Klimaat, natuur en milieu

Beeld: Unsplash

“Onze ambitie is 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990″

Kirsten Wilkeshuis

Gezonde bodem, water en lucht

In Zuid-Holland is het een uitdaging om bodem, water en lucht gezond te houden. In onze dichtbevolkte provincie met grote industriële complexen is de druk op de ‘grijze’ leefomgeving groot. Daarom is het voor D66 belangrijk dat we als provincie ambitieus zijn. Dat betekent dat we de waarden nastreven die de WHO adviseert. Deze zijn strenger dan de wettelijke normen. De Omgevingswet biedt hier mogelijkheden voor. Zo zorgen we voor een gegarandeerde gezonde leefomgeving voor elke Zuid-Hollander.

Duurzame infrastructuur aanbesteden

Duurzaam aanbesteden is de norm. Mooie voorbeelden zijn de geluidswallen met geïntegreerde zonnepanelen langs de N470 en de CO2-neutrale weg in het Westland. Als het aan D66 ligt is het OV in 2030 volledig emissievrij. En vanaf 2050 zou alle mobiliteit in Zuid-Holland 100% circulair moeten zijn.

Verduurzaming bedrijventerreinen en logistieke hubs

D66 vindt dat de provincie regie moet nemen op de omgeving. Het antwoord op de vraag in wat voor Zuid-Holland onze inwoners willen wonen moet daarbij het vertrekpunt zijn. Van daaruit moet het provinciebestuur haar rol pakken en bedrijventerreinen en logistieke hubs goed inpassen. Hierbij is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde. Bestaande terreinen moeten worden verduurzaamd. Nieuw te realiseren of op te knappen oude bedrijventerreinen moeten op voorhand duurzaam worden ingericht. 

CO2-reductie (naar 0)

Onze ambitie is 95% CO2-reductie in 2050 (ten opzichte van 1990). Hierbij komen allerlei provinciale opgaven samen: het stoppen van bodemdaling, het verduurzamen van ons energiesysteem, het hergebruiken van CO2 als grondstof, het opslaan van CO2 in lege gasvelden, het bouwen aan een circulaire economie, en het lobbyen bij het Rijk voor belasting op CO2 (zoals de kilometer heffing).

Geen verkeer ten koste van natuurgebieden

Bij nieuwe ontwikkelingen gaat natuur voor verkeer, ook als het gaat om wegen langs een natuurgebied. In bestaande situaties pleit D66 voor ecoducten.

Natuurbeheer door boeren en vrijwilligers

Een belangrijke ontwikkeling is dat boeren en vrijwilligers steeds meer bijdragen aan natuurbeheer. Dit gaat over het samengaan van natuur en landbouw door middel van een extensief bedrijfssysteem. Mest wordt schaars gemaakt op het bedrijf en de boer werkt met hogere waterstanden en meer landschapselementen. Hiervoor moet de betrokken boeren een vergoeding op basis van een langjarige overeenkomst, zodat het natuurbeheer wat oplevert en langjarig is geborgd. 

Bodemdaling stoppen

De bodemdaling moet stoppen. Daarom moeten we het grondwaterpeil op het huidige niveau houden. Dit betekent veel voor de boeren in Zuid-Holland. We willen dat er zij volop kunnen investeren in innovatieve technieken en in alternatieve veeteelt en landbouwvormen.

Het slib uit uitgebaggerde rivieren in de dalende polders, gebruiken we om de bodem op te hogen. Dit slib is vruchtbaar, vermindert de uitstoot van CO2 door bodemdaling en heeft een positief effect op de biodiversiteit en waterhuishouding.

Ook druk door bebouwing heeft invloed op de bodem. Daarom willen we de effecten voor de bodem voortaan nadrukkelijk meewegen in omgevingsvisies en bestemmingsplannen. In de omgevingsvisie stimuleren we bodemvriendelijk bouwen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.