Bestuur

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Bij de besluiten die genomen worden, ligt de focus op de kerntaken van de provincie. Over de komende decennia zullen de gemeenten groter worden waardoor provincies niet meer nodig zijn.

“Voor de provincie geldt, net als voor gemeenten, dat we veel aandacht moeten besteden aan de participatie van inwoners.”

Lisanne van Damme

Dienstbaar bestuur

De transitie naar een duurzame maatschappij is noodzakelijk en zeker niet gratis. We zijn een voorstander van ‘de vervuiler betaalt’, een systeem waarbij de grootste vervuilers de hoogste kosten dragen. Het is belangrijk dat inwoners de kans krijgen te verduurzamen, ook wanneer zij deze kosten niet zelf kunnen dragen, om zo te verzekeren dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. We willen verduurzaming voor iedereen toegankelijk maken.

Zuid-Hollanders bepalen wie de provincie bestuurt en het bestuur werkt dus in naam van de Zuid-Hollanders. Maar soms voelt dat niet zo. Inwoners moeten weer het gevoel krijgen dat bestuur ten dienste van hen staat. Zuid-Hollanders met vragen en zorgen moeten duidelijk de weg kunnen vinden binnen de provincie. Het laagdrempelig kunnen agenderen van problemen in de Provinciale Staten is daar onderdeel van.

Participatie, diversiteit en inclusie

Participatie is een van de noodzakelijke voorwaarden om goede besluiten te kunnen maken. Het betrekken van alle relevante partijen moet een vast en integraal onderdeel zijn van de bestuursstijl van de provincie. Dat geldt voor alle participanten binnen inclusie. Inwoners met een beperking, de LHBTIQ+ community, jongeren, ouderen, verschillende culturele achtergronden, laaggeletterden en mensen met een lage koopkracht. Zij hebben het recht om mee te praten over onderwerpen die in hun leven aangaan. De acties rond vraagstukken zoals de klimaatcrisis, de energietransitie en het tekort aan woningen gaat in grote belangrijke mate over hún toekomst. Een structurele relatie tussen jongeren en de Provinciale Staten op basis van wederzijds begrip en respect is hierbij van belang. Ook moet iedereen zich thuis voelen in onze provincie.

Samenwerken met medeoverheden

Gemeenten moeten onafhankelijk van medeoverheden hun kerntaken kunnen uitvoeren, zodat de omvang van de gemeente niet uitmaakt voor de financiële en bestuurlijke slagkracht. De provincie heeft als taak om dat te faciliteren. Gemeentelijke regelingen kunnen daarbij helpen als de besluiten democratisch verantwoord genomen worden. De provincie vertrouwt op de expertise van gemeenten, ook op het domein van de financiën waar de provincie toezichthouder is. Daartoe is het nodig dat provincie en gemeenten elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen. Als gemeenten niet (meer) onafhankelijk van medeoverheden hun kerntaken kunnen uitvoeren, is een interventie noodzakelijk.

Bij provincie-overstijgende zaken (zoals in gemeenten aan de buitengrenzen van de provincie vaak geldt) wordt de samenwerking met andere provincies gezocht. Ook gebruiken we de contacten met de Eerste en Tweede Kamerfracties als provinciale problemen om een landelijke oplossing vragen.

Financiën

D66 wil dat voor iedereen in de provincie te begrijpen is hoe Zuid-Holland met haar geld omgaat. Geld moet worden uitgegeven waar dat nodig is en verantwoord kan om een fijne en duurzame provincie dichterbij te brengen. Daarbij willen we zoveel mogelijk structureel begroten zodat voor de lange termijn duidelijk is waar geld beschikbaar komt. Omdat de motorrijtuigenbelasting verdwijnt, is een andere inkomstenbron voor provincies nodig. De kaders daarvan moeten transparant en begrijpelijk zijn zodat goed is uit te leggen waarom het geld wordt verdeeld zoals het gebeurt. Ook mag een nieuw systeem geen ongewenste prikkels bevatten (zoals de motorrijtuigenbelasting een prikkel had richting fossiele brandstoffen).

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.