Verduurzaming woontoren en KNO-bedrijventerein

Overzicht van bouwplannen in de gemeente Heerenveen Beeld: 1: WoonFriesland, 2: WoonFriesland, 3: Gemeente Heerenveen, 4: Aengwirden

Afgelopen raadsvergadering heeft D66 Heerenveen een aantal voorstellen gedaan om onze gemeente te verduurzamen. Jildou heeft samen met de ChristenUnie twee moties ingediend om de woontoren aan het Burgemeester Kuperusplein duurzamer te maken. Daarnaast heeft Albert aan aantal amendementen (mede)ingediend om van KNO een duurzaam bedrijventerrein te maken.

Motie 1: algemene verduurzaming, woontoren Burgemeester Kuperusplein

De ambitie van de gemeente is dat het centrum een showcase wordt voor klimaatadaptatief bouwen met oog voor biodiversiteit in een stedelijke omgeving. Een mooie ambitie, waar D66 zich helemaal in kan vinden. En wat ons betreft, geldt die ambitie ook voor dit gebouw. Een blikvanger in de skyline van Heerenveen. Daarom hebben wij hier samen met de ChristenUnie een motie over ingediend.
 
Omdat de ontwikkeling al te vergevorderd is, is het helaas niet mogelijk om het hele gebouw nog te vergroenen. Hoe mooi zou het zijn als het binnenplein nog zo veel mogelijk vergroend kan worden, als aangename plek voor bewoners en om hittestress te voorkomen. Daarbij denken we niet aan het vervangen van parkeerplaatsen door bomen, maar eerder aan het gebruik van waterdoorlatende tegels, het plaatsen van bomen of struiken waar mogelijk en het ophangen van bijvoorbeeld vleermuiskasten aan de gevel.

Daarom hebben we het verzoek aan het college gedaan om een dringende oproep aan WoonFriesland te doen om dit binnenplein te vergroenen. Niet per se omdat we denken dat WoonFriesland hier niet mee aan de slag gaat, zie ook het Tellepark als voorbeeld van een mooi, groen plein. Maar omdat het belangrijk is dat de gemeente zich hierover uitspreekt. De gemeenteraad heeft voor deze motie gestemd.

Motie 2: duurzaam welkomspakket, woontoren Burgemeester Kuperusplein

Omdat er in de plannen voor de woontoren geen extra criteria naast het bouwbesluit zijn gesteld m.b.t. vergroenen of verduurzamen.
En dit een beeldbepalend gebouw is in een showcase voor klimaatadaptief en met oog voor biodiversiteit bouwen. 
Lijkt het ons een mooi gebaar als de gemeente een groen welkomstpakket beschikbaar stelt voor alle eerste bewoners van dit woongebouw. De benodigde middelen zijn naar onze inschatting niet hoog en kunnen wellicht uit het 1-voor-1-groener-programma gehaald worden. De symbolische waarde daarentegen is groot. De gemeenteraad heeft ook voor deze motie gestemd.

Amendementen KNO-bedrijventerein

Het KNO-bedrijventerein is een nog te bouwen locatie voor bedrijvigheid in de gemeente Heerenveen. D66 haar droom zou zijn dat KNO een duurzaam aangelegd bedrijvig terrein voor bedrijven die duurzaam zijn en duurzaam doen wordt. Bijvoorbeeld een bedrijf dat circulaire en natuurlijke isolatiematerialen ontwikkelt, certificeert en produceert. Helemaal fantastisch als die grondstoffen dan ook nog worden geteeld in het achterland van KNO, het veenweidegebied.
  
En er zitten een aantal droomaspecten in de voorliggende plannen. D66 is blij met het zonnepark in plas-dras en vooral dat 50% van dit park lokaal eigendom wordt. Ook het ruimte maken voor natuurinclusieve landbouw juichen wij toe.
 
Met de ingediende en ondersteunde moties en amendementen beoogt D66 iets meer duurzaamheid, welzijn en meer draagvlak in de plannen. Daarom hebben wij moties en amendementen over de volgende onderwerpen (mede)ingediend of ondersteund:
– Compensatie voor de weidevogels; 
– Lichte inperking van hoogteaccent;
– Mogelijkheid voor juridische borging van duurzaamheidseisen in acquisitieplan;
– Aanscherping van emissie-eisen;
– Samenspraak in en met de buurt van KNO. 
Deze aanpassingen en toevoegingen aan de plannen zijn voor D66 belangrijk om in te kunnen stemmen met de voorliggende plannen. Alle bovenstaande aanpassingen en toevoegingen zijn aangenomen door de gemeenteraad.

Daarnaast heeft Albert een amendement ingediend over de aanpassing van de milieucategorie. Dit amendement had als doel het verminderen van de overlast in termen van geur en geluid vanuit de bedrijven richting omwonenden. Dit amendement is niet aangenomen, maar in plaats daarvan worden er geur en geluidsemissienormen in het uitgifteplan opgenomen. Dit worden daarmee ook bindende normen voor te vestigen bedrijven. Ondanks dat het laatste amendement niet is aangenomen denken we dat onze KNO droom een grote stap dichter bij de realiteit is gekomen.