Onderwijs & zorg voor jeugd

Onze ambitie: Voor ieder kind goed en veelzijdig onderwijs als fundament om talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Speerpunten

  • Voor iedereen een rijke schooldag.
  • Toegankelijkheid van voor- en vroegschoolse opvang wordt verruimd.
  • Ieder kind toegang tot sport & spel als essentieel onderdeel van de ontwikkeling.
  • In samenwerking met organisaties en onderwijs breed onderwijs faciliteren.
  • Verschillende scholen binnen een kern gaan intensiever samenwerken, zodat kinderen elkaar ontmoeten.
  • De beslissing voor een jeugdzorgindicatie voor individuele ondersteuning van kinderen bij het doorlopen van het onderwijs komt dichterbij of in de scholen te liggen.
  • Bestaande overlegstructuren tussen overheid, onderwijs en lokale werkgevers intensiveren, zodat de kwetsbare groep van 18 tot 23 jaar in beeld van jeugdzorg blijft.
  • Voor het bestrijden van laaggeletterdheid wordt de expertise en de activiteiten die de bibliotheek-organisatie heeft opgebouwd, via wijkcentra en dorps- en buurtwerk dichterbij de doelgroep gebracht.

Inleiding

Een schooldag gaat verder dan alleen leren lezen en schrijven. Op jonge leeftijd zien we al verschillen ontstaan tussen groepen kinderen. Gezondheidsrisico’s ontstaan door een ongezonde levensstijl of juist het gebrek aan ontbijt of lunch. Daarnaast zien we ook dat toegang tot sport en cultuur niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is. Deze gezondheidsrisico’s en gemiste kansen voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten vinden wij onacceptabel. D66 wil dat elk kind dezelfde kansen krijgt.

Rijke schooldag

D66 vindt het belangrijk dat het gezin waarin je opgroeit geen belemmerende invloed heeft op de kansen die je in het leven krijgt. Daarom zet D66 in op het verrijken van de schooldag van iedereen, in alle fases van het opgroeien van jonge mensen.

Opvang

De toegankelijkheid van voor- en vroegschoolse opvang moet worden verruimd. Daarbij stimuleert D66 het beleid ten aanzien van Integrale Kind Centra (IKC). Het werken in integrale kindcentra bevordert samenwerking tussen scholen en organisaties voor kinderopvang. Bovendien kan de signalering van extra ondersteuningsbehoefte worden verscherpt.

Sport & Spel

Opgroeien is meer dan alleen het verwerven van kennis en vaardigheden tijdens lessen. De ervaringen die jonge mensen opdoen tijdens sport en spel zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kansen in de rest van hun leven. Daarom is het van belang dat elk kind toegang heeft tot deze activiteiten. D66 wil dat de schooldagen van kinderen in Heerenveen worden verrijkt met activiteiten uit sport en cultuur. Te denken valt aan meer muziek-, cultuur- en sporteducatie.

Samenwerken aan breed onderWIJS

Iedereen mee laten doen, en niemand laten vallen, is niet een opdracht voor de overheid alleen. Al vanaf jonge leeftijd vraagt het van iedereen een inspanning. Om dat succesvol te laten zijn, is het van belang dat het lesaanbod in scholen kinderen uitdaagt om iedereen mee te laten doen, niemand te laten vallen. Daarom wil D66 dat de gemeente actief stimuleert dat elk kind les krijgt over culturele en seksuele diversiteit, tolerantie, seksuele weerbaarheid, tegen discriminatie en racisme. Dat kan door subsidies te geven en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en onderwijs te faciliteren.

Nog meer samenwerken en ontmoeten

Samen leven en samen opgroeien betekent volgens D66 dat mensen elkaar ontmoeten. Om dat meer te stimuleren kiest D66 ervoor alle (onderwijs)activiteiten die zij financieel of anderszins ondersteunt, alleen nog mogelijk te maken op voorwaarde dat scholen (openbaar en bijzonder) in de uitvoering samenwerken. Op deze manier ontmoeten kinderen van verschillende scholen elkaar.

Jeugdzorg & Onderwijs

Een succesvolle schoolloopbaan is voor kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien een gelegenheid om hun situatie te ontgroeien. Volgens D66 komt het te vaak voor dat onderwijs en jeugdzorg onvoldoende samenwerken. D66 vindt dat de beslissing voor een jeugdzorgindicatie voor individuele ondersteuning van kinderen bij het doorlopen van het onderwijs dichterbij of in de scholen moet komen te liggen.

Jongerenzorg

Het moment dat iemand 18 jaar wordt, zie je van verre aankomen. Ook als iemand gebruikmaakt van jeugdzorg. Toch heeft D66 zorg over de kwetsbare groep jonge mensen die de leerplichtige leeftijd net zijn ontgroeid. Door de bestaande overlegstructuren tussen overheid, onderwijs en ondernemers (lokale werkgevers) te intensiveren, kunnen we ervoor zorgen dat deze kwetsbare groep van 18 tot 23 jaar in beeld blijft.

Taalvaardig

Onderwijs en leren blijft niet beperkt tot de jeugd alleen. Ook volwassenen zijn gebaat bij kansen op het gebied van opleiding en onderwijs. D66 vindt dat de gemeente Heerenveen zich moet inzetten in de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarvoor is het nodig dat de expertise en de activiteiten die de bibliotheek-organisatie op dit moment heeft opgebouwd, via wijkcentra en dorps- en buurtwerk dichterbij deze doelgroep wordt gebracht.

Samen Vooruit