Democratie van meedoen

Onze ambitie: De gemeente faciliteert burgerschap en laat inwoners meedenken, meedoen en meebeslissen.

Speerpunten

  • Experimenteren met nieuwe vormen van inspraak.
  • Jongeren betrekken bij gemeentepolitiek.

Inleiding

D66 wil een gemeente die niet bang is voor kritische burgers of journalisten, maar hen met een open houding ontvangt. Omdat zij inziet dat een kritische houding juist kan ontstaan wanneer men betrokken is bij de gemeente. Ook vinden wij het van belang dat de gemeente laat zien oog te hebben voor de rechten van haar inwoners. Per slot van rekening is Heerenveen van ons allemaal. Daarom willen we dat beleid niet alleen gemaakt wordt voor, maar samen met de inwoners.

Samen werken aan de gemeente

De afgelopen jaren is een mooi begin gemaakt met het betrekken van inwoners bij het beleid van de gemeente. Bij grote thema’s als centrumontwikkeling en energietransitie kunnen inwoners meepraten. Toch komt het nog te vaak voor dat inwoners hun stem en perspectief onvoldoende herkennen in de keuzes die gemaakt worden. Initiatiefnemers en het gemeentebestuur zijn nog te vaak ge- richt op alleen het realiseren van voorgenomen besluiten en ontwikkeling, waardoor andere perspectieven, belangen en inzichten onvoldoende worden gewogen. Bij de macht van de meerderheid, hoort de verantwoordelijkheid rekening te houden met minderheden. D66 wil werken met vormen van inspraak die erop gericht zijn de wijsheid van de minderheid te betrekken bij het besluitvormings- proces. Op die manier krijgt democratische besluitvorming betekenisvolle inhoud, en wordt het meer dan een rekenkundige oefening van de helft plus één.

Het initiatief van inwoners, organisaties en bedrijven wordt in Heerenveen gestimuleerd. Toch komt het te vaak voor dat het gemeentebestuur onvoldoende duidelijk is over de kaders waarbinnen initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Daardoor ligt teleurstelling en desillusie op de loer. D66 wil dat er bij participatie- trajecten vooraf duidelijkheid is over financiële, ruimtelijke, en juridische kaders waarbinnen initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Ook op dit gebied is transparantie de sleutel voor vertrouwen.

Meedoen van jongs af aan

In 2021 is het door D66 ingediende initiatiefvoorsel ‘Een nieuwe generatie aan zet‘ aangenomen in de gemeenteraad. Een mooie eerste stap op weg naar meer betrokkenheid van jongeren bij de gemeentepolitiek. Echter, nu is het tijd voor de volgende stap. In de komende periode zal het voorstel daadwerkelijk moeten worden omgezet in acties die de jongeren betrekken bij de politiek. Daarbij zullen we leren wat werkt en niet werkt. Na een jaar kunnen we dit initiatief evalueren en bestendigen door er structurele middelen aan toe te kennen.

Daarnaast willen we het Kindervragenuur introduceren, zodat kinderen van jongs af aan al mee kunnen beslissen over wat er in hun eigen buurt of school gebeurt. Want in Heerenveen willen we dat de stem van kinderen niet alleen wordt gehoord, maar dat er ook echt gehoor aan wordt gegeven.

Samen Vooruit