten en bijzondere opsporingsamb- tenaren (BOA’s) als de ogen en oren van dorp en wijk.

Schoon en netjes

Een schone en nette openbare ruimte is belangrijk voor het veiligheidsgevoel van inwoners. Om deze overlast in de omgeving te beperken, is in onze gemeente recentelijk samen met verenigingen en scholen een opruimproject gestart. D66 ondersteunt dit soort projecten en bouwt dit graag uit.

Daarnaast wil D66 dat de gemeente bij overlast snel reageert. Inwoners kunnen daarbij problemen die ze buiten tegenkomen met de BuitenBeter app eenvoudig en snel met hun smartphone aan de gemeente doorgeven. Daarnaast wordt het op straat of in de natuur gooien van afval hard aangepakt.

Op deze manier blijft Heerenveen ’n Gouden plak om te wonen, werken en recreëren.

Samen Vooruit