Ruimte voor natuur, recreatie en dieren

Over 50 jaar is natuur overal in de provincie te vinden. Er is ruimte voor natuur waar dat nodig is en gecombineerd met andere belangen waar dat kan. Een omgeving met overal natuur helpt mensen ontspannen, biedt de kans voor unieke dieren en planten om te floreren én kan bijdragen aan de economische waarde van onze provincie. Ook is de natuurbescherming en -ontwikkeling gekoppeld aan onder meer klimaatimpact, woonbehoefte, recreatie en verduurzaming van landbouw. Daardoor verdwijnen op termijn de scherpe lijnen tussen deze verschillende ruimtevragers. De biodiversiteit kan zich in de provincie ongestoord ontwikkelen.

Natuurinclusieve samenleving

Het geschetste toekomstbeeld is nog ver weg: een groot deel van de Zuid-Hollandse natuur verkeert op dit moment in slechte staat. Zuid-Holland is een provincie waar vele belangen om ruimte vragen. Om de natuur te herstellen, te behouden en te beschermen moeten keuzes worden gemaakt. We kiezen ervoor om de al bestaande beschermde natuurgebieden in goede staat te krijgen, sterker te beschermen en verslechtering van natuur tegen te gaan.

Het is duidelijk dat voor de ontwikkeling van natuur en recreatie in en om de stad andere maatregelen nodig zijn dan voor het beschermen van een weidevogelgebied of een Natura 2000-gebied. Maar overal staat centraal dat mens en natuur weer in evenwicht met elkaar moeten komen (zie ook de paragraaf ‘groen bouwen en wonen’).

D66 wil

 • Vrijkomend budget inzetten voor natuur. De provinciale middelen die verantwoord extra kunnen worden ingezet, toevoegen aan het budget van de gebiedsgerichte aanpak, bijvoorbeeld om het NatuurNetwerk Nederland (NNN) uit te breiden, zodat gaten in het NNN kunnen worden gedicht.
 • Economisch medegebruik. Waar mogelijk zetten we in nieuwe natuur- en recreatiegebieden in op economisch medegebruik. Agrariërs kunnen hier bijvoorbeeld duurzame (neven)activiteiten ontwikkelen en horeca en recreatiebedrijven moeten hier een plek kunnen krijgen.
 • Verbindingen realiseren samen met gemeenten. Door gemeenten meer ruimte te geven om in regionale afstemming ruimtelijke functies uit te wisselen (bijvoorbeeld: de ene gemeente doet meer aan woningbouw, en de andere gemeente doet meer aan natuur), maken we het mogelijk om de broodnodige natuurverbindingen tot stand te brengen.
 • Natuur in onderwijs. De waarde van natuur en hoe we daarmee moeten omgaan, moet in het onderwijssysteem terugkomen. Daarvoor lobbyt de provincie bij de medeoverheden.

Versterken van de natuur

Bufferzones worden ontwikkeld rond Natura 2000-gebieden om te voorkomen dat daar alsnog stikstofuitstoot of licht- en geluidsoverlast zorgt voor verslechtering van de natuur. Uitlopers van deze bufferzones lopen door tot in de dorpen, steden en bedrijventerreinen zodat de natuur overal haar meerwaarde kan laten gelden en mensen kunnen genieten van de natuur (zie ook paragraaf ‘recreatie met plezier en natuur’).

D66 wil

 • NNN verstevigen en beschermen. Het provinciale planologische instrumentarium actief inzetten om het Natuurnetwerk Nederland in bestemmingsplannen in te bedden. We maken compensatie voor het verdwijnen van NNN een harde eis om de gaten in het NNN te vullen.
 • Handhaving in natuurgebieden verbeteren. Zo verminderen we overlast en borgen we dat bedrijven de gebieden niet zwaarder belasten dan toegestaan.
 • Natura 2000-gebieden extra beschermen door een versterkt beheers- en beschermingsregime. Dit kan tot gevolg hebben dat recreatie minder ruimte krijgt in Natura 2000-gebieden.
 • Ecoducten. In Zuid-Holland lopen dwars door ecologische groenstructuren voor dieren onneembare wegen. Denk aan de N14 en de A4. We willen een inventarisatie van deze onneembare barrières, en ecoducten aanleggen om gebieden met elkaar te verbinden.
 • Licht- en geluidsoverlast verminderen. Met name in bestaande Natura 2000-gebieden, maar ook in de nieuw te ontwikkelen natuur- en recreatiegebieden, wordt actief ingezet op het verminderen van licht- en geluidsoverlast om de natuur te ontzien.
 • Emissievrije zones inrichten. Waar nodig worden gebieden aangewezen in Natura 2000-gebieden, waar voertuigen met een verbrandingsmotor niet meer mogen komen.
 • Kust als natuurgebied. De Zuid-Hollandse kuststrook met de stranden, duinen en binnenduinrandzone krijgt de hoofdfunctie natuur, en wordt als zodoende beschermd.
 • Niet bouwen aan de kust. Nieuwe bebouwing en bouwwerken, die niet vereist zijn voor de kustdefensie worden geweerd op plekken waar de natuur in het geding komt.

Natuur & dieren(welzijn)

Wilde dieren moeten zich zo vrij mogelijk kunnen bewegen tussen en in natuurgebieden. Wildbeheer in natuurgebieden kan nodig zijn wanneer dieren onnodig lijden, zoals bij overpopulatie waardoor dieren zonder ingrijpen verhongeren in de winter. Voor plezierjacht zonder ecologische meerwaarde is geen ruimte in de provincie. Jacht is een middel om onevenredige schade te voorkomen of populaties te beheren als deze een risico opleveren voor zichzelf, de natuur of onze samenleving.

D66 wil

 • Dieren en planten een plek geven in de besluitvorming. Zij hebben een eigen belang om aanwezig te zijn in een gebied. Dat belang moet volwaardig meegenomen worden in afwegingen en besluitvorming.
 • De faunaschadeverzekering hervormen. De compensatie is bedoeld voor uitzonderlijke en schrijnende situaties en wordt nu te veel gebruik. Met preventieve methoden worden de schadegevallen teruggebracht.
 • Aanvalsplan Grutto en Actieplan Boerenlandvogels versterken. Om de populatie van weidevogels te helpen en de kwaliteit van hun leefgebieden te verbeteren, wordt de uitvoering van beide plannen versterkt en versneld aangepakt en wordt hiervoor geld vrijgemaakt.
 • Handhaven op het verbod op jacht op dieren op de rode lijst. Dieren op de rode lijst van bedreigde dieren in Nederland worden niet bejaagd. Hierop wordt versterkt gehandhaafd.
 • Heggen en bossages aanleggen. Vooral akkerbouwgebieden zijn vaak kaal en bieden weinig ruimte aan vogels. Tegelijkertijd hebben deze gebieden te maken met verdroging en erosie. Om beide problemen aan te pakken, streven we naar grootschalige omheining van akkerbouwgebieden met heggen en bossages waar mogelijk.
 • Natuurlijke bestuivers en ongediertebestrijders stimuleren. We zetten in op vermindering van niet-duurzame manieren van ongediertebestrijding, door natuurlijke bestuivers en ongediertebestrijders te stimuleren.
 • Bijdrage opvang wilde dieren. De provincie draagt structureel en kostendekkend bij aan de opvang van wilde dieren.