Klimaat & natuur

Beeld: Unsplash

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Over 50 jaar ziet die er, wat D66 betreft, heel anders uit. We zijn ten slotte afhankelijk van een gezond natuurlijk systeem met gezonde bodems voor voedselproductie, schoon grondwater om ons drinkwater uit te halen en vitale natuurgebieden en landschappen, die ruimte bieden aan water, en verkoeling tijdens hittegolven. Deze elementen in de provincie kunnen we niet vervangen als het te vies is geworden. Daarom moeten we NU keuzes maken.

“De doelstellingen voor stikstof zijn essentieel om de natuur te beschermen.”

Laura Neijenhuis

Stikstof

In Zuid-Holland hebben we 21 Natura 2000-gebieden. Hiervan zijn 12 gebieden gevoelig voor stikstof. En in veel van die gebieden zoals in de duinstreek en kust, de Grevelingen, de Biesbosch en de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is de stikstofdepositie nog veel te hoog. Hierdoor verdwijnen planten en dieren en gaat de kwaliteit van de natuur achteruit. Daarom is het nodig om de stikstofuitstoot en -neerslag fors terug te dringen. Daarbij zijn er geen taboes. Wat er moet gebeuren verschilt sterk per gebied. Dit komt doordat het ene gebied gevoeliger is voor stikstof dan het andere en de bron van neerslag verschilt. In het ene gebied komt het vooral uit de landbouw en in het andere uit de industrie, verkeer, scheepsvaart of andere bronnen. Voor de gebieden in Zuid-Holland weten we hoeveel stikstof in een gebied neerslaat en waar het vandaan komt.

De pijnlijke realiteit is dat een aantal bedrijven niet meer op dezelfde plek verder kan. Als extensivering en natuurinclusieve bedrijfsvoering (zie ook hoofdstuk ‘Landbouw’) ook op de langere termijn niet genoeg stikstofuitstoot reduceert, dan zullen we samen moeten kijken naar een verplaatsing of definitief stoppen van de bedrijfsactiviteiten. Zo voorkomen we dat bedrijven aan het lijntje worden gehouden.

Water

In Zuid-Holland is het water overal. De waterkwaliteit moet uitstekend zijn om er drinkwater van te maken, akkerbouwgewassen mee te telen en de natuur krachtig te houden. Nu wordt vooral water uit onze rivieren gehaald voor drinkwater, maar om ook in de toekomst zeker te zijn van schoon water moet gekeken worden naar alternatieven. Over 50 jaar willen wij dat dankzij een hoger waterpeil verzilting stopt, bodemdaling vertraagt en blijven tonnen aan CO2 in de bodem zitten. Op dit moment hebben we grofweg twee soorten waterproblemen: te vies, en te veel of te weinig.

In 2027 moeten alle wateren in Nederland van goede kwaliteit zijn, zo is afgesproken in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Zoals het nu gaat, gaat Nederland deze afspraak niet halen. Dit wordt de volgende grote crisis als we nu niet handelen. Extra inspanning is nodig, waarbij een betrokken provincie onmisbaar is.

Bodem

Onze bodem daalt en verzilt. In de omgevingsvisie stimuleren we bodemvriendelijk bouwen. Samen met ondernemers, onderzoekers en medeoverheden stimuleren we lichtere bouwconstructies en technieken voor bodemverbetering, zoals het ophogen met schuimglas. Daarom ondersteunen we het Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling. We willen een maximale vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarvoor moet het grondwaterpeil in veenweidegebieden omhoog. Het optimale waterpeil verschilt per gebied. Een hoger grondwaterpeil biedt ruimte voor experimenten met onder andere paludicultuur. Deze experimenten kunnen door de provincie worden ondersteund.

Schone lucht

De Zuid-Hollandse lucht is vies. De luchtkwaliteit is zo slecht dat het lijkt alsof we omgerekend wel 5 tot 6 sigaretten per dag aan fijnstof, roet en stikstofoxiden meeroken. Dat maakt ons vatbaarder voor longziekten en leidt tot voortijdige sterfgevallen. De provincie moet hier actie op ondernemen. Ook dringen we de hoeveelheid CO2 in de lucht terug. Met de nog aanwezige CO2 bezien we hoe we die kunnen hergebruiken: als grondstof voor de kassen, als bindmiddel in beton en om een vorm van plastic te produceren.

Versterken van natuur

Bufferzones worden ontwikkeld rond Natura 2000-gebieden om te voorkomen dat daar alsnog stikstofuitstoot of licht- en geluidsoverlast zorgt voor verslechtering van de natuur. Uitlopers van deze bufferzones lopen door tot in de dorpen, steden en bedrijventerreinen zodat de natuur overal haar meerwaarde kan laten gelden en mensen kunnen genieten van de natuur (zie ook paragraaf ‘recreatie met plezier en natuur’).

Dierenwelzijn

Wilde dieren moeten zich zo vrij mogelijk kunnen bewegen tussen en in natuurgebieden. Wildbeheer in natuurgebieden kan nodig zijn wanneer dieren onnodig lijden, zoals bij overpopulatie waardoor dieren zonder ingrijpen verhongeren in de winter. Voor plezierjacht zonder ecologische meerwaarde is geen ruimte in de provincie. Jacht is een middel om onevenredige schade te voorkomen of populaties te beheren als deze een risico opleveren voor zichzelf, de natuur of onze samenleving.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Over 50 jaar worden de besluiten maximaal transparant genomen; alle relevante partijen worden vooraf op een passende wijze betrokken en alle inwoners moeten in staat zijn om hun stem op een effectieve manier te laten horen.

Over 50 jaar is Zuid-Holland een provincie waar we wonen op de handige plekken, natuur in de buurt hebben die floreert, en onze provincie als een economisch hart dit ondersteunt.

In 2050 is onze provincie klimaatneutraal. De aarde raakt op: we kunnen niet langer onze ogen sluiten voor de gevolgen van onze fossiele maatschappij.

Over 50 jaar is de provincie Zuid-Holland nog altijd de economische motor van Nederland. Zuid-Holland combineert een gunstige ligging met bewoners met echte Hollandse ondernemingszin.

Over 50 jaar reizen we met een hoogwaardig, klimaatneutraal en inclusief openbaar vervoer. Vanaf elke woning in de provincie is een OV-opstappunt binnen vijftien minuten te bereiken.

Over 50 jaar is onze provincie een toonaangevend voorbeeld van innovatieve, duurzame en natuurinclusieve landbouw en veeteelt.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Wonen is een grondrecht. Dat is en blijft het uitgangspunt voor D66. Wonen doen we in een gezonde en groene omgeving.

Over 50 jaar is het nog steeds mogelijk te recreëren in al het natuurschoon dat onze provincie biedt en is er een bloeiende kunst- en cultuursector met een breed aanbod.

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan.

We staan voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en verstedelijking. Al deze opgaven hebben gevolgen voor onze omgeving: hoe deze omgeving is ingericht en hoe deze omgeving eruitziet.

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.