Democratie en bestuur

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. - Beeld: Jeroen Mooijman

“Voor de provincie geldt, net als voor gemeenten, dat we veel aandacht moeten besteden aan de participatie van inwoners.”

Ria Oosterop

Condities omgevingsbeleid

Omgevingsbeleid is complex. Het is belangrijk dat Provinciale Staten inzicht hebben in de ruimtelijke conflictpunten en milieueffecten die kunnen optreden bij maatregelen ten gevolge van de klimaatverandering, de grote woningbouwopgave, de energietransitie en het beschermen van het landschap. Landschapsarchitecten kunnen dit bijvoorbeeld met ‘ontwerpend onderzoek’ in beeld brengen. Verder kunnen externe specialisten hun ervaringen delen. De Provinciale Adviescommissie Leefbaarheid (PAL) kan helpen de dilemma’s duidelijk te maken.

Vernieuwde omgevingsvisie

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland. We willen graag dat onze provincie over 30 jaar nog steeds prettig veilig en gezond is om in te wonen, te werken en te recreëren. Daarom is het belangrijk dat we nu al nadenken over de keuzes die daarvoor nodig zijn. De vragen zijn groot en vaak met elkaar verweven. Denk aan het bouwen van 240.000 nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Dit vraagt meer ruimte dan zomaar beschikbaar is in onze provincie en we kunnen niet al onze doelen op dezelfde plek realiseren. Daarom is het belangrijk dat we integrale afwegingen maken, keuzes maken en prioriteiten stellen.

De provinciale omgevingsvisie moet inspireren en de gemaakte keuzes duidelijk, begrijpelijk en overzichtelijk maken. Zodat het voor al onze inwoners en belanghebbenden duidelijk is hoe we onze leefomgeving de komende jaren gezonder, fijner, veiliger en groener maken.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Om stikstof te reduceren is een gebiedsgerichte aanpak én tempo nodig. Bij een gebiedsgerichte aanpak moeten alle relevante partijen worden betrokken: boeren, ondernemers, natuurorganisaties, inwoners, overheden. Vaak kunnen belangentegenstellingen de aanpak vertragen en dat kunnen we ons niet permitteren. Het provinciebestuur moet daarom wat D66 betreft niet te veel wachten tot de betrokken partijen er zelf uitkomen, maar zelf richtinggevende keuzes maken. We hebben immers geen tijd te verliezen.

Bestuurscultuur

De provincie Zuid-Holland staat wat D66 betreft midden in de samenleving. Dit betekent dat we weten wat er speelt en, indien nodig, een helpende hand bieden. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de provincie intensief contact met de gemeenten in Zuid-Holland. Uit die contacten kan blijken in welke vorm en mate gemeenten ondersteuning nodig hebben.

Voor de provincie geldt, net als voor gemeenten, dat we veel aandacht moeten besteden aan de participatie van inwoners. Niet alleen als dat formeel is vereist, maar als ‘tweede natuur’. Wij willen dat Zuid-Holland bij alle plannen en voorstellen een participatieparagraaf opneemt.

D66 is voorstander van het instellen van een Jongerenraad. Op die manier worden jongeren die anders (nog) niet met politiek te maken krijgen, gestimuleerd zich er wel mee bezig te houden.

Ook vinden we het belangrijk dat de provincie helder en begrijpelijk communiceert. Stukken moeten goed leesbaar zijn, bijvoorbeeld door een samenvatting of leeswijzer toe te voegen. D66 diende hiervoor eind 2020 een motie in, die de Provinciale Staten unaniem hebben aangenomen. Als fractie houden we de uitwerking van deze motie goed in de gaten.

Financiële positie gemeenten

De financiële positie van veel gemeenten als gevolg van de verschuivingen in het sociale domein baart ons zorgen. Met name jeugdzorg vraagt veel van gemeenten. D66 wil dat de provincie gemeenten specialistische kennis biedt bij de aanbesteding van jeugdzorg, zodat de beschikbare middelen van gemeenten niet ten kosten hoeven gaan van woningbouw.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.