Energie

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij. De energietransitie is volop in gang. Vanwege ons veranderende klimaat, voor het milieu en vanwege onze afhankelijkheid van Russisch gas moet de transitie worden versneld. Daar hoort bij dat we afstand nemen van de vieze industrieën die delen van de provincie nu nog kenmerken.

Energietransitie versnellen

Hernieuwbare energie wordt de ruggengraat van ons energiesysteem. Dat is een vrijwel onvermijdelijke ontwikkeling die helaas toch nog te langzaam gaat. De provincie gaat verder met het toetsen van regionale ambities, verbinden van initiatieven verbinden en het bij elkaar brengen van kennis. Maar wij gaan ook procedures stroomlijnen: de aanleg van hernieuwbare energieproductie moet sneller. Verder zet D66 in op energiebesparing en de ontwikkeling van aanvullend duurzaam regelbaar vermogen en opslag in aanvulling op hernieuwbare energieproductie. Vervuilende energiebronnen worden uitgefaseerd in volgorde van emissie-intensiteit.

D66 wil

 • In 2030 minimaal 55% emissiereductie. Dat is nodig om het doel van 100% klimaatneutraal in 2050 te halen.
 • Windmolens op land toestaan. Daarbij houden we rekening met migratie van trekvogels.
 • Inzetten op het verduurzamen van overheidsgebouwen. Over vier jaar liggen er voor alle overheidsgebouwen plannen over hoe ze energieneutraal worden gemaakt.
 • Als vergunningsvoorschrift opnemen dat nieuwe bedrijven moet aangeven hoe en wanneer ze klimaatneutraal gaan worden.
 • Subsidie voor biomassa afbouwen en in 2030 stoppen.
 • Energiebesparing stimuleren. Waar mogelijk wordt dit een eis in vergunningen.
 • Zonneparken vergunnen. Daarbij komt de voorwaarde dat de biodiversiteit toeneemt.
 • Zonnecollectoren in fietspaden onderzoeken via pilots.
 • Inzetten op warmte-koudeopslag. Warmte-koudeopslag is een duurzame lokale methode om gebouwen, wijken en straten te voorzien van warmte in winter of koelte in de zomer. De opslag is relatief ondiep op 30 tot 200 meter.
 • Alleen op aardwarmte inzetten als dat nodig is. Voor middeldiepe (1500 tot 4000 m) en diepe (5000 m) geothermie zijn forse investering nodig. D66 steunt initiatieven vanuit de markt. De effecten van het doorboren van vrijwel ondoordringbare aardlagen zijn niet duidelijk. Vanuit het voorzorgsbeginsel verleent de provincie bij twijfel over de effecten van het doordringen van deze lagen geen toestemming voor projecten waarbij deze lagen worden doorboord.
 • Een nieuwe kerncentrale in Zuid-Holland als dat wenselijk wordt geacht door de coalitie. In het huidige coalitieakkoord is afgesproken de voorbereidingen te treffen voor het bouwen van 2 nieuwe kerncentrales. De Maasvlakte is een van de drie wettelijk vergunde locaties voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale. Als de minister de provincie Zuid-Holland vraagt de mogelijkheden voor een nieuwe kerncentrale te onderzoeken, zullen wij onze medewerking verlenen.

Kritieke infrastructuur en logistieke uitdagingen

Lokaal opgewekte energie moet het elektriciteitsnet op, maar is daar het net nog lang niet altijd geschikt voor. Het transport van energie kan via vele manieren op de juiste plaats terecht komen, zoals via het elektriciteitsnet of de verschillende rotondes voor warmte, waterstof en CO2. De provincie is aan zet om de regionale rotondes te verwezenlijken om de energie of CO2 daar te brengen waar het nodig is. Zo zorgt D66 ervoor dat er een goed netwerk ontstaat van diverse energie- en warmtestromen.

Een energietransitie vraagt ook veel van het elektriciteitsnetwerk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de benodigde aansluitingen overal tijdig gerealiseerd kunnen worden. Schaarste vraagt om heldere keuzes. De provincie Zuid-Holland moet tot 2030 maar liefst 230.000 nieuwe woningen bijbouwen en is samen met gemeenten verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van de benodigde energie-infrastructuur. Om deze uitdaging te realiseren is het noodzakelijk dat de elektriciteits- infrastructuur wordt meegenomen in het ontwerp van woningbouwlocaties, net zoals fietspaden, rotondes en parkeerplaatsen. Dit vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke ordening waarbij de provincie samen optrekt met gemeenten en de netbeheerders.

D66 wil

 • Bij de aankoop van gronden, bij omgevingsplannen en vergunningen ruimte geven aan de energie-infrastructuur. We moeten slim gebruik maken van beschikbare ruimte voor energie-infrastructuur langs bijvoorbeeld provinciale wegen.
 • Versterking van het elektriciteitsnet versnellen. Met netbeheerders en gemeenten gaan wij aan tafel voor een gezamenlijk actieplan om netverzwaring te versnellen. De focus ligt op versimpeling en stroomlijning van procedures.
 • Tijdig en voldoende ruimte reserveren voor de benodigde energie-infrastructuur bij de woningbouw opgave. De provincie trekt hiervoor gezamenlijk met de gemeenten en netbeheerder op bij het opstellen van omgevingsvisies en netuitbreidingen.
 • Nieuwe aansluitingen in het elektriciteitsnet prioriteren. De provincie komt met een visie en maakt maatschappelijke overwegingen over de urgentie binnen de energie-infrastructuur. Samen met netbeheerders wordt daar invulling aan gegeven.
 • De warmterotonde snel realiseren. Daarmee brengen we restwarmte uit bijvoorbeeld de Rotterdamse haven de provincie in om huizen te kunnen verwarmen.
 • Warmtenet blijven uitbreiden. In dichte stedelijke gebieden kunnen lokale duurzame warmtebronnen worden gebruikt en gelijktijdig het overvolle elektriciteitsnet worden ontzien door het uitbreiden van warmtenetten.

Iedereen draagt een steentje bij aan de transitie

De transitie naar een duurzame maatschappij is noodzakelijk en zeker niet gratis. We zijn een voorstander van ‘de vervuiler betaalt’, een systeem waarbij de grootste vervuilers de hoogste kosten dragen. Het is belangrijk dat inwoners de kans krijgen te verduurzamen, ook wanneer zij deze kosten niet zelf kunnen dragen, om zo te verzekeren dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. We willen verduurzaming voor iedereen toegankelijk maken.
We willen investeren waar de investering het meeste maatschappelijk rendement opbrengt. Elke euro kan immers maar één keer uitgegeven worden. Daarom vinden we het belangrijk dat verschillende ideeën en innovaties eerlijk tegen elkaar afgewogen worden, en dat er niet alleen gekeken wordt naar financieel rendement, maar ook naar maatschappelijk rendement.

D66 wil

 • Bij aansluiten op het warmtenet prioriteit geven aan wijken met een lagere sociaaleconomische status. Zo besparen we in de portemonnee daar waar dat het hardste nodig is.
 • Lobbyen bij het Rijk om de prijs voor warmtenet los te koppelen van de gasprijs. Dan betalen de consumenten weer een eerlijke prijs voor de gebruikte energie.
 • Contracten afsluiten op grotere schaal in plaats van per gemeente een gascontract afsluiten.